Quality Start in Wales/Cychwyn o Ansawdd yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

PACEY supports local authorities to develop flexible, high quality childcare through investment in new childminders.

For a one-off payment of £148.84, our Quality Start scheme provides training and resources to support newly registered childminders to deliver high levels of care and early learning.

The Quality Start package includes;

To find out more about how the Quality Start package supports new childminders in your area in Wales, please contact the Wales office on 02920 351407 or email paceycymru@pacey.org.uk

PLEASE NOTE individuals placed on the Quality Start scheme will be required to complete and return the application form, to the address indicated on the form, before their membership and insurance can be processed.

Mae PACEY yn cefnogi awdurdodau lleol i ddatblygu gofal plant hyblyg o ansawdd uchel trwy fuddsoddi mewn gwarchodwyr plant newydd.

Am daliad untro o £148.84, mae ein cynllun Cychwyn o Ansawdd yn darparu hyfforddiant ac adnoddau i gefnogi gwarchodwyr plant sydd newydd gofrestru i ddarparu lefelau uchel o ofal a dysgu cynnar.

Mae'r pecyn Cychwyn o Ansawdd yn cynnwys;

I ddysgu rhagor am sut mae'r pecyn Cychwyn o Ansawdd yn cefnogi gwarchodwyr plant newydd yn eich ardal chi yng Nghymru, cysylltwch â swyddfa Cymru ar 02920 351407 neu e-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk

SYLWER Bydd yn ofynnol i unigolion a roddir ar y cynllun Cychwyn o Ansawdd lenwi a dychwelyd y ffurflen gais,  i'r cyfeiriad a nodir ar y ffurflen, cyn y gellir prosesu eu haelodaeth a'u hyswiriant.