Quality Start in Wales/Cychwyn o Ansawdd yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

Quality Start – PACEY membership for childminders in your local area

PACEY supports local authorities to develop flexible, high quality childcare through investment in new childminders.

PACEY’s popular Quality Start scheme now includes PACEY’s improved Practitioner membership, with expert and up-to-date support to help new childminders develop their understanding and implementation of the curriculum and regulations they must meet. It also supports them in filling places, managing finances, maintaining relevant learning and CPD and strengthening relationships with parents.

Quality Start members will have access to all the usual benefits that PACEY offers, such as, insurance and legal advice to give them that essential protection and reassurance, plus training and a wealth of resources. There are some great new benefits too:

 • New bite-sized training, to power their practice.
 • New PACEY Advisors, at the end of the phone, if they need reassurance, inspiration or just wants to chat through an issue.
 • New PACEY Live member-only virtual events - a chance to share ideas, gain inspiration and be part of a like-minded community by joining other members in hearing from leading experts on a range of issues.

Plus, digital or print magazines full of helpful advice, inspiration, specialist Facebook groups and newsletters and the very latest guidance.

In line with funding from Welsh Government from October 21-March 22 PACEY Cymru are now able to offer a package of subsidised pre-registration training and support for prospective childminders in Wales which includes the Quality Start package.

The Quality Start package includes;

 • One year PACEY Practitioner membership (worth £111.40)
 • One year’s Public Liability Insurance, with a standard limit of indemnity of £10m, plus free Employer’s Liability Insurance, if required, provided by Royal & Sun Alliance (worthy £32.48)
 • PACEY Toolkit, packed with essential business documents including contracts, child record forms, an accounts book, and incident, medication & accident forms (worth £89.99)
 • Unlimited access to PACEY’s resources, including factsheets, practice guides and how-to videos
 • Free access to CEY Smart– our highly regarded online training platform
 • Free 24 hour legal support
 • Printed and digital copies of Childcare Professional magazine
 • Discounts in the PACEY shop providing essential items at great prices
 • Discounted Safeguarding training
 • Business support, including essential policies and procedures guidance
 • Free advertising through SearchChildcare

Quality Start is just that – a great way to help new childminders in your area get a quality start in their new career, helping them to develop strong, viable businesses, and improving local childcare provision.

To find out more about how the Quality Start package supports new childminders in your area in Wales, please contact the Wales office on 02920 351407 or email paceycymru@pacey.org.uk

PLEASE NOTE individuals placed on the Quality Start scheme will be required to complete and return the application form, to the address indicated on the form, before their membership and insurance can be processed.

Cychwyn o Ansawdd - Aelodaeth PACEY ar gyfer gwarchodwyr plant yn eich ardal leol

Mae PACEY yn cefnogi awdurdodau lleol i ddatblygu gofal plant hyblyg o ansawdd uchel trwy fuddsoddi mewn gwarchodwyr plant newydd.

Mae cynllun Cychwyn o Ansawdd poblogaidd PACEY bellach yn cynnwys aelodaeth well Ymarferwyr PACEY, gyda chefnogaeth arbenigol a chyfoes i helpu gwarchodwyr plant newydd i ddatblygu eu dealltwriaeth a'u gweithrediad o'r cwricwlwm a'r rheoliadau y mae'n rhaid iddynt eu bodloni. Mae hefyd yn eu cefnogi i lenwi lleoedd, rheoli cyllid, cynnal dysgu a DPP perthnasol a chryfhau perthnasoedd â rhieni.

Bydd gan aelodau Cychwyn o Ansawdd fynediad i'r holl fuddion arferol y mae PACEY yn eu cynnig, megis yswiriant a chyngor cyfreithiol i roi'r amddiffyniad a'r sicrwydd hanfodol hwnnw iddynt, ynghyd â hyfforddiant a chyfoeth o adnoddau. Mae yna rai buddion newydd hefyd:

 • Hyfforddiant bychain, i gryfhau eu hymarfer.
 • Cynghorwyr PACEY newydd, ar ddiwedd y ffôn, os oes angen sicrwydd, ysbrydoliaeth arnynt neu eisiau sgwrsio trwy fater.
 • Digwyddiadau rhithiol, byw, newydd PACEY ar gyfer aelodau yn unig - cyfle i rannu syniadau, ennill ysbrydoliaeth a bod yn rhan o gymuned o'r un anian trwy ymuno ag aelodau eraill i glywed gan arbenigwyr blaenllaw ar ystod o faterion.

Hefyd, cylchgronau digidol neu brint yn llawn cyngor defnyddiol, ysbrydoliaeth, grwpiau arbenigol Facebook a chylchlythyrau ac arweiniad diweddaraf.

Yn unol â chyllid gan Lywodraeth Cymru rhwng Hydref 21 a Mawrth 22, rydym bellach yn gallu cynnig pecyn o hyfforddiant a chymorth cyn-gofrestru â chymhorthdal ar gyfer darpar warchodwyr plant yng Nghymru sy'n cynnwys y pecyn Cychwyn o Ansawdd. 

Mae'r pecyn Cychwyn o Ansawdd yn cynnwys;

 • Aelodaeth Ymarferwr PACEY am flwyddyn (gwerth £111.40)
 • Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus am flwyddyn, gyda therfyn indemniad safonol o £10m, ynghyd ag Yswiriant Atebolrwydd Cyflogwr am ddim, os oes angen, a ddarperir gan Royal & Sun Alliance (gwerth £32.48)
 • Pecyn Cymorth PACEY, yn llawn dogfennau busnes hanfodol gan gynnwys contractau, ffurflenni cofnodion plant, llyfr cyfrifon, a ffurflenni digwyddiadau, meddyginiaeth a damweiniau (gwerth £ 89.99)
 • Mynediad diderfyn i adnoddau PACEY, gan gynnwys taflenni ffeithiau, canllawiau ymarfer a fideos sut i wneud
 • Mynediad am ddim i CEY Smart - ein llwyfan hyfforddi ar-lein o ansawdd
 • Cefnogaeth gyfreithiol 24 awr am ddim
 • Copïau digidol ac wedi’u printio o'r cylchgrawn ‘Childcare Professional’
 • Gostyngiadau yn siop PACEY sy'n darparu eitemau hanfodol am brisiau gwych
 • Hyfforddiant Diogelu gostyngedig
 • Cymorth busnes, gan gynnwys canllawiau polisïau a gweithdrefnau hanfodol
 • Hysbysebu am ddim trwy ‘SearchChildcare’

Mae Ansawdd Cychwyn yn union hynny - ffordd wych o helpu gwarchodwyr plant newydd yn eich ardal i gael cychwyn o safon yn eu gyrfa newydd, gan eu helpu i ddatblygu busnesau cryf, hyfyw, a gwella'r ddarpariaeth gofal plant lleol.

I ddysgu rhagor am sut mae'r pecyn Cychwyn o Ansawdd yn cefnogi gwarchodwyr plant newydd yn eich ardal chi yng Nghymru, cysylltwch â swyddfa Cymru ar 02920 351407 neu e-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk

SYLWER Bydd yn ofynnol i unigolion a roddir ar y cynllun Cychwyn o Ansawdd lenwi a dychwelyd y ffurflen gais, i'r cyfeiriad a nodir ar y ffurflen, cyn y gellir prosesu eu haelodaeth a'u hyswiriant.