Quality Start in Wales/Cychwyn o Ansawdd yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

Quality Start – PACEY membership for childminders in your local area

PACEY supports local authorities to develop flexible, high quality childcare through investment in new childminders.

PACEY’s popular Quality Start scheme now includes PACEY’s improved Practitioner membership, with expert and up-to-date support to help new childminders develop their understanding and implementation of the regulatory requirements they must meet.

PACEY membership also helps to support childminders: 

 • in filling places
 • managing their finances
 • strengthening their business knowledge
 • maintaining relevant learning and CPD
 • strengthening relationships with parents.

PACEY Practitioner membership now includes PACEY Practitioner Insurance as standard to help protect and reassure. The insurance provides public and products liability and employer’s liability cover up to £10 million; plus Professional Indemnity and Legal Expenses cover of up to £100,000; Practitioner Contents and Other Property cover of up to £1000; Cover for Loss of Revenue up to £20,000; and cover for Temporary Suspension of Registration Certificate of up to £2500.

In addition, legal expenses cover is also included for legal advice, with new features of:

 • Free, confidential, and professional counselling for the member, their family, and any staff they employ
 • Tax Advice 
 • Crisis Communication 
 • Identity Theft Resolution 
 • Redundancy Assistance

(Terms, conditions, limits, exclusions and excesses apply as per the Policy Wording.)   

In addition, Quality Start members will access all the valuable benefits that PACEY offers:

 • Free online bite-sized CPD training and discounted training courses including First Aid, Safeguarding and Food Hygiene, helping build confidence in their practice
 • Support from PACEY Advisors, out of hours and at the end of the phone – ideal for reassurance, inspiration or even just to chat through an issue.
 • Member-only virtual events - a chance to share ideas, gain inspiration and be part of a like-minded community by joining other members in hearing from leading experts on a range of issues. 96% of previous attendees rate them “useful” or “very useful”, with 100% of attendees planning to sign up for future events.
 • Free digital and print magazines full of helpful advice and inspiration
 • Access to specialist Facebook groups
 • Tailored and relevant newsletters sharing the very latest guidance.

For a payment of £197.83 (excluding VAT) the Quality Start package includes;

 • One year PACEY Practitioner membership which includes PACEY Practitioner Insurance, offering both Public Liability and Employer’s Liability cover, arranged and administered by Morton Michel Limited and underwritten by QBE UK Limited. 
 • PACEY Toolkit, packed with essential business documents including contracts, child record forms, an accounts book, and incident, medication & accident forms
 • Unlimited access to PACEY’s resources, including factsheets, practice guides and how-to videos
 • Free access to CEY Smart– our highly regarded online training platform
 • Free legal support provided by ARAG
 • Printed and digital copies of Childcare Professional magazine
 • Discounts in the PACEY shop providing essential items at great prices
 • Discounted Safeguarding training
 • Business support, including essential policies and procedures guidance

Quality Start is just that – a great way to help new childminders in your area get a quality start in their new career, helping them to develop strong, viable businesses, and improving local childcare provision.

To find out more about how the Quality Start package supports new childminders in your area in Wales, please contact the Wales office on 02920 351407 or email paceycymru@pacey.org.uk

PLEASE NOTE individuals placed on the Quality Start scheme will be required to complete and return the application form, to the address indicated on the form, before their membership and insurance can be processed.

Cychwyn o Ansawdd - Aelodaeth PACEY ar gyfer gwarchodwyr plant yn eich ardal leol

Mae PACEY yn cefnogi awdurdodau lleol i ddatblygu gofal plant hyblyg o ansawdd uchel trwy fuddsoddi mewn gwarchodwyr plant newydd.

Mae cynllun Cychwyn o Ansawdd poblogaidd PACEY bellach yn cynnwys aelodaeth well Ymarferwyr PACEY, gyda chefnogaeth arbenigol a chyfoes i helpu gwarchodwyr plant newydd i ddatblygu eu dealltwriaeth a'u gweithrediad o’r gofynion rheoleiddio y mae'n rhaid iddynt eu bodloni.

Mae aelodaeth PACEY hefyd yn cefnogi gwarchodwyr plant i:

 • lenwi lleoedd
 • rheoli cyllid
 • cryfhau eu gwybodaeth fusnes
 • cynnal dysgu a DPP perthnasol
 • cryfhau perthnasoedd gyda rhieni

Mae aelodaeth Ymarferydd PACEY bellach yn cynnwys Yswiriant Ymarferydd PACEY yn safonol i helpu i ddiogelu a thawelu meddwl. Mae’r yswiriant yn cynnig yswiriant atebolrwydd cyhoeddus a chynnyrch ac atebolrwydd cyflogwr hyd at £10 miliwn; ynghyd ag yswiriant Indemniad Proffesiynol a Threuliau Cyfreithiol o hyd at £100,000; Yswiriant Cynnwys Ymarferydd ac Eiddo Arall hyd at £1000; Yswiriant ar gyfer Colli Refeniw hyd at £20,000; ac yswiriant ar gyfer Tystysgrif Atal Cofrestru Dros Dro o hyd at £2500.

Yn ogystal, mae yswiriant treuliau cyfreithiol hefyd wedi’i gynnwys ar gyfer cyngor cyfreithiol, gyda nodweddion newydd o:

 • Cwnsela am ddim, cyfrinachol a phroffesiynol i'r aelod, ei deulu, ac unrhyw staff y maent yn eu cyflogi
 • Cyngor Treth 
 • Cyfathrebu mewn Argyfwng 
 • Datrys Dwyn Hunaniaeth 
 • Cymorth Diswyddo

(Mae telerau, amodau, cyfyngiadau, eithriadau a gormodedd yn berthnasol yn unol â Geiriad y Polisi.)   

Yn ogystal, bydd gan aelodau Cychwyn o Ansawdd fynediad i'r holl fuddion gwerthfawr y mae PACEY yn eu cynnig:

 • Hyfforddiant DPP byr ar-lein ac am ddim yn ogystal â chyrsiau hyfforddi gostyngol gan gynnwys Cymorth Cyntaf, Diogelu a Hylendid Bwyd, gan helpu i feithrin hyder yn eu hymarfer.
 • Cefnogaeth ffôn y tu allan i oriau gan Gynghorwyr PACEY – delfrydol ar gyfer tawelu meddwl, ysbrydoliaeth neu hyd yn oed i sgwrsio trwy fater.
 • Digwyddiadau rhithwir i aelodau yn unig - cyfle i rannu syniadau, ennill ysbrydoliaeth a bod yn rhan o gymuned o'r un meddylfryd trwy ymuno ag aelodau eraill i glywed gan arbenigwyr blaenllaw ar ystod o faterion. Mae 96% o fynychwyr blaenorol yn dweud eu bod yn “ddefnyddiol” neu’n “ddefnyddiol iawn”, gyda 100% o fynychwyr yn bwriadu cofrestru ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.
 • Cylchgronau digidol a phrint am ddim sydd yn llawn cyngor defnyddiol ac ysbrydoliaeth
 • Cylchlythyrau pwrpasol a pherthnasol yn rhannu'r canllawiau diweddaraf.

Am daliad o £197.83 (heb gynnwys TAW)  ae'r pecyn Cychwyn o Ansawdd yn cynnwys;

 • Aelodaeth Ymarferydd PACEY am flwyddyn sy’n cynnwys Yswiriant Ymarferwr PACEY, sy’n cynnig yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus ac Atebolrwydd Cyflogwr, wedi’i drefnu a’i weinyddu gan Morton Michel Limited ac wedi’i danysgrifennu gan QBE UK Limited
 • Pecyn Cymorth PACEY, yn llawn dogfennau busnes hanfodol gan gynnwys contractau, ffurflenni cofnodion plant, llyfr cyfrifon, a ffurflenni digwyddiadau, meddyginiaeth a damweiniau
 • Mynediad diderfyn i adnoddau PACEY, gan gynnwys taflenni ffeithiau, canllawiau ymarfer a fideos sut i wneud
 • Mynediad am ddim i CEY Smart - ein llwyfan hyfforddi ar-lein o ansawdd
 • Cefnogaeth gyfreithiol am ddim a ddarperir gan ARAG
 • Copïau digidol ac wedi’u printio o'r cylchgrawn ‘Childcare Professional’
 • Gostyngiadau yn siop PACEY sy'n darparu eitemau hanfodol am brisiau gwych
 • Hyfforddiant Diogelu gostyngedig
 • Cymorth busnes, gan gynnwys canllawiau polisïau a gweithdrefnau hanfodol

Mae Ansawdd Cychwyn yn union hynny - ffordd wych o helpu gwarchodwyr plant newydd yn eich ardal i gael cychwyn o safon yn eu gyrfa newydd, gan eu helpu i ddatblygu busnesau cryf, hyfyw, a gwella'r ddarpariaeth gofal plant lleol.

I ddysgu rhagor am sut mae'r pecyn Cychwyn o Ansawdd yn cefnogi gwarchodwyr plant newydd yn eich ardal chi yng Nghymru, cysylltwch â swyddfa Cymru ar 02920 351407 neu e-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk

SYLWER Bydd yn ofynnol i unigolion a roddir ar y cynllun Cychwyn o Ansawdd lenwi a dychwelyd y ffurflen gais, i'r cyfeiriad a nodir ar y ffurflen, cyn y gellir prosesu eu haelodaeth a'u hyswiriant.


PACEY Practitioner Insurance is arranged and administered by Morton Michel Limited and underwritten by QBE UK Limited.