Events in Wales/ Digwyddiadau yng Nghymru

Darllennwch yma yng Nghymraeg. Read this in Welsh here.

Book Launch

To coincide with National 'Talk like a Pirate Day' PACEY Cymru are delighted to be formally launching their newly published book Pirate Puw's Quest.

The book has been written in partnership with childminders through support from funding received by Welsh Government.

Pirate Puw's Quest has been developed to support promotion of quality, registered childcare. The book has a childminder in the central role that emphasises positivity and professionalism and most importantly it was created to be an enjoyable book that can be shared with children.

The launch will take place through an online webinar with key speakers. To further support this PACEY Cymru will be delivering a short session to share good practice around the development of associated resources including a themed story sack and bilingual activity ideas to further enhance the learning opportunities for children. Attendance will be free for those working in the sector in Wales.

When?

Saturday 19th September 2020

Where?

Online Webinar 10.30am - 12pm

We'd really like to have you join our celebration, to book on to the virtual launch please email paceycymru@pacey.org.uk

Lansiad Llyfr

I gyd-fynd â Diwrnod Cenedlaethol 'Siarad fel Môr-Leidr' mae PACEY Cymru yn falch iawn o fod yn lansio yn ffurfiol eu llyfr ctori sydd newydd ei gyhoeddi, Chwilfa Môr-Leidr Puw.

Ysgrifennsywd y llyfr mewn partneriaeth â gwarchodwyr plant trwy gefnogaeth cyllid a derbyniwyd gan Llywodraeth Cymru.

Mae Chwilfa Puw y Môr-Leidr wedi'i ddatblygu i gefnogi hyrwyddo gofal plant cofrestredig o ansawdd. Mae gan y llyfr warchodwr plant yn y rôl ganolog sy'n pwysleisio ar positifrwydd a phroffesiynoldeb ac yn bwysicaf oll fe'i crëwyd i fod yn llyfr stori bleserus y gellir ei rahhu gyda phlant.

Bydd y lansiad yn digwydd trwy weminar ar-leingyda siaradwyr allweddol. Er mwyn cefnogi hyn ymhellach, bydd PACEY Cymru yn cyflwyno sesiwn fer i rannu arfer da o ran datblygu adnoddau cysylltiedig gan gynnwys sach stori ar themau a syniadau gweithgareddau dwuieithog i wella'r cyfleoedddysgu i blant ymhellach. Bydd presenoldeb am ddim i'r rheini sy'n gweithio yn y sector yng Nghymru.

Pryd?

Dydd Sadwrn 19eg Medi 2020

Ble?

Gweminar ar-lein 10.30yb - 12yp

Hoffem yn fawr pe baech yn ymuno â'n dathliad, i archebu lle ar y lansiad rhithwir, ebostiwch paceycymru@pacey.org.uk