Events in Wales

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

An introduction to the Sustained Shared Thinking and Emotional Wellbeing (SSTEW) Scale

Are you a registered childminder or PACEY member from Wales?

Are you focused on making improvements to the quality of your childcare provision?

Are you keen to explore the role of the adult in supporting learning and development to support Children’s well –being and high quality interactions?

If you answered yes to the above you may wish to join us for our forthcoming Shared Sustained Thinking and Emotional Well-being training event.

What will the day include?

This one day training will offer you the opportunity to learn about how self-reflection and the interaction between adult and child can improve the quality of provision and the well-being of children in your care.

The SSTEW scale has been developed by leading academics and considers practice that supports children aged between two and five years of age in developing skills in sustained shared thinking and emotional well-being, as well as developing strong relationships, effective communication and aspects of self-regulation. PACEY Cymru have been working hard to develop the use of SSTEW with childminders in Wales and this training is the first opportunity we are providing on this.

We will be looking at the five sub scales of SSTEW which includes:

  • Building trust, confidence and independence
  • Social and emotional well-being
  • Supporting and extending language and communication
  • Supporting learning and critical thinking
  • Assessing learning and language

This training is supported by funding from the Welsh Government’s Foundation Phase Excellence Network. Resources will be provided to take away from the training to further develop the use of the SSTEW in your setting.

Date and venue

Saturday 7th December 2019 - FULLY BOOKED

The Angel Hotel, Castle Street, Cardiff, CF10 1SZ

Saturday 29th February 2020

The Media Resource Centre, Oxford Road, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6AH

How do I book on and how much does it cost?

The cost of attendance is £15 per person which is non-refundable and will be banked by PACEY in the event of non-attendance on the day. Lunch and refreshments will be provided. 

Places are strictly limited on a first come first served basis and are subject to availability. We ask for all bookings to be received by the 22nd November.

A booking form must be completed for each individual and priority for places will be for registered childminders in Wales and also for PACEY members. You need to make payment at the same time you return your booking form by either including a cheque for £15 made payable to PACEY with your booking form or alternatively paying by BACS transfer. Please contact PACEY Cymru on 02920 351407 or email paceycymru@pacey.org.uk for details or any queries.

The completed booking form and cheque should be returned to:

PACEY Cymru
The Maltings
East Tyndall Street
Cardiff
CF24 5EZ

07.12.19 - Booking form English

29.02.20 - Booking form English

Cyflwyniad i'r Raddfa Cynnal Meddwl ar y Cyd Parhaus a Lles Emosiynol (SSTEW)

Ydych chi'n warchodwr plant cofrestredig neu'n aelod i PACEY ac o Gymru?

Ydych chi'n canolbwyntio ar wella ansawdd eich darpariaeth gofal plant?

Ydych chi'n awyddus i archwilio rôl yr oedolyn wrth gefnogi dysgu a datblygu i gefnogi lles plant o ansawdd uchel?

Os gwnaethoch chi ateb ydw i'r uchod, efallai yr hoffech chi ymuno â ni ar gyfer ein digwyddiad hyfforddiant Cynnal Meddwl ar y Cyd parhaus a Lles Emosiynol.

Beth fydd y diwrnod yn ei gynnwys?

Bydd yr hyfforddiant undydd hwn yn cynnig cyfle i chi ddysgu am sut y gall hunan-fyfyrio a'r rhyngweithio rhwng oedolyn a phlentyn wella ansawdd y ddarpariaeth a lles plant yn eich gofal.

Datblygwyd graddfa ‘SSTEW’ gan academyddion blaenllaw ac mae'n ystyried arfer sy'n cefnogi plant rhwng dwy a phum mlwydd oed i ddatblygu sgiliau mewn meddwl ar y cyd parhaus a lles emosiynol, ynghyd â datblygu perthnasoedd cryf, cyfathrebu effeithiol ac agweddau ar hunan- rheoleiddio. Mae PACEY Cymru wedi bod yn gweithio'n galed i ddatblygu'r defnydd o ‘SSTEW’ gyda gwarchodwyr plant yng Nghymru a'r hyfforddiant hwn yw'r cyfle cyntaf.

Byddwn yn talu sylw ar bump is-raddfa ‘SSTEW’ sy'n cynnwys:

  • Adeiladu ymddiriedaeth, hyder ac annibyniaeth
  • Lles cymdeithasol ac emosiynol
  • Cefnogi ac ehangu iaith a chyfathrebu
  • Cefnogi dysgu a meddwl yn feirniadol
  • Asesu dysgu ac iaith

Cefnogir yr hyfforddiant hwn gan a chyllid Rwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen Llywodraeth Cymru. Darperir adnoddau i chi cymryd o'r hyfforddiant er mwyn datblygu ymhellach y defnydd o ‘SSTEW’ yn eich lleoliad.

Dyddiad a lleoliad

Dydd Sadwrn 7fed Rhagfyr 2019 - MAE HYN NAWR YN LLAWN

Gwesty'r Angel, Stryd y Castell, Caerdydd, CF10 1SZ

Dydd Sadwrn 29ain Chwefror 2020

Canolfan Adnoddau'r Cyfryngau, Ffordd Rhydychen, Llandrindod, Powys, LD1 6AH

Sut mae archebu lle a faint mae'n ei gostio?

Cost presenoldeb yw £15 y pen na ellir ei ad-dalu a bydd PACEY yn ei fancio os na fydd yn bresennol ar y diwrnod. Darperir cinio a lluniaeth ysgafn.

Mae lleoedd yn gyfyngedig iawn ar sail y cyntaf i'r felin ac maent yn amodol ar argaeledd. Gofynnwn i'r holl archebion gael eu derbyn erbyn 22ain Tachwedd.

Rhaid llenwi ffurflen archebu ar gyfer pob unigolyn, mi fydd blaenoriaeth ar gyfer gwarchodwyr plant cofrestredig yng Nghymru a hefyd ar gyfer aelodau PACEY. Mae angen i chi dalu yr un pryd ag y dychwelwch eich ffurflen archebu trwy naill ai gynnwys siec am £15 yn daladwy i PACEY gyda'ch ffurflen archebu neu fel arall gellir talu drwy drosglwyddiad BACS. Cysylltwch â PACEY Cymru ar 02920 351407 neu danfon e-bost i paceycymru@pacey.org.uk i gael manylion neu os oes gennych 

Dylid dychwelyd y ffurflen archebu a'r siec i:

PACEY Cymru
Y Maltings
Stryd East Tyndall 
Caerdydd
CF24 5EZ

07.12.19 - Ffurflen archebu Cymraeg

29.02.20 - Ffurflen archebu Cymraeg