Consultation / Ymgynghoriad

Darllennwch yma yng Nghymraeg. Read this in Welsh here.

Approval of Home Childcare Providers (Wales) Scheme consultation

A consultation on a revised Approval of Home Childcare Providers (Wales) Scheme 2021 is now open.  PACEY Cymru is looking to engage with all those who have an interest or who may be affected by the changes in this Welsh Government consultation in order for views to be shared and considered to support PACEY Cymru’s response. 

The consultation outlines the proposed new criteria and processes for approvals and renewals under the scheme. 

PACEY Cymru have a survey now open for nannies and those looking to work as a nanny in Wales. The survey will close at 5pm on Monday 16th November.  The views shared within this survey will be used by PACEY Cymru to inform the consultation response.  All views and comments shared will be kept confidential and anonymously shared in any responses submitted.

PACEY Cymru are also holding a virtual consultation event through webinar for nannies and those looking to work as a nanny in Wales on Tuesday 3rd November 6.30-8pm.  Those who employ a nanny are also welcome to join this event. 

For key stakeholders, including Local Authority staff responsible for childcare provision locally and nanny agency staff, a separate consultation event is being held on Tuesday 3rd November from 10am-12pm.

Welsh Government staff will be in attendance at both these events to hear the views of those present- this is an opportunity to have a voice on these important issues.  There is no charge for attending these events. 

To book onto an event or for any further queries please contact paceycymru@pacey.org.uk

Ymgynghoriad Cymeradwyo Cynllun Darparwyr Gofal Plant yn y Cartref (Cymru)

Mae ymgynghoriad ar Gynllun Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant yn y Cartref (Cymru) 2021 bellach ar agor.  Mae PACEY Cymru eisiau ymgysylltu â phawb sydd â diddordeb neu a allai gael eu heffeithio gan y newidiadau yn yr ymgynghoriad hwn gan Lywodraeth Cymru er mwyn i safbwyntiau gael eu rhannu a'u hystyried i gefnogi ymateb PACEY Cymru. 

Mae'r ymgynghoriad yn amlinellu'r meini prawf a'r prosesau newydd arfaethedig ar gyfer cymeradwyo ac adnewyddu o dan y cynllun. 

Mae gan PACEY Cymru arolwg ar agor yn awr ar gyfer nanis a'r rhai sydd eisiau gweithio fel nani yng Nghymru. Bydd yr arolwg yn cau am 5pm ddydd Llun 16eg Tachwedd.  Bydd y safbwyntiau a rennir yn yr arolwg hwn yn cael eu defnyddio gan PACEY Cymru i hysbysu ymateb i’r ymgynghoriad.  Bydd yr holl safbwyntiau a sylwadau a rennir yn cael eu cadw'n gyfrinachol ac yn cael eu rhannu'n ddienw mewn unrhyw ymatebion a gyflwynir.

Mae PACEY Cymru hefyd yn cynnal digwyddiad ymgynghori rhithwir trwy weminar ar gyfer nanis a'r rhai sydd eisiau gweithio fel nani yng Nghymru ddydd Mawrth 3ydd Tachwedd 6.30-8pm.  Mae croeso hefyd i'r rhai sy'n cyflogi nani ymuno â'r digwyddiad hwn. 

Ar gyfer rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys staff yr Awdurdod Lleol sy'n gyfrifol am ddarparu gofal plant yn lleol a staff asiantaeth nani, mae digwyddiad ymgynghori ar wahân yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 3ydd Tachwedd rhwng 10 am-12pm.

Bydd staff Llywodraeth Cymru yn bresennol yn y ddau ddigwyddiad hyn i glywed barn y rhai sy'n bresennol - mae hwn yn gyfle i fynegi barn ar y materion pwysig hyn.  Ni chodir tâl am fynychu'r digwyddiadau hyn. 

I gadw lle mewn digwyddiad neu os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk