Stories / Straeon

Darllennwch yma yng Nghymraeg. Read this in Welsh here.

Storytelling- with guest presenter author Mike Church

Following the launch of our book Pirate Puw’s Quest we are supporting the development of storytelling in settings through some online events.

Stories are everywhere and they are a crucial part of what makes us human.

Reading stories with children has known benefits. Recent studies have found that by three years of age there is a 30 million word gap between children from the wealthiest and poorest families.

This webinar will look at stories and how they can be told. We are all storytellers and by the end of this webinar your skills and knowledge of stories, and how to tell them, will be considerably enhanced.

We will explore the skills needed to tell a story well and this will improve your storytelling repertoire and give you greater confidence in telling stories with children.

Following this webinar you will be able to:

  • Understand how to plan and prepare for storytelling and follow on activities.
  • Reflect on current practice and identify sources of further development

When?

17th November 2020, 7pm-8.30pm

Cost?

No charge for PACEY members and all home-based childcare providers in Wales.  £10 for all other non-members (inc VAT).

To book onto an event or for any further queries please contact paceycymru@pacey.org.uk

Writing Stories With Young Children- with guest presenter author Mike Church

Following the launch of our book Pirate Puw’s Quest we are supporting the development of storytelling in settings through some online events.

Reading and writing go hand in hand together. 

This webinar will explore ideas for writing with children and give ideas to use in encouraging children to enjoy committing their ideas to paper. We live in an age where technology can be an aid to writing outcomes. Children nowadays can easily see their words and pictures in print.

Writing stories down is great fun and this webinar aims to give you the tools to do it with children.

Following this webinar you will be able to:

  • Understand basic tools and the formula for writing a story.
  • Reflect on current practice and identify opportunities to encourage writing stories with young children

When?

9th December 2020, 7pm-8.30pm

Cost?

No charge for PACEY members and all home-based childcare providers in Wales.  £10 for all other non-members (inc VAT).

To book onto an event or for any further queries please contact paceycymru@pacey.org.uk

Adrodd Straeon- gyda'r cyflwynydd gwadd, yr awdur Mike Church

Yn dilyn lansio ein llyfr Chwilfa Puw y Môr Leidr rydym yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu straeon mewn lleoliadau drwy rai digwyddiadau ar-lein.

Mae straeon ym mhobman ac maent yn rhan hanfodol o'r hyn sy'n ein gwneud yn ddynol.

Mae buddion amlwg i ddarllen straeon gyda phlant. Mae astudiaethau diweddar wedi canfod bod bwlch o 30 miliwn o eiriau rhwng plant o'r teuluoedd cyfoethocaf a phlant o’r teuluoedd tlotaf erbyn tair oed.

Bydd y gweminar hwn yn edrych ar straeon a sut y gellir eu hadrodd. Rydym i gyd yn storïwyr ac erbyn diwedd y gweminar hwn bydd eich sgiliau a'ch gwybodaeth am straeon, a sut i’w hadrodd, wedi gwella'n sylweddol.

Byddwn yn archwilio'r sgiliau sydd eu hangen i adrodd stori'n dda a bydd hyn yn gwella eich repertoire adrodd straeon ac yn rhoi mwy o hyder i chi wrth adrodd straeon gyda phlant.

Yn dilyn y gweminar hwn byddwch yn gallu:

  • Deall sut i gynllunio a pharatoi ar gyfer adrodd straeon a gweithgareddau dilynol.
  • Ystyried arfer cyfredol ac adnabod ffynonellau datblygu pellach 

Pryd?

17 Tachwedd 2020, 7pm-8.30pm

Pris?

Am ddim i aelodau PACEY a darparwyr gofal plant yn y cartref yng Nghymru.  £10 i'r rhai nad ydynt yn aelodau (gan gynnwys TAW).

I gadw lle mewn digwyddiad neu os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk

Ysgrifennu Straeon Gyda Phlant Ifanc- gyda'r cyflwynydd gwadd, yr awdur Mike Church

Yn dilyn lansio ein llyfr Chwilfa Puw y Môr Leidr rydym yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu straeon mewn lleoliadau drwy rai digwyddiadau ar-lein.

Mae darllen ac ysgrifennu yn mynd law yn llaw â'i gilydd. 

Bydd y gweminar hwn yn archwilio syniadau ar gyfer ysgrifennu gyda phlant ac yn rhoi syniadau i'w defnyddio wrth annog plant i fwynhau ymrwymo eu syniadau i bapur. Rydym yn byw mewn oes lle gall technoleg fod o gymorth i ddeilliannau ysgrifennu. Gall plant y dyddiau hyn weld eu geiriau a'u lluniau mewn print yn hawdd.

Mae ysgrifennu straeon yn llawer o hwyl a nod y gweminar hwn yw rhoi'r offer i chi wneud hynny gyda phlant.

Yn dilyn y gweminar hwn byddwch yn gallu:

  • Deall offer sylfaenol a'r fformiwla ar gyfer ysgrifennu stori.
  • Ystyried arfer cyfredol a nodi cyfleoedd i annog ysgrifennu straeon gyda phlant ifanc

Pryd?

9 Rhagfyr 2020, 7pm-8.30pm

Pris?

Am ddim i aelodau PACEY a darparwyr gofal plant yn y cartref yng Nghymru.  £10 i'r rhai nad ydynt yn aelodau (gan gynnwys TAW).

I gadw lle mewn digwyddiad neu os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk