CEY smart free trial

CEY smart is our online training exclusive to PACEY members, giving you accessible CPD in bite-sized courses. If you are not a PACEY member, you are able to trial CEY smart for free with these sample courses. 

For those practicing in England

Using CEY smart if you work alone
A course to help you get started

Using CEY smart as part of a team
​A course to help you get started

Inspection and You - Education Inspection Framework Jargon Busting
An overview of what some of the vocabulary and terminology used in the Education Inspection Framework means in practice. We estimate that the resources in this course will take approximately 10 minutes to read through, although you may wish to spend further time reflecting on or revisiting the content.

An introduction to speech, language and communication (SLC) in the early years
Children supported in language rich environments reap the benefits for life and early childhood language development is dependent on interactions with caregivers from birth. As practitioners it is important that we understand what speech, language and communication skills are, why they are important, and how to support their development. This course has been developed in association with Speech and Language UK. We estimate that the resources in this course will take approximately 15 minutes to read through, although you may wish to spend further time reflecting on or revisiting the content

An introduction to mathematical development in the early years
Mathematics are a hugely important part of everyday life for everyone. We need to support children to develop their mathematical knowledge, understanding and skills, while also cultivating a positive attitude towards these. As practitioners it is important that we are able to plan for and provide relevant mathematical experiences for the children in our setting. In this course we’ll begin to look at how you might do this. We estimate that the resources in this course will take approximately 15 minutes to read through, although you may wish to spend further time reflecting on or revisiting the content.

An introduction to financial education in the early years
Financial education is about ensuring people have the knowledge, skills, attitudes, and behaviours to manage and control their money, so they can make the most of it. It is important as practitioners that we support children to begin to develop the skills that will form the foundation of good money management. Explore this here. We estimate that the resources in this course will take approximately 15 minutes to read through, although you may wish to spend further time reflecting on or revisiting the content.

Introducing mathematical development and the natural world
Exploring nature is a great way for children to learn about maths and numeracy in a hands on, experiential way. Playing and learning in natural spaces provides a range of resources and loose parts to support mathematical understanding, along with the benefits of being close to nature. We estimate that the resources in this course will take approximately 20 minutes to read through, although you may wish to spend further time reflecting on or revisiting the content.

An introduction to creativity and the arts in the early years
Creativity is an essential part of every child’s growth and development, and equips them with the physical, social, emotional, cognitive and artistic skills they can use in every area of life. As an early years practitioner, it is important to spot and nurture children’s creative and artistic skills so that they can reach their full potential. Explore this here. We estimate that the resources in this course will take approximately 20 minutes to read through, although you may wish to spend further time reflecting on or revisiting the content.

For those practicing in Wales

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

Using CEY smart if you work alone 
A course to help you get started 

Using CEY smart as part of a team
A course to help you get started

Using songs and rhymes to support Welsh Language Development
Songs and rhymes are a really effective way to support children’s language development, and can help you to nurture the Welsh language in your practice. We estimate that the resources in this course will take approximately 10 minutes to read through, although you may wish to spend further time reflecting on or revisiting the content.

An introduction to creativity and the arts in the early years
Creativity is an essential part of every child’s growth and development, and equips them with the physical, social, emotional, cognitive and artistic skills they can use in every area of life. As an early years practitioner, it is important to spot and nurture children’s creative and artistic skills so that they can reach their full potential. Explore this here. We estimate that the resources in this course will take approximately 20 minutes to read through, although you may wish to spend further time reflecting on or revisiting the content.

An introduction to speech, language and communication (SLC) in the early years
Children supported in language rich environments reap the benefits for life and early childhood language development is dependent on interactions with caregivers from birth. As practitioners it is important that we understand what speech, language and communication skills are, why they are important, and how to support their development. This course has been developed in association with Speech and Language UK. We estimate that the resources in this course will take approximately 15 minutes to read through, although you may wish to spend further time reflecting on or revisiting the content.

Focus on the curriculum for Wales: The four purposes
The four purposes are at the heart of the curriculum for funded non-maintained nursery settings, which has been developed to ensure that children in the early years have the best possible start on their learning journey. Explore these here. We estimate that the resources in this course will take approximately 15 minutes to read through, although you may wish to spend further time reflecting on or revisiting the content.

Introducing the Wales Safeguarding Procedures
An overview of the new national safeguarding procedures in Wales. We estimate that the resources in this course will take approximately 15 minutes to read through, although you may wish to spend further time reflecting on or revisiting the content.

An introduction to financial education in the early years
Financial education is about ensuring people have the knowledge, skills, attitudes, and behaviours to manage and control their money, so they can make the most of it. It is important as practitioners that we support children to begin to develop the skills that will form the foundation of good money management. Explore this here. We estimate that the resources in this course will take approximately 15 minutes to read through, although you may wish to spend further time reflecting on or revisiting the content.

Cyflwyniad i greadigrwydd a'r celfyddydau yn y blynyddoedd cynnar
Mae creadigrwydd yn rhan hanfodol o dwf a datblygiad pob plentyn, ac mae’n rhoi’r sgiliau corfforol, cymdeithasol, emosiynol, gwybyddol ac artistig y gallant eu defnyddio ym mhob maes o fywyd. Fel ymarferwr blynyddoedd cynnar, mae’n bwysig cydnabod bod pawb yn cael eu geni gyda’r potensial i fod yn greadigol, a datblygu amgylchedd lle gall yr holl blant yn eich gofal fynegi eu hunain ac archwilio’r potensial hwnnw’n llawn. Dysgu rhagor yma.

Cyflwyniad i leferydd, iaith a chyfathrebu (SLC) yn y blynyddoedd cynnar
Mae plant a gefnogir mewn amgylcheddau iaith-gyfoethog yn elwa ar hyd eu bywydau ac mae datblygiad iaith plentyndod cynnar yn dibynnu ar ryngweithio â gofalwyr o'u genedigaeth. Mae sgiliau iaith cynnar yn bwysig oherwydd mae ymchwil yn awgrymu y gallant gefnogi'r pontio i ddysgu mwy ffurfiol, a gwneud ffrindiau, pan fydd plant yn dechrau'r ysgol. Fel ymarferwyr mae’n bwysig i ni ddeall beth yw sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu, pam eu bod yn bwysig, a sut i gefnogi eu datblygiad. Datblygwyd y cwrs hwn ar y cyd ag I Can, yr elusen cyfathrebu plant.

Sylw ar y cwricwlwm i Gymru: Y pedwar diben
Mae’r pedwar diben wrth wraidd y cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir, sydd wedi ei ddatblygu i sicrhau bod gan blant yn y blynyddoedd cynnar y dechrau gorau posibl ar eu taith ddysgu. Archwiliwch y rhain yma. Rydym yn amcangyfrif y bydd adnoddau’r cwrs hwn yn cymryd oddeutu 15 munud i’w darllen, er efallai y byddwch chi am dreulio rhagor o amser yn adfyfyrio ar y cynnwys neu’n mynd yn ôl ato.

Cyflwyno Gweithdrefnau Diogelu Cymru
Trosolwg o weithdrefnau diogelu cenedlaethol newydd Cymru. Rydym yn amcangyfrif y bydd adnoddau’r cwrs hwn yn cymryd oddeutu 15 munud i’w darllen, er efallai y byddwch chi am dreulio rhagor o amser yn adfyfyrio ar y cynnwys neu’n mynd yn ôl ato.

Cyflwyniad i addysg ariannol yn y blynyddoedd cynnar 
Mae addysg ariannol yn ymwneud â sicrhau bod gan bobl y wybodaeth, y sgiliau, yr agweddau a'r ymddygiadau i reoli eu harian, fel y gallant wneud y gorau ohono. Nod addysg ariannol yw creu pobl ifanc alluog yn ariannol sy’n gallu gwneud penderfyniadau ariannol gwybodus, hyderus a chadarnhaol drwy gydol eu hoes. Mae’n bwysig fel ymarferwyr ein bod yn cefnogi plant i ddechrau datblygu’r sgiliau a fydd yn sail i reoli arian yn dda. Archwiliwch hyn yma. Datblygwyd y cwrs hwn ar y cyd â The Money Charity.

Cyflwyno datblygiad mathemategol a'r byd naturiol
Mae archwilio natur yn ffordd wych i blant ddysgu am fathemateg a rhifedd mewn ffordd ymarferol, drwy brofiad. Mwynhewch ein awgrymiadau i'ch annog i fynd allan i fyd natur ar gyfer antur mathemateg. Rydym ni’n amcangyfrif y bydd adnoddau'r cwrs hwn yn cymryd oddeutu 20 munud i ddarllen drwyddyn nhw, er efallai y byddwch chi am dreulio rhagor o amser yn adfyfyrio ar y cynnwys neu’n mynd yn ôl ato.