Childcare qualifications in Wales / Cymwysterau gofal plant yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

Childcare qualifications in Wales may be funded by various partnership programmes, designed to improve the level of qualifications of those involved in childcare and playwork.

Through a longstanding partnership with PACEY Cymru, Educ8 is offering fully-funded Children’s Care, Play, Learning and Development (CCPLD) qualifications to those working in childcare and early Years settings.

Educ8 are able to provide training for those living in the following Local Authority areas;

Blaenau Gwent, Bridgend, Caerphilly, Cardiff, Carmarthenshire, Merthyr Tydfil, Monmouthshire, Neath Port Talbot, Newport, Rhondda Cynon Taff, Swansea, Torfaen, Vale of Glamorgan

What’s involved?

 • The qualifications are made up of Core and Practice. Optional units can be selected in-line with your personal interests/areas of work
 • Any relevant work that you have completed previously can be cross referenced to avoid duplication
 • Training is delivered in the workplace via observations by your allocated assessor
 • CCPLD qualifications are ideal for individuals working in nursery settings or as childminders/nannies
 • Most learners complete the award within 12 months; our award-winning training team will provide you with all the support you need to achieve
 • For eligible individuals, these qualifications are funded by Welsh Government and the European Social Fund

Further information is available in the Educ8 flyer.

How to apply

Level 3 CCPLD

Complete the Level 3 CCPLD Expression of interest form and return by email to paceycymru@pacey.org.uk.

Higher level qualifications

Read the information on our Higher Level Qualifications webpage and then contact us to discuss your requirements. 

“The level 3 QCF gave me an opportunity to brush up on my skills and discover better ways of working with children. It was fantastic to share my experiences and stories with other childminders on my course and now I feel proud to be qualified and even more confident in my own abilities. The training with Educ8 was delivered superbly well and I had a great relationship with my assessor who was really flexible and extremely knowledgeable. If you are even considering enrolling onto the course– just do it! It’s the best decision I’ve made in my career!”  Joanne, childminder

For more information email paceycymru@pacey.org.uk or call the PACEY Cymru office on 02920 351407.

Mae’n bosib y gellir ariannu cymwysterau gofal plant yng Nghymru gan amrywiaeth o gynlluniau partneriaethau, sydd wedi ei dylunio i wella lefel cymwysterau'r unigolion sydd yn ymwneud a gofal plant a gwaith chwarae.

Trwy hir sefydlog partneriaeth gyda PACEY Cymru, mae Educ8 yn cynnig cymwysterau Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (GCDDP) sydd wedi’i ariannu’n llawn i bawb sy’n gweithio mewn gofal plant a lleoliadau blynyddoedd cynnar.

Gall Educ8 ddarparu hyfforddiant i'r rhai sydd yn byw yn yr Awdurdodau Lleol canlynol;

Blaenau Gwent, Pen-y-bont, Caerphilly, Sir Gaerfyrddin, Merthyr Tydfil, Sir Fynwy, Castell nedd Port Talbot, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Abertawe, Torfaen, Bro Morgannwg.

Beth sy’n gysylltiedig?

 • Mae’r cymwysterau’n cynnwys Craidd ac Ymarfer. Gellir dewis unedau dewisol yn unol â’ch diddordebau personol/meysydd gwaith.
 • Gellir croes gyfeirio unrhyw waith perthnasol yr ydych wedi’i gwblhau o’r blaen er mwyn osgoi goblygiadau.
 • Dosbarthwyd hyfforddiant yn y gweithle trwy arsylwadau gan eich asesydd a ddyrannwyd.
 • Mae’r GCDDP cymwysterau’n ddelfrydol ar gyfer unigolion sy’n gweithio mewn meithrinfeydd neu fel gwarchodwyr plant/nanis.
 • Mae’r mwyafrif of ddysgwyr yn cwblhau’r wobr o fewn 12 mis; bydd ein tîm hyfforddi arobryn yn darparu’r holl gefnogaeth sydd ei hangen arnoch i sicrhau.
 • Ar gyfer unigolion cymwys, ariennir y cymwysterau hyn gan lywodraeth Gymru a chronfa gymdeithasol Ewropeaidd.

Gwybodaeth Educ8- awaiting revised flyer.

Sut i wneud cais

Lefel 3 (GCDDP)

Cwblhewch y ffurflen Mynegi Diddordeb GCDDP Lefel 3 a'i dychwelyd trwy e-bost i paceycymru@pacey.org.uk.

Cymwysterau lefel uwch

Darllenwch y wybodaeth ar ein tudalen we Cymwysterau Lefel Uwch ac yna cysylltwch â ni i drafod eich gofynion.

“Rhoddodd y QCF lefel 3 gyfle i mi wella fy sgiliau a darganfod ffyrdd gwell o weithio gyda phlant. Roedd yn wych rhannu fy mhrofiadau a straeon gyda gwarchodwyr plant eraill ar fy nghwrs a nawr rwy’n teimlo’n falch o fod yn gymwysedig a hyd yn oed yn fwy hyderus yn fy ngalluoedd fy hun. Cyflwynwyd yr hyfforddiant gydag Educ8 yn rhagorol o dda ac roedd gen i berthynas wych gyda fy asesydd a oedd yn wirioneddol hyblyg ac yn hynod wybodus. Os ydych chi hyd yn oed yn ystyried cofrestru ar y cwrs – gwnewch hynny! Dyma’r penderfyniad gorau i mi ei wneud yn fy ngyrfa!!” Joanne, gwarchodwyr plant.

Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost i paceycymru@pacey.org.uk neu ffoniwch swyddfa PACEY Cymru ar 02920351407