Childcare qualifications in Wales / Cymwysterau gofal plant yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

Childcare qualifications in Wales may be funded by various partnership programmes, designed to improve the level of qualifications of those involved in childcare and playwork.

Search the Qualification Framework to find the required or recommended qualifications for different job roles within regulated childcare in Wales.

Progress for Success

The main purpose of the Progress for Success programme is to increase the quality of provision accessed within the early years, childcare and play sector.

The programme intends to provide opportunities for existing practitioners to broaden their knowledge and skills and enhance the care, support and experience that they share with the children in their care.

Practitioners will have the opportunity to carry out their training in English, Welsh or bilingually (in English and Welsh).

For eligible individuals, this training will be fully funded by Welsh Government and the European Social Fund (ESF) and will be delivered on behalf of the Welsh Government by contracted Work Based Learning Providers.

What’s involved?

  • The qualifications are made up of Core and Practice. Optional units can be selected in-line with your personal interests/areas of work
  • Any relevant work that you have completed previously can be cross referenced to avoid duplication
  • Training can be delivered in the workplace via observations by your allocated assessor
  • CCPLD qualifications are ideal for individuals working in nursery settings or as childminders/nannies
  • For eligible individuals, these qualifications are funded by Welsh Government and the European Social Fund

For more information email paceycymru@pacey.org.uk or call the PACEY Cymru office on 02920 351407.

Mae’n bosib y gellir ariannu cymwysterau gofal plant yng Nghymru gan amrywiaeth o gynlluniau partneriaethau, sydd wedi ei dylunio i wella lefel cymwysterau'r unigolion sydd yn ymwneud a gofal plant a gwaith chwarae.

Chwiliwch y Fframwaith Cymwysterau i ddod o hyd i'r cymwysterau gofynnol neu argymelledig ar gyfer gwahanol rolau swydd ym maes gofal cymdeithasol a gofal plant rheoleiddiedig yng Nghymru.

Cynnydd ar gyfer Llwyddiant

Prif ddiben rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant yw gwella ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer sector y blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae.

Nod y rhaglen yw creu cyfleoedd i'r rheini sydd eisoes yn ymarferwyr ehangu eu gwybodaeth a'u sgiliau, a gwella'r gofal, y cymorth a'r profiad y maent yn ei rannu â'r plant yn eu gofal.

Bydd cyfle i'r ymarferwyr ddilyn eu hyfforddiant yn Gymraeg, yn Saesneg neu'n ddwyieithog (yn Gymraeg ac yn Saesneg).

Ar gyfer unigolion cymwys, caiff yr hyfforddiant hwn ei ariannu'n llawn gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, a chaiff ei gyflwyno ar ran Llywodraeth Cymru gan Ddarparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith a fydd wedi'u contractio.

Beth sy’n gysylltiedig?

  • Mae’r cymwysterau’n cynnwys Craidd ac Ymarfer. Gellir dewis unedau dewisol yn unol â’ch diddordebau personol/meysydd gwaith.
  • Gellir croes gyfeirio unrhyw waith perthnasol yr ydych wedi’i gwblhau o’r blaen er mwyn osgoi goblygiadau.
  • Dosbarthwyd hyfforddiant yn y gweithle trwy arsylwadau gan eich asesydd a ddyrannwyd.
  • Mae’r GCDDP cymwysterau’n ddelfrydol ar gyfer unigolion sy’n gweithio mewn meithrinfeydd neu fel gwarchodwyr plant/nanis.
  • Ar gyfer unigolion cymwys, ariennir y cymwysterau hyn gan lywodraeth Gymru a chronfa gymdeithasol Ewropeaidd.

Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost i paceycymru@pacey.org.uk neu ffoniwch swyddfa PACEY Cymru ar 02920351407