Higher level qualifications/Cymhwyster lefel uwch

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

PACEY promotes the need for childcare and early years professionals to upskill and continuously develop their practice. PACEY Cymru works closely with key partners to support access and availability of higher level qualifications relevant to the workforce in Wales, including childminders and other childcare and early years professionals.

PACEY Cymru work closely with Educ8 in Wales and are currently able to refer members, who already hold a full level 3 qualification and who meet key eligibility criteria, on for consideration of access to level 4 and level 5 qualifications.

If you hold the full Level 3 Children’s Care, Play, Learning and Development (CCPLD) qualification, or relevant equivalent, and are looking at enrolling on a higher level course we would love to hear from you. 

Please note the units required to register as a childminder or become approved as a nanny in Wales are units of the wider level 3 qualification and do not mean that an individual holds a full level 3 qualification. 

Eligibility for higher level qualifications are looked at on a case by case basis but ideally to be eligible you would:

  • Hold a full Level 3 CCPLD qualification (or equivalent)
  • have a minimum of 2 years' experience in the childcare sector - this could be as a childminder, in a day nursery, or in a playgroup etc
  • need to be able to commit to attending group events and training sessions held (where relevant)
  • be able to demonstrate enthusiasm and commitment to achieve higher level qualifications - in particular for level 5 qualifications understanding the need to demonstrate competence in areas of the qualification that require you to be managing staff.
  • not have already accessed a similar programme funded through European funding

What should I do if I am interested?

Take a look through the above criteria to think about whether this training is right for you and then email paceycymru@pacey.org.uk or call the PACEY Cymru office on 02920 351407 to discuss further.

Mae PACEY yn hyrwyddo'r angen i weithwyr proffesiynol gofal plant a blynyddoedd cynnar datblygu sgiliau a’i harfer yn barhaus. Mae PACEY Cymru yn gweithio'n agos gyda phartneriaid allweddol i gefnogi mynediad ac argaeledd cymwysterau lefel uwch sy'n berthnasol i'r gweithlu yng Nghymru, gan gynnwys gwarchodwyr plant a gweithwyr proffesiynol gofal plant a blynyddoedd cynnar eraill.

Mae PACEY Cymru yn gweithio'n agos gydag Educ8 ac ar hyn o bryd yn gallu cyfeirio aelodau, sydd eisoes â chymhwyster lefel 3 llawn ac sy'n cwrdd â meini prawf cymhwysedd allweddol, er mwyn ystyried mynediad at gymwysterau lefel 4 a lefel 5.

Os oes gennych gymhwyster llawn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (GCDDP) Lefel 3 , neu gyfwerth perthnasol, ac yn edrych ar gofrestru ar gwrs lefel uwch byddem wrth ein bodd o clywed gennych.

Sylwch fod yr unedau sy'n ofynnol i gofrestru fel gwarchodwr plant neu gael eu cymeradwyo fel nani yng Nghymru yn unedau o'r cymhwyster lefel 3 ehangach ac nid ydynt yn golygu bod gan unigolyn gymhwyster lefel 3 llawn.

Edrychir ar gymhwysedd ar gyfer cymwysterau lefel uwch fesul achos, ond yn ddelfrydol i fod yn gymwys byddwch yn:

  • Meddu ar gymhwyster GCDDP Lefel 3 llawn (neu gyfwerth)
  • bod ag o leiaf 2 flynedd o brofiad yn y sector gofal plant - gallai hyn fod fel gwarchodwr plant, mewn meithrinfa ddydd, neu mewn cylch chwarae ac ati.
  • angen gallu ymrwymo i fynychu digwyddiadau grŵp a sesiynau hyfforddi a gynhelir (lle bo hynny'n berthnasol)
  • gallu dangos brwdfrydedd ac ymrwymiad i gyflawni cymwysterau lefel uwch - yn enwedig ar gyfer cymwysterau lefel 5 gan ddeall yr angen i ddangos cymhwysedd mewn meysydd o'r cymhwyster sy'n gofyn i chi rheoli staff
  • ddim eisoes wedi cyrchu rhaglen debyg a ariannwyd trwy gyllid Ewropeaidd

Beth ddylwn i'w wneud os oes gen i ddiddordeb?

Edrychwch trwy'r meini prawf uchod i ystyried os yw'r hyfforddiant hwn yn iawn ar eich cyfer chi. Yn dilyn hyn e-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk neu ffoniwch swyddfa PACEY Cymru ar 02920 351407 i drafod ymhellach.