Childcare Grants / Grantiau Gofal Plant

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. 

The Welsh Government is launching a Childcare Grant to facilitate the creation of additional flexible childcare places throughout Wales. There are two separate Grants under the scheme being made available to help increase childcare places.

Childcare Start-Up Grant

Is being made available to encourage new childminders into the sector. The grant will offer some financial assistance to help with some of the costs associated with starting a childminding business.  Please note this grant scheme closed to new applicants on the 31st March 2020.  We will provide updates if a further grant scheme is developed. 

New Employees Grant

Aims to encourage the creation of new jobs across the childcare sector. The grant will offer finances to support salaries and overheads whilst additional childcare spaces are filled.

To apply, applicants must:

  • register with Business Wales 
  • be registered with Care Inspectorate Wales (CIW) at the point of Grant payment
  • be able to demonstrate that the funding will help contribute to increasing the number of flexible childcare places

For more information on how to complete the application and submit the forms, please download the relevant guidance notes and application forms on the Business Wales website. 

If you meet the criteria and wish to apply, please contact Business Wales on 03000 6 03000 to register with them now.

Application forms will be accepted from Monday 30 September 2019, when the fund goes live. 

The Business Wales Childcare Grants are open to applications until 31 March 2020 (Childcare Start-Up Grant) and 31st August 2020 (New Employees Grant), funds permitting.

Mae Llywodraeth Cymru yn lansio Grant Gofal Plant er mwyn helpu i greu llefydd gofal plant hyblyg ychwanegol ledled Cymru. Mae dau Grant gwahanol ar gael o dan y cynllun a’u nod yw helpu i gynyddu nifer y llefydd gofal plant. 

Grant Gofal Plant - Busnes Newydd

Mae'r grant hwn ar gael i ddenu gwarchodwyr plant newydd at y sector. Bydd yn cynnig rhywfaint o gymorth ariannol i helpu gyda rhai o’r costau sy’n gysylltiedig â dechrau busnes gwarchod plant.

Grant Gofal Plant - Gweithwyr Newydd

Nod y grant hwn yw annog swyddi newydd i gael eu creu ar draws y sector gofal plant. Bydd yn cynnig cyllid i gefnogi cyflogau a gorbenion tra bydd y llefydd gofal plant ychwanegol yn cael eu llenwi. 

I wneud cais, rhaid i ymgeiswyr:

  • fod wedi cofrestru â Busnes Cymru 
  • bod wedi cofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) adeg talu’r Grant
  • gallu dangos y bydd y cyllid yn helpu i gyfrannu at gynyddu nifer y llefydd gofal plant hyblyg

I gael rhagor o wybodaeth am sut i lenwi'r cais a chyflwyno’r ffurflenni, rhaid i chi lawrlwytho’r nodiadau canllaw a’r ffurflenni cais perthnasol ar wefan Busnes Cymru

Os ydych chi’n bodloni'r meini prawf ac yn awyddus i wneud cais, cysylltwch â Busnes Cymru ar 03000 6 03000 i gofrestru. 

Derbynnir ffurflenni cais o ddydd Llun 30 Medi 2019, pan fydd y gronfa’n weithredol. 

Mae Grantiau Gofal Plant Busnes Cymru ar agor i geisiadau tan 31 Mawrth 2020 (Grant Gofal Plant- Busnes Newydd) a 31 Awst 2020 (Grant Gofal Plant -Gweithwyr Newydd), ar yr amod bod cyllid ar gael.