Pre-registration training in Wales

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

Childminders in Wales are registered by CIW. The first step on your path to becoming a registered childminder in Wales is to attend a briefing session. These sessions may take place in your local authority area and you can check availability by contacting PACEY Cymru on 02920 351407 or email paceycymru@pacey.org.uk. Your local Family Information Service (FIS) may also be able to tell you details of forthcoming sessions. We have created a Choosing a career as a childminder leaflet which has all the information that you need when deciding if childminding is the right career choice for you.

The briefing session you attend gives you background information on becoming a childminder in Wales and outlines the registration process, as well as giving you an overview of the legislation you will need to work under when you are registered.

If you are unable to attend a briefing session in your area, then we also deliver briefing sessions, which can be accessed online via an interactive webinar.

Essential training

Before applying to become registered you will need to undertake the CYPOP5 course "Understand how to set up a home-based childcare service". CYPOP5 is the recommended training course for childminders in Wales. There'll be lots more detail on how to access this training at the briefing session. 

Please note that due to the changes to qualifications for the childcare sector in Wales from September 2019, the final date to enrol on the CYPOP5 course was the 31st July 2019. For further information on the new home-based childcare courses please contact the PACEY Cymru office at paceycymru@pacey.org.uk or 02920 351 407.

You'll also need to have done paediatric first aid training suitable for home-based childcarers. Find out more about the first aid training here.

There's support available!

PACEY Cymru and your Family Information Service can offer help, support and advice for new childminders. Your local authority may even be able to fund your training, insurance and membership of PACEY.

Are you looking to further your qualifications? Funding may be available for level 3 and level 5 courses in Wales.

Hyfforddiant cyn-cofrestru yng Nghymru

Mae Gwarchodwyr Plant yng Nghymru wedi’u cofrestru gan AGC. Y cam cyntaf wrth ddod yn warchodwr plant cofrestredig yng Nghymru yw mynychu sesiwn friffio. Efallai y bydd y sesiynau hyn yn cael eu cynnal yn ardal eich awdurdod lleol a gallwch chwilio beth sydd ar gael drwy gysylltu â PACEY Cymru drwy ffonio 02920 351407 neu drwy e-bostio paceycymru@pacey.org.uk. Mae'n bosibl y gallai eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) lleol hefyd roi manylion sesiynau a gynhelir yn fuan ichi. Rydym wedi creu taflen wybodaeth Dewis gyrfa fel gwarchodwr plant sy’n cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch wrth benderfynu ai gwarchod plant yw dewis cywir o ran gyrfa i chi.

Mae’r sesiwn friffio y byddwch yn ei mynychu yn rhoi gwybodaeth gefndirol i chi ar ddod yn warchodwr plant yng Nghymru ac yn amlinellu'r broses gofrestru, yn ogystal â rhoi trosolwg i chi o'r ddeddfwriaeth y bydd angen i chi ei dilyn pan fyddwch wedi cofrestru.

Os na allwch fynd i sesiwn friffio yn eich ardal, rydym hefyd yn darparu sesiynau briffio y gellir cael mynediad iddynt ar-lein drwy weminar ryngweithiol.

Hyfforddiant hanfodol

Cyn gwneud cais i gael eich cofrestru bydd angen ichi ddilyn cwrs CYPOP5 "Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref". CYPOP5 yw'r cwrs hyfforddi a argymhellir ar gyfer gwarchodwyr plant yng Nghymru. Rhoddir llawer mwy o fanylion ynglŷn â sut i ddod o hyd i’r hyfforddiant hwn yn y sesiwn friffio.

Oherwydd y newidiadau i gymwysterau ar gyfer y sector gofal plant yng Nghymru o fis Medi 2019, y dyddiad olaf i gofrestru ar y cwrs CYPOP5 oedd 31 Gorffennaf 2019. Am mwy o wybodaeth am y cyrsiau gofal plant yn y cartref newydd, cysylltwch â swyddfa PACEY Cymru ar paceycymru@pacey.org.uk neu 02920 351 407.
 

Bydd angen i chi hefyd fod wedi dilyn hyfforddiant cymorth cyntaf pediatrig sy'n addas ar gyfer gofalwyr plant yn y cartref. Gallwch ddarganfod mwy am yr hyfforddiant cymorth cyntaf yma.

Mae cymorth ar gael!

Gall PACEY Cymru a'ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd gynnig cymorth, cefnogaeth a chyngor i warchodwyr plant newydd. Efallai y gall eich awdurdod lleol hyd yn oed ariannu eich hyfforddiant, eich yswiriant a’ch aelodaeth o PACEY.

Ydych chi'n bwriadu ennill rhagor o gymwysterau? Efallai y bydd cyllid ar gael ar gyfer cyrsiau lefel 3 a lefel 5 yng Nghymru.