Inspections in Wales

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

Childminders, day care and play services in Wales are registered and inspected by the Care Inspectorate Wales (CIW). These inspections are currently unannounced for childminders. CIW will normally telephone the service the week before they intend to inspect, to check the childminder’s availability and their operating times.

Unless concerns are raised about a setting, CIW inspect full daycare services at least once in every two years; and other childcare services - childminders, sessional day care, open access play, crèches and out of school care - at least once in every three years.

CIW inspectors will spend time at the service:

 • speaking to children, parents and staff;
 • observing children and staff interaction with children;
 • looking at child records and other information to check they are regularly kept up to date such as: child protection polices, statement of purpose, first aid certificates, fire risk assessments and DBS certificates;
 • considering evidence about children’s development and well-being; and
 • discussing feedback with the relevant person/s

Inspections have a strong focus on child development and well-being outcomes. When inspectors visit, they will consider four themes:

 • Wellbeing
 • Care and development
 • Leadership and management
 • Environment.

The full inspection framework is available on CIW's website. Childcare settings in Wales providing funded education for 3 and 4-year-olds (Foundation Phase) and that have previously received inspections from both CIW and Estyn will in future have joint inspections. CIW will inspect on the above themes, and Estyn on the additional themes of Learning and Teaching and Assessment.

Further information about these joint inspections (if relevant to your setting) is available at: Early Years and Childcare - ensuring quality and learning. The new joint inspection framework will streamline the way CIW and Estyn will inspect these services.
 

The CIW inspector will send their written report to the setting within 28 days. The setting then has 14 days to check the accuracy of the report, which may be amended if the inspector agrees there are factual errors. The final report will also be made available to parents.

Introduction of ratings in Wales

As previously shared by PACEY Cymru CIW are introducing published inspection reports for childminders in Wales from autumn 2018.

CIW are currently awarding silent ratings for first inspections against the framework, awarding a rating against each of the four inspection themes. There are four ratings: Excellent, Good, Adequate and Poor.  For Inspections from April 2019 CIW plan to publish ratings for all those who have previously received a silent rating. CIW have advised that for existing childcare settings that have not experienced inspection ratings before, their first rating will be silent.

CIW have published further information including the full inspection framework and a guide to inspection on their website.

For news of any changes and for up to date information relating to CIW, please sign up to the CIW Newsletter here CIW latest news.

Regular updates and information are also available through the PACEY Cymru Facebook page and member e-newsletters. PACEY Cymru will also be producing associated guidance around ratings over coming months.
 

Arolygiadau yng Nghymru

Mae gwarchodwyr plant, gwasanaethau gofal dydd a gwasanaethau chwarae yng Nghymru wedi’u cofrestru ac yn cael eu harolygu gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Ar hyn o bryd mae'r arolygiadau hyn yn ddirybudd yn achos gwarchodwyr plant. Bydd AGC fel arfer yn ffonio'r gwasanaeth yr wythnos cyn y bydd yn bwriadu cynnal yr arolwg, er mwyn sicrhau bod y gwarchodwr plant ar gael ac i ganfod beth yw ei amseroedd gweithredu.

Oni bai fod pryderon yn cael eu lleisio ynglŷn â lleoliad, mae AGC yn arolygu gwasanaethau gofal dydd llawn o leiaf unwaith bob dwy flynedd; a gwasanaethau gofal plant eraill - gwarchodwyr plant, gofal dydd sesiynol, chwarae mynediad agored, crèches a gofal y tu allan i oriau ysgol - o leiaf unwaith bob tair blynedd.

Bydd arolygwyr AGC yn treulio amser yn y gwasanaeth yn :

 • siarad â phlant, rhieni a staff;
 • arsylwi plant a rhyngweithio'r staff â'r plant;
 • edrych ar gofnodion plant a gwybodaeth arall i sicrhau eu bod yn cael eu diweddaru'n rheolaidd megis: polisïau amddiffyn plant, datganiad o ddiben, tystysgrifau cymorth cyntaf, asesiadau risg tân a thystysgrifau'r DBS;
 • ystyried tystiolaeth ynglŷn â datblygiad a lles plant; a
 • trafod adborth gyda'r person/au perthnasol

Mae’r arolygiadau'n rhoi pwyslais cryf ar ddatblygiad plant a chanlyniadau lles. Yn ystod ymweliad arolygwyr, byddant yn ystyried pedair thema:

 • Lles
 • Gofal a datblygiad
 • Arweinyddiaeth a rheolaeth
 • Amgylchedd

Mae’r fframwaith arolygu llawn ar gael ar wefan AGC. Yn y dyfodol, bydd lleoliadau gofal plant yng Nghymru sy'n darparu addysg a ariennir i blant 3 a 4 oed (Cyfnod Sylfaen) ac sydd wedi cael eu harolygu yn y gorffennol gan AGC ac Estyn yn cael eu harolygu ar y cyd. Bydd AGC yn arolygu yn ôl y themâu uchod, ac Estyn yn ôl themâu ychwanegol sef Dysgu ac Addysgu ac Asesu.

Mae rhagor o wybodaeth am yr arolygiadau ar y cyd hyn (os ydynt yn berthnasol i'ch lleoliad) ar gael yn: Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant - sicrhau ansawdd a dysgu. Bydd y fframwaith arolygu ar y cyd newydd yn symleiddio'r ffordd y bydd AGC ac Estyn yn arolygu'r gwasanaethau hyn.

Bydd arolygydd AGC yn anfon ei adroddiad ysgrifenedig i'r lleoliad o fewn 28 diwrnod. Yna bydd gan y lleoliad 14 diwrnod i wirio cywirdeb yr adroddiad, a gellir ei ddiwygio os yw'r arolygydd yn cytuno bod gwallau ffeithiol ynddo. Bydd yr adroddiad terfynol ar gael hefyd i'r rhieni.

Cyflwyno graddau yng Nghymru

Fel rhannodd PACEY Cymru’n flaenorol, mae AGC yn cyflwyno adroddiadau arolygon cyhoeddedig ar gyfer gwarchodwyr plant yng Nghymru a nawr bydd hyn yn cael ei gyflwyno o ddechrau 2019 ymlaen.

Ar hyn o bryd mae AGC yn dyfarnu graddau ‘tawel’ ar gyfer arolygiadau cyntaf yn erbyn y fframwaith, gan ddyfarnu gradd yn erbyn pob un o bedair thema’r arolwg. Ceir pedair gradd: Rhagorol, Da, Digonol a Gwael. Ar gyfer Arolygiadau o Ebrill 2019 ymlaen mae AGC yn bwriadu cyhoeddi’r graddau ar gyfer pawb sydd wedi derbyn gradd ‘dawel’ cyn hynny. Mae AGC wedi dweud y bydd eu gradd gyntaf ar gyfer lleoliadau gofal plant cyfredol nad ydynt wedi cael profiad o raddau arolygu o'r blaen yn radd ‘dawel’.

Mae AGC wedi cyhoeddi rhagor o wybodaeth gan gynnwys y fframwaith arolygu llawn a chanllaw i'r arolygiad ar eu gwefan.

I gael newyddion am unrhyw newidiadau ac i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am AGC, cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr AGC yma newyddion diweddaraf AGC.

Mae gwybodaeth a diweddariadau rheolaidd hefyd ar gael ar dudalen Facebook PACEY Cymru ac e-gylchlythyrau i aelodau. Bydd PACEY Cymru hefyd yn cynhyrchu canllawiau cysylltiedig ynghylch graddau dros y misoedd nesaf.