Meet the project team / Cyfarfod â thîm y prosiect

Project consultant Ymgynghorydd prosiect

Elizabeth is an internationally recognised learning environments expert. She is an award winning author. Elizabeth developed The Communication Friendly Spaces™ Approach, which uses the environment to support communication skills, emotional well-being and physical development. Elizabeth’s work is widely recognised and respected and her thinking is professionally challenging the way that environments for children are viewed. See www.elizabethjarman.com for more information

'I was keen to work together with PACEY and contribute to this project as it is bespoke and rooted firmly in quality home-based practice. The involvement of a working group of childminders through the development process makes this a really user friendly resource packed with do-able ideas and underpinned by evidence. It’s based on reflection and the practice examples have developed over time.'

Mae Elizabeth yn arbenigwr amgylcheddau dysgu a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae hi'n awdur sydd wedi ennill gwobrau. Datblygodd Elizabeth y Dull The Communication Friendly Spaces™, sy'n defnyddio'r amgylchedd i gefnogi sgiliau cyfathrebu, lles emosiynol a datblygiad corfforol. Mae gwaith Elizabeth yn cael ei gydnabod a'i barchu'n eang ac mae ei ffordd o feddwl yn herio’n broffesiynol y ffordd y mae amgylcheddau i blant yn cael eu hystyried. Gweler www.elizabethjarman.com i gael mwy o wybodaeth

'Roeddwn yn awyddus i weithio gyda PACEY a chyfrannu at y prosiect hwn gan ei fod wedi'i deilwra'n benodol a'i wreiddio'n gadarn mewn arfer o ansawdd yn y cartref. Mae cynnwys gweithgor o warchodwyr plant trwy'r broses ddatblygu yn golygu bod hwn yn adnodd hawdd ei ddefnyddio sy'n llawn syniadau ymarferol ac wedi'i ategu gan dystiolaeth. Mae'n seiliedig ar fyfyrio ac mae'r enghreifftiau arfer wedi datblygu dros amser.'

National Manager for Wales, PACEY Cymru Rheolwr Cenedlaethol Cymru, PACEY Cymru

'I have worked for PACEY for over ten years in various roles and prior to this I was a registered childminder in Bridgend.  I have enjoyed seeing this project take shape through my involvement in the project group and associated resource development and filming.  I have been extremely impressed by the co-construction approach and the commitment from the childminder group members given their busy professional lives.'

'Rwyf wedi gweithio i PACEY ers dros ddeng mlynedd mewn rolau amrywiol a chyn hyn roeddwn yn warchodwr plant cofrestredig ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  Rwyf wedi mwynhau gweld y prosiect hwn yn siapio trwy gymryd rhan yn y grŵp prosiect a datblygu adnoddau a ffilmio cysylltiedig.  Mae'r dull cyd-adeiladu a'r ymrwymiad gan aelodau'r grŵp gwarchodwyr plant wedi creu argraff fawr arnaf, o ystyried eu bywydau proffesiynol prysur.'

Project Manager, PACEY Cymru Rheolwr Prosiect, PACEY Cymru
'I have worked for PACEY for over nine years I’ve been fortunate to be involved in various projects. Being able to work alongside practitioners and an expert in the field has been a great opportunity which I’ve learnt a great deal from. Listening to the stories shared and looking at photographs, analysing them in finer detail has been insightful.  I am truly in awe of the passion for upskilling from the childminders involved and the continued search for best practice of those within the sector.'

'Rydw i wedi gweithio i PACEY ers dros naw mlynedd ac rydw i wedi bod yn ffodus i fod yn rhan o wahanol brosiectau. Mae gallu gweithio ochr yn ochr ag ymarferwyr ac arbenigwr yn y maes wedi bod yn gyfle gwych ac rydw i wedi dysgu llawer ohono. Mae gwrando ar y straeon ar y cyd ac edrych ar ffotograffau, eu dadansoddi'n fanylach wedi bod yn ddiddorol iawn.  Mae'r angerdd dros uwchsgilio gan y gwarchodwyr plant dan sylw a'r chwilio parhaus am arfer gorau'r rhai yn y sector yn fy syfrdanu.'

Regional Manager, PACEY Cymru Rheolwr Rhanbarthol, PACEY Cymru
'I have worked for PACEY for over nine years, prior to this I was a registered childminder based in north Wales. I have thoroughly enjoyed my involvement in developing these resources and seeing them take shape from the reflections and examples that have come from the working group. I have been really inspired by the examples of quality in practice and am very pleased to be sharing our resources to further support and promote quality in home-based childcare.'

'Rwyf wedi gweithio i PACEY ers dros naw mlynedd, cyn hyn roeddwn yn warchodwr plant cofrestredig yng ngogledd Cymru. Rwyf wedi mwynhau fy rhan yn natblygiad yr adnoddau hyn yn fawr a'u gweld yn cymryd siâp o'r myfyrdodau a'r enghreifftiau sydd wedi dod o'r gweithgor. Rwyf wedi cael fy ysbrydoli'n fawr gan yr enghreifftiau o ansawdd ar waith ac rwy'n falch iawn o fod yn rhannu ein hadnoddau i gefnogi a hyrwyddo ansawdd mewn gofal plant yn y cartref ymhellach.'

Childminder, Cardiff Gwarchodwr plant, Caerdydd

'I have been a childminder for five years.  Taking part in this group gave me extra knowledge, time for reflection on how I work and how I can improve. It also reaffirmed my confidence and ability as a childcare practitioner. We are not simply childminders, we are so much more- nurturers, speech and language developers, problem solvers, positive role models, teachers, facilitators, managers.' 

'Rwyf wedi bod yn warchodwr plant ers pum mlynedd.  Wrth gymryd rhan yn y grŵp hwn cefais wybodaeth ychwanegol, amser i fyfyrio ar sut rydw i'n gweithio a sut y gallaf wella. Ailddatganodd hefyd fy hyder a fy ngallu fel ymarferydd gofal plant. Nid gwarchodwyr plant yn unig ydyn ni, rydyn ni'n gymaint mwy - pobl sy'n meithrin ac sy'n datblygu lleferydd ac iaith, datryswyr problemau, modelau rôl cadarnhaol, athrawon, hwyluswyr, rheolwyr.' 

Childminder, Flintshire Gwarchodwr plant, Sir y Fflint

'I have been a childminder for fifteen years.  I wanted to be involved in the project because continually evolving and being the best practitioner I can be is a fundamental part of my business. Sharing ideas and best practice with my peers is an integral part of this. Since being involved in the project I have continued to reflect on the importance of the environment I provide and the way in which it supports the children to become curious and independent little learners.' 

'Rwyf wedi bod yn warchodwr plant ers pymtheg mlynedd.  Roeddwn i eisiau bod yn rhan o'r prosiect oherwydd mae esblygu'n barhaus a bod yr ymarferydd gorau y gallaf fod yn rhan sylfaenol o fy musnes. Mae rhannu syniadau ac arfer gorau gyda fy nghyfoedion yn rhan annatod o hyn. Ers cymryd rhan yn y prosiect, rwyf wedi parhau i fyfyrio ar bwysigrwydd yr amgylchedd rwy'n ei ddarparu a'r ffordd y mae'n cefnogi'r plant i ddod yn ddysgwyr bach chwilfrydig ac annibynnol.' 

Childminder, Cardiff Gwarchodwr plant, Caerdydd

'I have been a childminder for 15 years.  I wanted to be involved in the project as I like to develop my knowledge and improve my setting by taking up relevant training opportunities.  Since being involved with the project, I have made my entrance more welcoming to the children and have incorporated more open ended natural authentic resources which the children really seem to be enjoying. I have really enjoyed my time working with Elizabeth and other childminders on this project and we have shared some really good useful ideas and tips.'

'Rwyf wedi bod yn warchodwr plant ers pymtheg mlynedd.  Roeddwn i eisiau bod yn rhan o'r prosiect gan fy mod i'n hoffi datblygu fy ngwybodaeth a gwella fy lleoliad trwy fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi perthnasol.  Ers ymwneud â'r prosiect, rwyf wedi gwneud fy mynedfa'n fwy croesawgar i'r plant ac wedi ymgorffori mwy o adnoddau naturiol penagored y mae'n ymddangos bod y plant wir yn eu mwynhau. Rwyf wedi mwynhau fy amser yn fawr yn gweithio gydag Elizabeth a gwarchodwyr plant eraill ar y prosiect hwn ac rydym wedi rhannu rhai syniadau a chynghorion defnyddiol da iawn.'

Childminder, Caerphilly Gwarchodwr plant, Caerffili

'I have been a childminder for 16 months.  I wanted to be involved in the project because I think that childminders should be recognised more widely for the quality service we provide not just by CIW . Since being involved in the project I have gained invaluable knowledge and how to utilise space more in my setting.' 

'Rwyf wedi bod yn warchodwr plant ers 16 mis.  Roeddwn i eisiau bod yn rhan o'r prosiect oherwydd rydw i’n meddwl bod angen cydnabod gwarchodwyr plant yn ehangach am y gwasanaeth o ansawdd rydyn ni'n ei ddarparu nid yn unig gan AGC. Ers cymryd rhan yn y prosiect, rydw i wedi ennill gwybodaeth amhrisiadwy a sut i ddefnyddio lle yn well yn fy lleoliad.' 

Childminder, Newport Gwarchodwr plant, Casnewydd

'I have been a childminder for four years. I wanted to be involved in the project because I've always had a natural interest in childcare environments and when I was given this opportunity to work with an expert like Elizabeth Jarman who challenges the way childcare settings should be organised, I jumped at the chance.  It has given me a better understanding on how different environments can affect the children positively in different ways, using calm colours and eradicating clutter, making simple changes so the children communicate and feel better connected to their surroundings.  I felt that developing my own open ended resources created a whole new possibilities for the children and I loved watching how they responded to them.  Foremost as a childcare professional I often work on my own and it was uplifting to connect to other childminders and professionals. This project has definitely given me the confidence to try different concepts and rethink my environment.'

'Rwyf wedi bod yn warchodwr plant ers pedair blynedd. Roeddwn i eisiau bod yn rhan o'r prosiect oherwydd rydw i bob amser wedi bod â diddordeb naturiol mewn amgylcheddau gofal plant a phan gefais y cyfle hwn i weithio gydag arbenigwr fel Elizabeth Jarman sy'n herio'r ffordd y dylid trefnu lleoliadau gofal plant, bachais ar y cyfle.  Mae wedi rhoi gwell dealltwriaeth i mi o sut y gall gwahanol amgylcheddau effeithio'n gadarnhaol ar y plant mewn gwahanol ffyrdd, gan ddefnyddio lliwiau tawel a chael gwared ar annibendod, gan wneud newidiadau syml fel bod y plant yn cyfathrebu ac yn teimlo eu bod wedi'u cysylltu'n well â'u hamgylchedd.  Roeddwn i'n teimlo bod datblygu fy adnoddau penagored fy hun yn creu posibiliadau hollol newydd i'r plant ac roeddwn i wrth fy modd yn gwylio sut roedden nhw'n ymateb iddyn nhw.  Yn bennaf fel gweithiwr gofal plant proffesiynol rwy'n aml yn gweithio ar fy mhen fy hun ac roedd yn ddyrchafol cysylltu â gwarchodwyr plant a gweithwyr proffesiynol eraill. Mae'r prosiect hwn yn bendant wedi rhoi hyder i mi roi cynnig ar wahanol gysyniadau ac ailfeddwl am fy amgylchedd.'

Childminder, Anglesey Gwarchodwr plant, Ynys Môn
'I have been a childminder for twelve years.  I wanted to be involved in the project because I thought it would be a great opportunity to see what others do, learn from them and also try new ideas out to improve my practice.  Since being involved in the project I have tried lots of new ways to use space, small individual spaces, larger group spaces and lots more loose parts play.'

'Rwyf wedi bod yn warchodwr plant ers deuddeg mlynedd.  Roeddwn i eisiau bod yn rhan o'r prosiect oherwydd roeddwn i'n meddwl y byddai'n gyfle gwych i weld beth mae eraill yn ei wneud, dysgu oddi wrthyn nhw a hefyd roi cynnig ar syniadau newydd i wella fy arfer.  Ers cymryd rhan yn y prosiect, rydw i wedi rhoi cynnig ar sawl ffordd newydd o ddefnyddio lle, lleoedd bach unigol, lleoedd grŵp mwy a llawer mwy o chwarae rhannau rhydd.'

Childminder, Blaenau Gwent Gwarchodwr plant, Blaenau Gwent
'I have been a childminder for five years.  I wanted to be involved in this project to support improvements in my practice.  It has been really inspiring to be part of the work and I have reflected on the environment I provide and looked at this more closely through a child's eyes.'

'Rwyf wedi bod yn warchodwr plant ers pum mlynedd.  Roeddwn i eisiau bod yn rhan o'r prosiect hwn i gefnogi gwelliannau yn fy arfer.  Mae wedi bod yn ysbrydoledig iawn i fod yn rhan o'r gwaith ac rwyf wedi myfyrio ar yr amgylchedd rwy'n ei ddarparu ac edrych ar hyn yn agosach trwy lygaid plentyn.'

 

 

Childminder, Gwynedd Gwarchodwr plant, Gwynedd
'I have been a childminder for four years.  Since being involved in the project I have thought extensively about unused spaces in my setting and learnt how to incorporate more open ended natural resources. I have also thought about how welcoming my entrance is and looked at my setting from a child’s point of view.'

'Rwyf wedi bod yn warchodwr plant ers pedair blynedd.  Ers cymryd rhan yn y prosiect, rwyf wedi meddwl yn helaeth am leoedd nad wyf yn eu defnyddio yn fy lleoliad ac wedi dysgu sut i ymgorffori adnoddau naturiol mwy penagored. Rwyf hefyd wedi meddwl pa mor groesawgar yw fy mynediad ac wedi edrych ar fy lleoliad o safbwynt plentyn.'

Childminder, Wrexham Gwarchodwr plant, Wrecsam
'I really enjoyed taking part, I especially liked the sharing of knowledge, training from Elizabeth Jarman and the relaxed atmosphere she created.'

'Fe wnes i wirioneddol fwynhau cymryd rhan, roeddwn i'n hoff iawn o rannu gwybodaeth, hyfforddiant gan Elizabeth Jarman a'r awyrgylch hamddenol a greodd.'

Childminder, Blaenau Gwent Gwarchodwr plant, Blaenau Gwent
'I have been a childminder for six years.  I wanted to be involved in this project because it sounded really exciting. I felt my childminding was getting a bit stale and I wanted to bring back some joy!  I also had lots of spaces in my setting that were not being used so I wanted to find out how I could change these to encourage the children to use them.  Since being involved in the project I have thought more about the learning environment.  I have also created some totally new areas with the children in mind and with their help. I have made sure that all resources are at an easy height for the children and that I keep things on different levels to allow the children to move up and down in their play.
I have loved being a part of this project and have seen such great benefits for the children.'

'Rwyf wedi bod yn warchodwr plant ers chwe blynedd.  Roeddwn i eisiau bod yn rhan o'r prosiect hwn oherwydd roedd yn swnio'n gyffrous iawn. Roeddwn i'n teimlo bod fy ngofal plant yn mynd ychydig yn ddiflas ac roeddwn i eisiau dod â rhywfaint o lawenydd yn ôl!  Hefyd, roedd gen i lawer o leoedd yn fy lleoliad nad oedden nhw'n cael eu defnyddio felly roeddwn i eisiau darganfod sut y gallwn i newid y rhain i annog y plant i'w defnyddio.  Ers cymryd rhan yn y prosiect, rwyf wedi meddwl mwy am yr amgylchedd dysgu.  Rwyf hefyd wedi creu rhai ardaloedd hollol newydd gyda'r plant mewn golwg a chyda'u help. Rwyf wedi sicrhau bod yr holl adnoddau ar uchder hawdd i'r plant a fy mod yn cadw pethau ar wahanol lefelau i ganiatáu i'r plant symud i fyny ac i lawr yn eu chwarae.
Rwyf wedi bod wrth fy modd yn rhan o'r prosiect hwn ac wedi gweld buddion gwych i'r plant.'

Childminder, Denbighshire Gwarchodwr plant, Sir Ddinbych
'I have been a childminder for twelve years.  I wanted to be involved in the project because helping to create and promote quality learning environments is something that really interested me. I also liked the idea of being part of a working group and knew it would support my CPD and my Level 5 studies.'

'Rwyf wedi bod yn warchodwr plant ers deuddeg mlynedd.  Roeddwn i eisiau bod yn rhan o'r prosiect oherwydd mae helpu i greu a hyrwyddo amgylcheddau dysgu o safon yn rhywbeth sydd o ddiddordeb mawr i mi. Roeddwn hefyd yn hoffi'r syniad o fod yn rhan o weithgor ac roeddwn i'n gwybod y byddai'n cefnogi fy DPP a'm hastudiaethau Lefel 5.'

Childminder, Torfaen Gwarchodwr plant, Torfaen
'I have been a childminder for over eighteen years. I wanted to be involved in the project because of Elizabeth Jarman's involvement, I attended a training session many years ago that Elizabeth delivered and have used the knowledge to underpin the ethos of within my setting.  Since being involved in the project I have changed the colour of areas used by the children from terracotta to subtle blues and greys which instantly changed the mood of the room and made it much calmer.  I have gained lots of ideas and looked at my environment with fresh eyes- especially unused areas of my setting. I have adapted space by my side entrance to a den building area and enhanced this with a living sensory wall made out of free pallets and planted with herbs and heather.' 

'Rwyf wedi bod yn warchodwr plant ers dros ddeunaw mlynedd. Roeddwn i eisiau bod yn rhan o'r prosiect oherwydd cyfranogiad Elizabeth Jarman, mynychais sesiwn hyfforddi flynyddoedd yn ôl dan arweiniad Elizabeth ac yr wyf wedi defnyddio'r wybodaeth fel sail i ethos yn fy lleoliad.  Ers cymryd rhan yn y prosiect, rydw i wedi newid lliw ardaloedd a ddefnyddir gan y plant o terracotta i las a llwyd cynnil a newidiodd naws yr ystafell ar unwaith a'i gwneud yn llawer tawelach.  Rwyf wedi cael llawer o syniadau ac wedi edrych ar fy amgylchedd gyda llygaid ffres - yn enwedig ardaloedd nad oeddynt yn cael eu defnyddio yn fy lleoliad. Rwyf wedi addasu lle wrth fy mynedfa ochr i ardal adeiladu den ac wedi gwella hyn gyda wal synhwyraidd fyw wedi'i gwneud allan o baletau rhydd ac wedi'i phlannu â pherlysiau a grug.'