Wales information /Gwybodaeth i Gymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

Position in Wales

All of Wales is at alert level 2.

All childcare and playwork providers, including Flying Start childcare, can remain open and offer their normal services, including provision through the school holidays. This includes childcare and playwork providers operating from school sites, community centres, places of worship, leisure centres and sports venues.  Childcare settings in Wales are able to provide care for all children under the current restrictions.  

What does this mean for me as a provider?

Please see the COVID-19 Childcare Toolkit for further guidance and support including COVID-19 Additional policies and procedure guidance for Wales

Please see the PACEY Cymru Frequently Asked Questions for Wales for further information too.

The Welsh Government have published Guidance for childcare and playwork: coronavirus that recommend the measures that settings should take to protect children and staff from coronavirus. The Welsh Government have also published Childcare, playwork and organised activities action cards: coronavirus

Care Inspectorate Wales (CIW) are providing updates on their website including the responses to frequently asked questions they are being asked linking to regulation and inspection of childcare and play settings in Wales. Read the latest CIW news here.

Cwlwm have also published Top Tips to Remember for your Care Inspectorate Wales (CIW) Registered Childcare Setting whether it is open or closed during Covid-19 Outbreak.

Letters from the sector

PACEY Cymru is a key partner of the Cwlwm consortium.  We have jointly written to the First Minister in March 2020 to highlight the complexity of the sector and press for financial support and protection at this challenging time.  Read the full letter here.

The response from Ken Skates, Minister for Economy, Transport and North Wales states:

'We acknowledge there remains an urgent need for government intervention in a number of areas, including, for example, providing support for the self-employed and helping businesses meet the cost of Non Domestic Rates in other sectors of the economy, as well as rent of commercial premises.'

Read the full letter here.

Further to this Cwlwm have written to the Minister in April 2020 to raise continuing points in relation to financial support available and gaps that have arisen.  Read the full letters here and here

Julie Morgan AS, Deputy Minister for Health and Social Services wrote a personal letter to all providers of day care, childminding and play services in Wales in February 2021.

On behalf of the childcare and playwork sector Cwlwm also wrote to Welsh Government in February 2021 to draw their attention to concerns about how announcements that jointly include education, childcare and playwork are presented and the impact this has.

Funding in Wales

Childcare settings may also be eligible for assistance under the wider packages of support for businesses being put in place across Wales and the UK.  Please see the PACEY Cymru Frequently Asked Questions for Wales for further information.

The Chancellor has announced support for self-employed individuals, including childminders.  Read the full detail on this here and check your eligibility.  

Cwlwm have published a guidance document on financial support for the sector.

General information and guidance

Read more general information and guidance on the Coronavirus.

Welsh Government guidance for the education and childcare sector

Read more on what you need to know about insurance policies and Coronavirus and PACEY PLI insurance update.

Cwlwm has also produced a guidance document for childcare settings that offers useful information for the sector. 

Ceir dolenni i wybodaeth sy'n berthnasol i Gymru.  Nodwch fod gwybodaeth bellach i ddilyn, edrychwch yn ôl am ddiweddariadau pellach.

Y Sefyllfa yng Nghymru

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 2.

Bydd pob darparwr gwaith chwarae a gofal plant, gan gynnwys gofal plant Dechrau’n Deg, yn gallu aros ar agor a chynnig eu gwasanaethau arferol, gan gynnwys darpariaeth yn ystod y gwyliau ysgol. Mae hyn yn cynnwys darparwyr gwaith chwarae a gofal plant sy’n gweithredu o safleoedd ysgol, canolfannau cymunedol, mannau addoli, canolfannau hamdden a lleoliadau chwaraeon. Mae lleoliadau gofal plant yng Nghymru yn gallu darparu gofal i bob plentyn o dan y cyfyngiadau cyfredol. 

Beth mae hyn yn ei olygu i mi fel darparwr?

Gwelwch y Pecyn Cymorth Gofal Plant Covid-19 i gael arweiniad a chefnogaeth bellach gan gynnwys COVID-19 polisïau a chanllawiau gweithdrefn ychwanegol ar gyfer Cymru.

Gweler y Cwestiynau Cyffredin Cymru PACEY Cymru am wybodaeth bellach hefyd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r Canllawiau gofal plant a gwaith chwarae: coronafeirws sy’n argymell y mesurau y dylai lleoliadau eu cymryd a’u hamddiffyn plant a staff rhag coronafirws. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'r Cardiau gweithredu gofal plant, gwaith chwarae a gweithgareddau wedi’u trefnu: coronafeirws.

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf ar eu gwefan gan gynnwys yr ymatebion i gwestiynau cyffredin gofynnir iddynt sydd yn cysylltu â rheoleiddio ac arolygu lleoliadau gofal plant a chwarae yng Nghymru. Darllenwch y newyddion diweddaraf gan AGC yma.

Mae Cwlwm wedi cyhoeddi Cynghorion Campus i’ch Lleoliad Gofal Plant Cofrestredig ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) eu cofio p’un a yw ar agor neu ynghyau yn ystod cyfnodl lledaenu Covid-19.

Llythyr gan y sector

Mae PACEY Cymru yn bartner allweddol i gonsortiwm Cwlwm. Rydym wedi ysgrifennu ar y cyd at y Prif Weinidog (Mawrth 2020) i dynnu sylw at gymhlethdod y sector a phwyso am gefnogaeth ac amddiffyniad ariannol yn ystod yr adeg heriol hon. Darllenwch y llythyr yn llawn yma.

Nodwyd ymateb Ken Skates, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru:

'Rydym yn cydnabod bod angen brys am ymyrraeth gan y Llywodraeth mewn nifer o feysydd, gan gynnwys, er enghraifft, rhoi cymorth i bobl hunangyflogedig a helpu busnesau i dalu costau Ardrethi Annomestig mewn sectorau eraill o'r economi, yn ogystal â rhent eiddo masnachol.'

Darllenwch y llythyr yn llawn yma

Yn ychwanegol i hyn, mae Cwlwm wedi ysgrifennu at y Gweinidog ym mis Ebrill 2020 i godi pwyntiau parhaus mewn perthynas â'r gefnogaeth ariannol sydd ar gael a’r bylchau sydd wedi codi. Darllenwch y llythyrau llawn yma ac yma. Byddwn yn rhannu'r ymateb pan dderbynnir.

Ysgrifennodd Julie Morgan/MS Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol lythyr personol at holl ddarparwyr gwasanaethau gofal dydd, gwarchod plant a chwarae yng Nghymru.

Ar ran y sector gofal plant a gwaith chwarae ysgrifennodd Cwlwm hefyd at Lywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2021 i dynnu eu sylw at bryderon ynghylch sut mae cyhoeddiadau ar addysg, gofal plant a gwaith chwarae yn cael eu rhannu.

Cyllid yng Nghymru

Mae'r Canghellor wedi cyhoeddi cefnogaeth i unigolion hunangyflogedig, gan gynnwys gwarchodwyr plant. Darllenwch y manylion llawn yma.

Mae Cwlwm wedi cyhoeddi dogfen ganllaw ar gymorth ariannol i'r sector.

Gwybodaeth a chanllawiau cyffredinol

Darllenwch ymhellach am arweiniad a gwybodaeth gyffredinol ar y Coronafeirws

Addysg a gofal plant: coronafeirws gan Llywodraeth Cymru

Darllenwch ymhellach am yr hyn sydd angen i chi gwybod am bolisïau yswiriant a Coronafeirws a diweddariad Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus PACEY.

Mae Cwlwm hefyd wedi cynhyrchu canllaw ar gyfer lleoliadau gofal plant sy'n cynnig gwybodaeth ddefnyddiol i'r sector. Bydd hyn yn cael ei adolygu'n rheolaidd wrth i ddatblygiadau pellach gael eu cadarnhau.