Wales information /Gwybodaeth i Gymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

Position in Wales

Welsh Government has confirmed that settings in Wales should be restricting access to childcare to families who are critical workers or have vulnerable children.  Read the full statement here.

Following confirmation from the Welsh Government we are providing key updates to providers in childcare, early years and play providers in Wales in relation to COVID-19.  As you can appreciate this is a quickly evolving position and we will share updates and further information as it is available. 

The Welsh Government has produced a formal statement in relation to recommendations following a change in advice to look to minimise social contact.  This means that if children can stay safely in their home, they should, to limit the chance of the virus spreading. 

For childcare and play settings, including childminders this means that Welsh Government are now recommending that childcare and play services should restrict access only to the children of critical workers or vulnerable children (as per definitions that will be shared).  The Welsh Government has been clear that local authorities should aim to maximise the use of private and third sector childcare providers for continued critical provision ensuring financial support for that sector and to make use of existing expertise and resources.

What does this mean for me as a provider?

Childcare and play settings should look to follow the recommendation of the Welsh Government and restrict access to their services from Monday and only be open to the children of critical workers or vulnerable children.  We have worked on some frequently asked questions and will add to these as further information is received.

The Welsh Government has shared '5 things you need to know before sending your children to school or childcare'.

Care Inspectorate Wales (CIW) are providing updates on their website including the responses to frequently asked questions they are being asked linking to regulation and inspection of childcare and play settings in Wales.

Redeployment opportunities

The Cwlwm partnership is collecting information, on behalf of Welsh Government, to identify childcare practitioners from childcare settings which cannot operate, who would potentially be willing to join a bank of staff that may be deployed to work in childcare settings elsewhere. If this is of interest to you you can submit a short expression of interest so that we may supply details to key partners such as Welsh Government, Local Authorities and Care Inspectorate Wales.

Letter from the sector

PACEY Cymru is a key partner of the Cwlwm consortium.  We have jointly written to the First Minister to highlight the complexity of the sector and press for financial support and protection at this challenging time.  Read the full letter here.  We will share any response when this is received.

The response from Ken Skates, Minister for Economy, Transport and North Wales states:

'We acknowledge there remains an urgent need for government intervention in a number of areas, including, for example, providing support for the self-employed and helping businesses meet the cost of Non Domestic Rates in other sectors of the economy, as well as rent of commercial premises.'

Read the full letter here.

Funding in Wales

The Welsh Government has announced funding for the Childcare Offer for Wales will continue to be paid to local authorities and childcare settings who currently receive payments for children in their care, even where services are disrupted.

Welsh Ministers also expect local authorities to maintain payments for childcare provided under Flying Start and for the provision of early education. 

Childcare settings may also be eligible for assistance under the wider packages of support for businesses being put in place across Wales and the UK and further information will be shared on this as it is confirmed on our sources of support page.

The Chancellor has announced support for self-employed individuals, including childminders.  Read the full detail on this here.

Cwlwm have published a guidance document on financial support for the sector.

Inspections in Wales

CIW have confirmed that routine inspections are suspended with Estyn confirming that inspections and other activities are also suspended until further notice.

General information and guidance

Read more general information and guidance on the Coronavirus.

Read more on what you need to know about insurance policies and Coronavirus and PACEY PLI insurance update.

Cwlwm has also produced a guidance document for childcare settings that offers useful information for the sector.  This will be reviewed regularly as further developments are confirmed.

Ceir dolenni i wybodaeth sy'n berthnasol i Gymru.  Nodwch fod gwybodaeth bellach i ddilyn, edrychwch yn ôl am ddiweddariadau pellach.

Y Sefyllfa yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y dylai lleoliadau yng Nghymru fod yn cyfyngu mynediad i ofal plant i deuluoedd sy'n weithwyr allweddol neu sydd â phlant sy'n agored i niwed.  Darllenwch y datganiad lawn yma.

Yn dilyn cadarnhad gan Lywodraeth Cymru rydym yn darparu diweddariadau allweddol i ddarparwyr mewn gofal plant, blynyddoedd cynnar a darparwyr chwarae yng Nghymru mewn perthynas â COVID-19. Fel gwnewch chi werthfawrogi mae hon yn sefyllfa sy'n esblygu'n gyflym a byddwn yn rhannu diweddariadau a gwybodaeth bellach fel y mae’n datblygu. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu datganiad ffurfiol mewn perthynas ag argymhellion yn dilyn newid mewn cyngor i geisio lleihau i’r eithaf cyswllt cymdeithasol. Mae hyn yn golygu, os gall plant aros yn ddiogel yn eu cartref, dylent, i gyfyngu’r siawns o ledaenu’r firws.

Ar gyfer lleoliadau gofal plant a chwarae, gan gynnwys gwarchodwyr plant, mae hyn yn golygu bod Llywodraeth Cymru bellach yn argymell y dylai gwasanaethau gofal plant a chwarae cyfyngu mynediad i blant gweithwyr allweddol neu blant sy’n agored i niwed yn unig (yn unol â'r diffiniadau a fydd yn cael eu rhannu). Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn glir y dylai awdurdodau lleol anelu at wneud y defnydd gorau o ddarparwyr gofal plant preifat a thrydydd sector ar gyfer darpariaeth allweddol barhaus gan sicrhau cefnogaeth ariannol i'r sector hwnnw a defnyddio'r arbenigedd ac adnoddau presennol.

Beth mae hyn yn ei olygu i mi fel darparwr?

Dylai lleoliadau gofal plant a chwarae ceisio dilyn argymhelliad Llywodraeth Cymru a chyfyngu mynediad i'w gwasanaethau o ddydd Llun ymlaen a bod yn agored i blant gweithwyr allweddol neu blant sy’n agored i niwed yn unig. Rydym yn datblygu rhai cwestiynau cyffredin.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhannu ‘5 peth mae angen i chi eu gwybod cyn anfon eich plant i’r ysgol neu ofal plant

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf ar eu gwefan gan gynnwys yr ymatebion i gwestiynau cyffredin gofynnir iddynt sydd yn cysylltu â rheoleiddio ac arolygu lleoliadau gofal plant a chwarae yng Nghymru.

Cyfleoedd adleoli

Mae partneriaeth Cwlwm yn casglu gwybodaeth ar ran Llywodraeth Cymru i adnabod ymarferwyr gofal plant o leoliadau gofal plant na allant weithredu, a fyddent, o bosibl, yn barod i ymuno â chronfa o staff y gellid eu defnyddio i weithio mewn Lleoliadau Gofal Plant mewn man arall. Os yw hyn o ddiddordeb i chi gofynnwn i chi gyflwyno mynegiant o ddiddordeb byr fel y gallwn roi’r manylion i bartneriaid allweddol megis Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol ac Arolygiaeth Gofal Cymru.

Llythyr gan y sector

Mae PACEY Cymru yn bartner allweddol i gonsortiwm Cwlwm. Rydym wedi ysgrifennu ar y cyd at y Prif Weinidog i dynnu sylw at gymhlethdod y sector a phwyso am gefnogaeth ac amddiffyniad ariannol yn ystod yr adeg heriol hon. Darllenwch y llythyr yn llawn yma. Byddwn yn rhannu unrhyw ymateb pan dderbynnir.

Nodwyd ymateb Ken Skates, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru:

'Rydym yn cydnabod bod angen brys am ymyrraeth gan y Llywodraeth mewn nifer o feysydd, gan gynnwys, er enghraifft, rhoi cymorth i bobl hunangyflogedig a helpu busnesau i dalu costau Ardrethi Annomestig mewn sectorau eraill o'r economi, yn ogystal â rhent eiddo masnachol.'

Darllenwch y llythyr yn llawn yma

Cyllid yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi heddiw y bydd cyllid ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru yn parhau i gael ei dalu i awdurdodau lleol a lleoliadau gofal plant sy'n derbyn taliadau ar gyfer plant yn eu gofal ar hyn o bryd, hyd yn oed os bydd amharu ar y gwasanaethau.

Nid yw'n ofynnol i leoliadau gofal plant gau, ac fe fyddant yn parhau ar agor am y tro. Fodd bynnag, mae Gweinidogion Cymru wedi cytuno, pan fo lleoliad yn cael ei gau ar sail cyngor meddygol, neu pan nad oes modd i blant fynychu yn sgil Covid-19, bydd y cyllid yn parhau i fod ar gael.

Bydd cyllid hefyd yn parhau i fod ar gael pan fo nifer y staff yn syrthio i lefel sy'n golygu nad yw'n ddiogel i'r lleoliad barhau i weithredu.

Mae Gweinidogion Cymru hefyd yn disgwyl i awdurdodau lleol barhau i dalu am ofal plant sy'n cael ei ddarparu dan Dechrau'n Deg, ac am ddarpariaeth addysg gynnar. 

Mae'n bosib y bydd lleoliadau gofal plant hefyd yn gymwys i gael cymorth dan becynnau cymorth ehangach i fusnesau sy'n cael eu sefydlu ledled Cymru a'r DU.

Mae'r Canghellor wedi cyhoeddi cefnogaeth i unigolion hunangyflogedig, gan gynnwys gwarchodwyr plant. Darllenwch y manylion llawn yma.

Mae Cwlwm wedi cyhoeddi dogfen ganllaw ar gymorth ariannol i'r sector.

Arolygiadau yng Nghymru

Mae AGC wedi cadarnhau bod arolygiadau arferol yn cael eu gohirio gydag Estyn yn cadarnhau bod arolygiadau a gweithgareddau eraill hefyd yn cael eu gohirio hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Gwybodaeth a chanllawiau cyffredinol

Darllenwch ymhellach am arweiniad a gwybodaeth gyffredinol ar y Coronafeirws

Darllenwch ymhellach am yr hyn sydd angen i chi gwybod am bolisïau yswiriant a Coronafeirws a diweddariad Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus PACEY.

Mae Cwlwm hefyd wedi cynhyrchu canllaw ar gyfer lleoliadau gofal plant sy'n cynnig gwybodaeth ddefnyddiol i'r sector. Bydd hyn yn cael ei adolygu'n rheolaidd wrth i ddatblygiadau pellach gael eu cadarnhau.