Wales information /Gwybodaeth i Gymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

Position in Wales

Welsh Government have confirmed that childcare settings in Wales are able to re-open more widely from the 22 June.  We know that many members have been open to children of critical workers and vulnerable children and had an important role to play in ensuring childcare is available for these families in Wales.

All of Wales is currently in lockdown (alert level 4).  All childcare and playwork providers, including Flying Start childcare, can remain open and offer their normal services, including provision through the school holidays. This includes childcare and playwork providers operating from school sites, community centres, places of worship, leisure centres and sports venues.

What does this mean for me as a provider?

For settings looking to reopen to children or plan and prepare for wider reopening in coming weeks please see the COVID-19 Childcare Toolkit for further guidance and support including COVID-19 Additional policies and procedure guidance for Wales

Please see the PACEY Cymru Frequently Asked Questions for Wales for further information too.

The Welsh Government have published the Protective measures for childcare settings that recommend the measures that settings should take to get childcare services ready to allow more children to attend and protect them and staff from coronavirus.

The Welsh Government have also published useful resources to support providers in keeping children safe in childcare

The Welsh Government has shared '5 things you need to know before sending your children to school or childcare'.

Care Inspectorate Wales (CIW) are providing updates on their website including the responses to frequently asked questions they are being asked linking to regulation and inspection of childcare and play settings in Wales. Read the latest CIW news here.

Cwlwm have also published Top Tips to Remember for your Care Inspectorate Wales (CIW) Registered Childcare Setting whether it is open or closed during Covid-19 Outbreak.

Letters from the sector

PACEY Cymru is a key partner of the Cwlwm consortium.  We have jointly written to the First Minister in March to highlight the complexity of the sector and press for financial support and protection at this challenging time.  Read the full letter here.

The response from Ken Skates, Minister for Economy, Transport and North Wales states:

'We acknowledge there remains an urgent need for government intervention in a number of areas, including, for example, providing support for the self-employed and helping businesses meet the cost of Non Domestic Rates in other sectors of the economy, as well as rent of commercial premises.'

Read the full letter here.

Further to this Cwlwm have written to the Minister in April to raise continuing points in relation to financial support available and gaps that have arisen.  Read the full letters here and here.  We will share the response when this is received. 

Funding in Wales

Childcare settings may also be eligible for assistance under the wider packages of support for businesses being put in place across Wales and the UK and further information will be shared on this as it is confirmed on our sources of support page.

The Chancellor has announced support for self-employed individuals, including childminders.  Read the full detail on this here and check your eligibility.  

Cwlwm have published a guidance document on financial support for the sector.

Inspections in Wales

CIW have confirmed that routine inspections are suspended with Estyn confirming that inspections and other activities are also suspended until further notice.

General information and guidance

Read more general information and guidance on the Coronavirus.

Welsh Government guidance for the education and childcare sector

Read more on what you need to know about insurance policies and Coronavirus and PACEY PLI insurance update.

Cwlwm has also produced a guidance document for childcare settings that offers useful information for the sector.  This will be reviewed regularly as further developments are confirmed.

Ceir dolenni i wybodaeth sy'n berthnasol i Gymru.  Nodwch fod gwybodaeth bellach i ddilyn, edrychwch yn ôl am ddiweddariadau pellach.

Y Sefyllfa yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod lleoliadau gofal plant yng Nghymru yn gallu ailagor yn ehangach o'r 22 Mehefin.  Gwyddwn fod llawer o aelodau wedi bod yn agored i blant gweithwyr hanfodol a phlant bregus a’r rôl bwysig wrth sicrhau bod gofal plant ar gael i'r teuluoedd hyn yng Nghymru.

Mae Cymru oll mewn cyfnod o gyfyngiadau symud (lefel rhybudd 4).  Bydd pob darparwr gwaith chwarae a gofal plant, gan gynnwys gofal plant Dechrau’n Deg, yn gallu aros ar agor a chynnig eu gwasanaethau arferol, gan gynnwys darpariaeth yn ystod y gwyliau ysgol. Mae hyn yn cynnwys darparwyr gwaith chwarae a gofal plant sy’n gweithredu o safleoedd ysgol, canolfannau cymunedol, mannau addoli, canolfannau hamdden a lleoliadau chwaraeon.

Beth mae hyn yn ei olygu i mi fel darparwr?

Dylai lleoliadau gofal plant a chwarae ceisio dilyn argymhelliad Llywodraeth Cymru a chyfyngu mynediad i'w gwasanaethau o ddydd Llun ymlaen a bod yn agored i blant gweithwyr allweddol neu blant sy’n agored i niwed yn unig. Rydym yn datblygu rhai cwestiynau cyffredin.

Ar gyfer lleoliadau sydd am ailagor i blant gweithwyr allweddol neu i gynllunio a pharatoi ar gyfer ailagor yn yr wythnosau nesaf, gwelwch y Pecyn Cymorth Gofal Plant Covid-19 i gael arweiniad a chefnogaeth bellach gan gynnwys COVID-19 polisïau a chanllawiau gweithdrefn ychwanegol ar gyfer Cymru.

Gweler y Cwestiynau Cyffredin Cymru PACEY Cymru am wybodaeth bellach hefyd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r Mesurau diogelu mewn gyfer lleoliadau gofal plant sy’n argymell y mesurau y dylai lleoliadau eu cymryd i gael gwasanaethau gofal plant yn barod i ganiatáu i fwy o blant eu mynychu, a’u hamddiffyn nhw a staff rhag coronafirws.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhannu ‘5 peth mae angen i chi eu gwybod cyn anfon eich plant i’r ysgol neu ofal plant

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf ar eu gwefan gan gynnwys yr ymatebion i gwestiynau cyffredin gofynnir iddynt sydd yn cysylltu â rheoleiddio ac arolygu lleoliadau gofal plant a chwarae yng Nghymru. Darllenwch y newyddion diweddaraf gan AGC yma.

Mae Cwlwm wedi cyhoeddi Cynghorion Campus i’ch Lleoliad Gofal Plant Cofrestredig ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) eu cofio p’un a yw ar agor neu ynghyau yn ystod cyfnodl lledaenu Covid-19.

Llythyr gan y sector

Mae PACEY Cymru yn bartner allweddol i gonsortiwm Cwlwm. Rydym wedi ysgrifennu ar y cyd at y Prif Weinidog i dynnu sylw at gymhlethdod y sector a phwyso am gefnogaeth ac amddiffyniad ariannol yn ystod yr adeg heriol hon. Darllenwch y llythyr yn llawn yma.

Nodwyd ymateb Ken Skates, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru:

'Rydym yn cydnabod bod angen brys am ymyrraeth gan y Llywodraeth mewn nifer o feysydd, gan gynnwys, er enghraifft, rhoi cymorth i bobl hunangyflogedig a helpu busnesau i dalu costau Ardrethi Annomestig mewn sectorau eraill o'r economi, yn ogystal â rhent eiddo masnachol.'

Darllenwch y llythyr yn llawn yma

Yn ychwanegol i hyn, mae Cwlwm wedi ysgrifennu at y Gweinidog ym mis Ebrill i godi pwyntiau parhaus mewn perthynas â'r gefnogaeth ariannol sydd ar gael a’r bylchau sydd wedi codi. Darllenwch y llythyrau llawn yma ac yma. Byddwn yn rhannu'r ymateb pan dderbynnir.

Cyllid yng Nghymru

Mae'n bosib y bydd lleoliadau gofal plant hefyd yn gymwys i gael cymorth dan becynnau cymorth ehangach i fusnesau sy'n cael eu sefydlu ledled Cymru a'r DU.

Mae'r Canghellor wedi cyhoeddi cefnogaeth i unigolion hunangyflogedig, gan gynnwys gwarchodwyr plant. Darllenwch y manylion llawn yma.

Mae Cwlwm wedi cyhoeddi dogfen ganllaw ar gymorth ariannol i'r sector.

Arolygiadau yng Nghymru

Mae AGC wedi cadarnhau bod arolygiadau arferol yn cael eu gohirio gydag Estyn yn cadarnhau bod arolygiadau a gweithgareddau eraill hefyd yn cael eu gohirio hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Gwybodaeth a chanllawiau cyffredinol

Darllenwch ymhellach am arweiniad a gwybodaeth gyffredinol ar y Coronafeirws

Addysg a gofal plant: coronafeirws gan Llywodraeth Cymru

Darllenwch ymhellach am yr hyn sydd angen i chi gwybod am bolisïau yswiriant a Coronafeirws a diweddariad Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus PACEY.

Mae Cwlwm hefyd wedi cynhyrchu canllaw ar gyfer lleoliadau gofal plant sy'n cynnig gwybodaeth ddefnyddiol i'r sector. Bydd hyn yn cael ei adolygu'n rheolaidd wrth i ddatblygiadau pellach gael eu cadarnhau.