Transitions (Wales)/Trawsnewidiadau (Cymru)

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. 

Supporting transitions in Wales

PACEY Cymru have developed a document to support children’s transitions when moving between settings alongside a guide for its use.  This has been developed following partnership work in Swansea with local Childminders, Llanrhidian Primary School, Knelston Primary School and Swansea Local Authority.

Joint work in this area, funded by Welsh Government Foundation Phase Excellence Network (FPEN), began during the summer of 2018. It soon transpired that some sort of document was needed to support transitions from a childcare setting to school (or other setting) in order for them to prepare for each child’s individual needs.

This document that has been developed as a tool which can be used to provide the school or setting with useful information to help ensure each child has a smooth settling in period. We know that any change for a child if handled well will support their resilience and future transitions in life, therefore the more information practitioners can share with the schools or other settings the better the partnership and outcomes are for the child.

The document has been compiled with children’s rights considered throughout, it also links to the individual development plans for a holistic approach. This document will also sit well with the New Curriculum for Wales which is being rolled out in September and statutory in 2022.

This document should be completed with signed parent/carer consent. Giving the parent/carer the completed document to hand over to the school or setting during their visit will provide the them with supporting information that could have previously been missed, possibly a vital piece of information that could make a difference to the well-being of the child.

The Transitions Form is available bilingually.

Download in English:

Transitions form

Transitions guidance

For further information on the FPEN please go to the HWB website to learn more.

Further information in relation to Transitions is available here. PACEY Cymru have also produced a downloadable School Transition Planning – Wales factsheet which will help you support the children, their families before, during and following this time and includes a planner to help you develop closer partnerships with schools prior to the child’s transition. It will also support the partnership working between setting, parents and school. 

 

Cefnogi trawsnewidiadau a phontio yng Nghymru

Mae PACEY Cymru wedi datblygu dogfen i gefnogi trawsnewidiadau a phontio plant wrth symud rhwng lleoliadau ochr yn ochr â chanllaw i'w ddefnyddio. Datblygwyd hyn yn dilyn gwaith adeiladu partneriaeth yn Sir Abertawe gyda Gwarchodwyr Plant lleol, Ysgol Gynradd Llanrhidian, Ysgol Gynradd Knelston ac Awdurdod Lleol Abertawe.

Dechreuodd gwaith ar y cyd yn y maes hwn, a ariannwyd gan Rwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen Llywodraeth Cymru (RCSLC), yn ystod haf 2018. Daeth yn amlwg yn fuan bod angen rhyw fath o ddogfen i gefnogi trosglwyddiadau o leoliad gofal plant i'r ysgol (neu leoliad arall) i gynorthwyo gyda’r gwaith paratoi ar gyfer anghenion unigol pob plentyn.

Mae'r ddogfen hon wedi'i datblygu yn arf y gellir ei ddefnyddio i roi gwybodaeth ddefnyddiol i'r ysgol neu'r lleoliad i sicrhau bod gan bob plentyn gyfnod setlo llyfn. Gwyddwn y bydd unrhyw newid i blentyn os caiff ei drin yn dda yn cefnogi eu gwytnwch a'u trawsnewidiadau mewn bywyd, felly po fwyaf o wybodaeth y gall ymarferwyr ei rhannu gyda'r ysgolion neu leoliadau eraill, gorau oll fydd y bartneriaeth a'r canlyniadau i'r plentyn.

Lluniwyd y ddogfen gyda hawliau plant a ystyriwyd drwyddi draw, mae hefyd yn cysylltu â'r cynlluniau datblygu unigol ar gyfer ymagwedd gyfannol. Bydd y ddogfen hon hefyd yn cyd-fynd yn dda â'r Cwricwlwm Newydd i Gymru sy'n cael ei gyflwyno ym mis Medi ac yn statudol yn 2022.

Dylid cwblhau'r ddogfen hon gyda chaniatâd a llofnod riant/gofalwr. Trwy roi'r ddogfen gyflawn i'r rhiant/gofalwr i'w throsglwyddo i'r ysgol neu'r lleoliad yn ystod eu hymweliad, bydd hyn yn rhoi gwybodaeth gefnogol y gellid o’r blaen bod wedi ei cholli, o bosibl yn ddarn hanfodol o wybodaeth a allai wneud gwahaniaeth i lesiant y plentyn.

Mae'r Ffurflen Drawsnewid a phontio ar gael yn ddwyieithog.

Lawrlwythwch yn Gymraeg:

Ffurflen Pontio

Canllawiau Pontio

Am ragor o wybodaeth am yr RCSLC ewch i wefan HWB i ddysgu mwy.

Mae rhagor o wybodaeth mewn perthynas â trawsnewidiadau ar gael yma. Mae PACEY Cymru hefyd wedi cynhyrchu'r daflen ffeithiau Cynllunio Pontio Ysgolion - Cymru y gallwch ei lawrlwytho a fydd yn eich helpu i gefnogi'r plant, eu teuluoedd cyn, yn ystod ac ar ôl yr amser hwn ac mae'n cynnwys cynlluniwr i'ch helpu chi i ddatblygu partneriaethau agosach ag ysgolion cyn i'r plentyn drosglwyddo. Bydd hefyd yn cefnogi gweithio mewn partneriaeth rhwng lleoliad, rhieni a'r ysgol.