PACEY Cymru Welsh language support / Cefnogaeth Cymraeg PACEY Cymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. 

PACEY Cymru, as a partner in the Cwlwm consortium, receives funding from Welsh Government to support the delivery of government commitments relating to expansion of Welsh medium childcare.

As part of this funding PACEY Cymru is able to provide the following support for members.

Camau training

Access to the Camau scheme.  This training will enable practitioners in the sector to use more of the Welsh language with children in order to give them a good start on their journey towards becoming fluent Welsh speakers. PACEY Cymru will provide mentoring and after-care support to enable practitioners to gain confidence in their use of Welsh.

Webinars

PACEY Cymru offer monthly 30 minute webinars for all members and childminders across Wales to support their Welsh language development. These short webinars will offer you vocabulary to use in your daily routine which are often based on themes which have been agreed in advance. You will also be given links to further resources following the webinar and have access to telephone and email support to help you progress further. The webinars are suitable for those with little or no Welsh language skills as well for those who wish to build on their confidence to use the language. To find out future dates and to book on to the next webinar please see our Webinars for Wales page.

Funded support

PACEY Cymru is able to provide funded support for settings who are looking to register or expand to enable them to deliver bilingual or Welsh medium provision.  

Welsh Promise

Cwlwm have also developed a Welsh promise journey especially for childcare and play settings. 

Resources

PACEY Cymru have developed a range of Welsh language and culture resources on a range of topics.

 

 

 

Mae PACEY Cymru, fel partner yng nghonsortiwm Cwlwm, yn derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i gefnogi’r gwaith o gyflawni ymrwymiadau’r llywodraeth sy’n ymwneud ag ehangu gofal plant cyfrwng Cymraeg.

Fel rhan o'r cyllid hwn mae PACEY Cymru yn gallu darparu cymorth i leoliadau.

Camau

Mynediad i’r gynllun Camau. Bydd yr hyfforddiant hwn yn galluogi ymarferwyr yn y sector i ddefnyddio mwy o’r iaith Gymraeg gyda phlant er mwyn rhoi cychwyn da iddynt ar eu taith i fod yn siaradwyr Cymraeg rhugl.  Bydd PACEY Cymru yn darparu mentora a chymorth ôl-ofal i alluogi ymarferwyr i fagu hyder yn eu defnydd o'r Gymraeg.

Gweminar

Mae PACEY Cymru yn cynnig gweminarau misol 30 munud ar gyfer yr holl aelodau a gwarchodwyr plant ledled Cymru i gefnogi eu datblygiad Cymraeg. Bydd y gweminarau byr hyn yn cynnig geirfa i chi ei defnyddio yn eich trefn ddyddiol sydd yn aml yn seiliedig ar themâu y cytunwyd arnynt ymlaen llaw. Byddwch hefyd yn cael dolenni i adnoddau pellach yn dilyn y weminar ac yn gallu cyrchu cymorth ffôn ac e-bost i'ch helpu i symud ymlaen ymhellach. Mae'r gweminarau yn addas ar gyfer y rhai sydd ag ychydig neu ddim sgiliau Cymraeg hefyd ar gyfer y rhai sy'n dymuno datblygu eu hyder i ddefnyddio'r iaith. I ddarganfod dyddiadau'r dyfodol ac i archebu lle ar y weminar nesaf gweler ein tudalen Gweminar i Gymru.

Darparu cymorth

Mae PACEY Cymru yn gallu darparu cymorth i leoliadau sy'n dymuno cofrestru neu ehangu i'w galluogi i gyflwyno darpariaeth ddwyieithog neu gyfrwng Cymraeg.    

Addewid Cymru

Mae Cwlwm wedi datblygu taith Addewid Cymru yn arbennig ar gyfer lleoliadau gofal plant a chwarae.

Adnoddau

Mae PACEY Cymru yn darparu amrywiaeth o syniadau gweithgaredd datblygu iaith Cymraeg.