PACEY Cymru Celebration Event /Digwyddiad Dathlu PACEY Cymru

Darllennwch yma yng Nghymraeg. Read this in Welsh here

Join PACEY Cymru at our Celebration Event in Wales to celebrate the achievements of PACEY members over the last twelve months. This is the second event of this type to be held in Wales and a moment to come together as a sector and to celebrate the work of Members of PACEY and the role they've played in caring for children across Wales.

Alongside the celebration of achievements, you will hear from inspiring guest speakers including Autism Cymru talking on the subject of neuro-diversity and Professor Ben Ambridge talking about his top ten evidence-based tips for boosting children’s language development.

When and where?

Date

Saturday 5th October 2024

Venue

Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

10am start and finish at 4pm. 

Who is this event for?

This event is open to PACEY members and childminder non-members in Wales.

Cost and booking information

  • This event is free for PACEY members. 
  • Non-members will be charged a £45 fee.  
  • Lunch and refreshments will be provided.

Your place will not be confirmed at the event until your completed booking has been submitted and any relevant payment has been received.  All places are subject to availability.  Refunds in relation to cancellations can be requested in line with our cancellation policy up to 14 days before the event.  After this date any cancellations are non-refundable.

PACEY’s privacy policy sets out how PACEY uses and protects any personal information that you give us.  PACEY is committed to ensuring that your privacy is protected. For further information please see PACEY Privacy Policy.

Further information

If you have any queries in relation to these events please contact paceycymru@pacey.org.uk or telephone 02920 351 407 

 

Ymunwch â PACEY Cymru yn ein Digwyddiad Dathlu yng Nghymru i ddathlu llwyddiannau aelodau PACEY dros y deuddeg mis diwethaf. Dyma’r cyntaf o’i fath sy’n rhoi’r cyfle i ni ddod at ein gilydd fel sector ac i ddathlu gwaith Aelodau PACEY a’r rôl maen nhw wedi’i chwarae wrth ofalu am blant ledled Cymru.

Ochr yn ochr â dathlu cyflawniadau, byddwch yn clywed gan siaradwyr gwadd ysbrydoledig gan gynnwys Awtistiaeth Cymru yn siarad ar bwnc niwrowahaniaeth a’r Athro Ben Ambridge yn siarad am y 10 awgrym gorau sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer hybu datblygiad iaith plant.

Pryd a ble?

Dyddiad

Dydd Sadwrn 5 Hydref 2024

Lleoliad

Venue Cymru, Promenâd, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

Bydd cyrraedd a chofrestru am 10am ac y byddwn yn gorffen am 4pm.

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad yma?

Mae'r digwyddiad yma yn agored i aelodau PACEYa gwarchodwyr plant nad ydynt yn aelodau yng Nghymru.

Gwybodaeth am gostau ac archebu

  • Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim i aelodau PACEY. 
  • Codir ffi o £45 ar y rhai nad ydynt yn aelodau.
  • Darperir cinio a lluniaeth.

Ni chadarnheir eich lle yn y digwyddiad hyd nes y bydd eich archeb wedi'i chwblhau ac wedi'i chyflwyno a bod unrhyw daliad perthnasol wedi'i dderbyn. Mae pob lle yn amodol ar argaeledd. Gallwn gynnig ad-daliadau ar unrhyw archebion a wneir yn unol â’n polisi canslo hyd at 14 diwrnod cyn y digwyddiad. Ar ôl y dyddiad hwn ni ellir ad-dalu unrhyw daliad.

Mae polisi preifatrwydd PACEY yn nodi sut mae PACEY yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch i ni. Mae PACEY wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. I gael rhagor o wybodaeth gweler Polisi Preifatrwydd PACEY.

Gwybodaeth bellach

Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r digwyddiadau yma cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk neu ffoniwch 02920 351 407