Childminder Forums (Wales)/ Fforymau gwarchodwyr plant (Cymru)

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

PACEY Cymru invite you to book on and join our new monthly Childminder Forums in Wales.  In this forum you will have the opportunity for updates, discuss queries, share good practice and on occasion hear from invited guest speakers.  We hope for these sessions to be informal and relaxed, and an opportunity to virtually connect with others.

Following a recent childminder Forum members shared the following feedback:

"It's reassuring to hear other childminders have similar concerns and have a chance to share ideas" (Kelly, Wales)

"I really enjoyed the forum, it’s so good to hear everyone’s ideas and the updates" (Claire, Wales)

Next Forum

Tuesday, 15th June 2021, 6.30pm – 7.30pm 

In addition to the opportunity for updates, to discuss queries and share good practice we will also focus on developments for the new curriculum for Wales (2022). PACEY Cymru want your views on the draft curriculum for practitioners working in the funded non-maintained sector in Wales to support our response to the Welsh Government and will be facilitating a discussion on these at the Childminder Forum in June. Further information can be found at Non-maintained curriculum consultation.

Free for home-based childcare providers in Wales. For more dates and times and how to book on click here

Mae PACEY Cymru yn eich gwahodd i gadw lle ar ein Fforymau Gwarchodwyr Plant misol newydd.  Yn y fforwm hwn cewch gyfle i gael diweddariadau, trafod ymholiadau, rhannu arferion da ac, ar adegau, clywed gan siaradwyr gwadd.  Ein gobaith yw cadw’r sesiynau hyn yn anffurfiol ac yn hamddenol, gan roi’r cyfle i bobl gysylltu ag eraill yn rhithiol.

Yn dilyn Fforwm gwarchodwyr plant diweddar, rhannodd aelodau'r adborth canlynol:

"Mae'n galonogol clywed bod gan warchodwyr plant bryderon tebyg ag i gael cyfle i rannu syniadau" (Kelly, Cymru)

"Fe wnes i fwynhau'r fforwm yn fawr, mae'n dda clywed syniadau pawb ac i glywed am y diweddariadau" (Claire, Cymru)

Fforwm nesaf

Dydd Mawrth, 15 Mehefin 2021, 6.30pm - 7.30pm 

Yn ogystal â'r cyfle i ddysgu am ddiweddariadau, i drafod ymholiadau a rhannu arfer da, byddwn yn also focus on developments for the Cwricwlwm newydd i Gymru (2022). Rydym am glywed eich barn ar y cwricwlwm drafft i ymarferwyr sy’n gweithio yn y sector a ariennir nas cynhelir i gefnogi ein hymateb i Lywodraeth Cymru. Byddwn yn hwyluso trafodaeth ar y rhain yn y Fforwm Gwarchodwyr Plant ym mis Mehefin. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar Ymgynghoriad cwricwlwm nas cynhelir.

Am ddim i ddarparwyr gofal plant yn y cartref yng Nghymru. Am fwy o ddyddiadau ac amseroedd a sut i archebu, cliciwch yma