Childminder Forums (Wales)/ Fforymau gwarchodwyr plant (Cymru)

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

PACEY Cymru invite you to book on and join our new monthly Childminder Forums in Wales.  In this forum you will have the opportunity for updates, discuss queries, share good practice and on occasion hear from invited guest speakers.  We hope for these sessions to be informal and relaxed, and an opportunity to virtually connect with others.

Following a recent childminder Forum members shared the following feedback:

"The PACEY Cymru monthly Childminder Forum is an ideal way to keep on top of new guidance, legislation and share tips and any concerns with each other.  I really look forward to it and I make sure I pencil it in every month!" (Claire, Wales)

Next Forum

To be confirmed 

Free for home-based childcare providers in Wales. For more dates and times and how to book on click here

Mae PACEY Cymru yn eich gwahodd i gadw lle ar ein Fforymau Gwarchodwyr Plant misol newydd.  Yn y fforwm hwn cewch gyfle i gael diweddariadau, trafod ymholiadau, rhannu arferion da ac, ar adegau, clywed gan siaradwyr gwadd.  Ein gobaith yw cadw’r sesiynau hyn yn anffurfiol ac yn hamddenol, gan roi’r cyfle i bobl gysylltu ag eraill yn rhithiol.

Yn dilyn Fforwm gwarchodwyr plant diweddar, rhannodd aelodau'r adborth canlynol:

"Mae Fforwm Gwarchodwyr Plant misol PACEY yn ffordd ddelfrydol o gadw ar ben canllawiau, deddfwriaeth a rhannu awgrymiadau newydd ac unrhyw bryderon gyda'n gilydd. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn atynt ac rwy'n sicrhau fy mod yn gwneud nodyn ohono ym mhob mis!" (Claire, Cymru)

Fforwm nesaf

I gael ei gadarnhau 

Am ddim i ddarparwyr gofal plant yn y cartref yng Nghymru. Am fwy o ddyddiadau ac amseroedd a sut i archebu, cliciwch yma