Childminder Forums (Wales)/ Fforymau gwarchodwyr plant (Cymru)

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

PACEY Cymru invite you to book on and join our new monthly Childminder Forums in Wales.  In this forum you will have the opportunity for updates, discuss queries, share good practice and on occasion hear from invited guest speakers.  We hope for these sessions to be informal and relaxed, and an opportunity to virtually connect with others.

Following a recent childminder Forum members shared the following feedback:

"The PACEY Cymru monthly Childminder Forum is an ideal way to keep on top of new guidance, legislation and share tips and any concerns with each other.  I really look forward to it and I make sure I pencil it in every month!" (Claire, Wales)

Next Forum

Tuesday, 21 June 2022, 6.30pm - 8.30pm

Guest speaker: Mark Rackstraw, BBC Tiny Happy People

BBC Tiny Happy People are running a one-hour training sessions on how to share the best from their website with the families that you work with. The session covers a tour of the Tiny Happy People website including, articles, films, activities, plus areas on advice, behaviour, and ALN, along with resources for you to download. There will also be the opportunity for our usual forum discussions, updates and sharing good practice. 

Free for home-based childcare providers in Wales. For more dates and times and how to book on click here

Mae PACEY Cymru yn eich gwahodd i gadw lle ar ein Fforymau Gwarchodwyr Plant misol newydd.  Yn y fforwm hwn cewch gyfle i gael diweddariadau, trafod ymholiadau, rhannu arferion da ac, ar adegau, clywed gan siaradwyr gwadd.  Ein gobaith yw cadw’r sesiynau hyn yn anffurfiol ac yn hamddenol, gan roi’r cyfle i bobl gysylltu ag eraill yn rhithiol.

Yn dilyn Fforwm gwarchodwyr plant diweddar, rhannodd aelodau'r adborth canlynol:

"Mae Fforwm Gwarchodwyr Plant misol PACEY yn ffordd ddelfrydol o gadw ar ben canllawiau, deddfwriaeth a rhannu awgrymiadau newydd ac unrhyw bryderon gyda'n gilydd. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn atynt ac rwy'n sicrhau fy mod yn gwneud nodyn ohono ym mhob mis!" (Claire, Cymru)

Fforwm nesaf

Dydd Mawrth, 21 Mehefin 2022, 6.30pm - 8.30pm

Siaradwr gwadd: Mark Rackstraw, BBC Tiny Happy People

Mae Tiny Happy People y BBC yn cynnal sesiynau hyfforddi un-awr ar sut i rannu'r gorau o'u gwefan gyda'r teuluoedd rydych chi'n gweithio gyda. Mae'r sesiwn yn cynnwys taith o amgylch gwefan Tiny Happy People gan gynnwys erthyglau, ffilmiau, gweithgareddau, yn ogystal â meysydd ar gyngor, ymddygiad ac ADY, ynghyd ag adnoddau i chi llwytho. Bydd cyfle hefyd ar gyfer ein trafodaethau fforwm arferol, diweddariadau a rhannu arfer da. 

Am ddim i ddarparwyr gofal plant yn y cartref yng Nghymru. Am fwy o ddyddiadau ac amseroedd a sut i archebu, cliciwch yma