Childminder Forums (Wales)/ Fforymau gwarchodwyr plant (Cymru)

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

PACEY Cymru invite you to book on and join our new monthly Childminder Forums in Wales.  In this forum you will have the opportunity for updates, discuss queries, share good practice and on occasion hear from invited guest speakers.  We hope for these sessions to be informal and relaxed, and an opportunity to virtually connect with others.

Following a recent childminder Forum members shared the following feedback:

"It's reassuring to hear other childminders have similar concerns and have a chance to share ideas" (Kelly, Wales)

"I really enjoyed the forum, it’s so good to hear everyone’s ideas and the updates" (Claire, Wales)

Next Forum

Tuesday, 19th October 2021, 6.30pm – 7.30pm 

Free for home-based childcare providers in Wales. For more dates and times and how to book on click here

Mae PACEY Cymru yn eich gwahodd i gadw lle ar ein Fforymau Gwarchodwyr Plant misol newydd.  Yn y fforwm hwn cewch gyfle i gael diweddariadau, trafod ymholiadau, rhannu arferion da ac, ar adegau, clywed gan siaradwyr gwadd.  Ein gobaith yw cadw’r sesiynau hyn yn anffurfiol ac yn hamddenol, gan roi’r cyfle i bobl gysylltu ag eraill yn rhithiol.

Yn dilyn Fforwm gwarchodwyr plant diweddar, rhannodd aelodau'r adborth canlynol:

"Mae'n galonogol clywed bod gan warchodwyr plant bryderon tebyg ag i gael cyfle i rannu syniadau" (Kelly, Cymru)

"Fe wnes i fwynhau'r fforwm yn fawr, mae'n dda clywed syniadau pawb ac i glywed am y diweddariadau" (Claire, Cymru)

Fforwm nesaf

Dydd Mawrth, 19eg Hydref 2021, 6.30pm - 7.30pm 

Am ddim i ddarparwyr gofal plant yn y cartref yng Nghymru. Am fwy o ddyddiadau ac amseroedd a sut i archebu, cliciwch yma