Steps into home-based childcare / Camau i ofal plant yn y cartref

Darllennwch yma yng Nghymraeg. Read this in Welsh here.

Are you passionate about giving children the best start in life and would like a career in home-based childcare?

Would you like to learn about careers in childcare, including the roles of a nanny, childminder assistant, and childminder?

Join us for a free introductory steps into home-based childcare webinar!

When is the session being held and how do I book?

The introductory steps into home-based childcare webinar is being delivered on Tuesday, 30 July. 

Please register in advance by clicking on the link to your preferred session below. Please select one session only when registering based on your preferred date of delivery. Once your registration has been confirmed you will receive an email invite to join the session.

Date Time Booking Link
Tuesday 30 July 7pm - 8pm Book here

Cost? 

Free.

What do I need to know to attend the session?

  • Once your registration has been confirmed you will receive an email invite to join the session.
  • The session is being held virtually through Zoom.  You will need access to the internet with a reliable connection.
  • A desktop computer or laptop is recommended.
  • A headset or earphones that have a microphone is needed (your smartphone earphones should suffice, an inbuilt microphone may be used but sound quality is often better with a headset).
  • You will need to have a quiet space to enable you to use your microphone and interact in the session.

Further information

Promotional flyer (PDF)

PACEY Cymru also offer a range of webinars and events. If you have any queries please email paceycymru@pacey.org.uk.

 

Ydych chi'n frwd ynglŷn â rhoi’r dechrau gorau posib i fywyd i blant a hoffech gael gyrfa yng ngofal plant yn y cartref?

Hoffech chi ddysgu mwy am yrfaoedd yng ngofal plant, gan gynnwys rolau nani, cynorthwyydd gwarchod plant, a gwarchodwr plant?

Ymunwch â ni am gweminar camau i ofal plant yn y cartref cyflwyniadol am ddim! 

Pryd mae'r sesiwn yn cael ei chynnal a sut ydw i'n archebu lle?

Mae'r gweminar camau i ofal plant yn y cartref cyflwyniadol yn cael ei chyflwyno ar Dydd Mawrth 30 Gorffennaf.

Cofrestrwch ymlaen llaw trwy glicio ar y ddolen i'ch sesiwn ddewisol isod. Dewiswch un sesiwn yn unig wrth gofrestru ar sail y dyddiad. Unwaith y bydd eich cofrestriad wedi'i gadarnhau byddwch yn derbyn gwahoddiad e-bost i ymuno â'r sesiwn.

Dyddiad Amser Dolen archebu
Dydd Mawrth 30 Gorffennaf 7yp - 8yp Archebwch yma

Cost?

Am ddim.

Beth sydd angen i mi ei wybod cyn mynychu'r sesiwn? 

  • Unwaith y bydd eich cofrestriad wedi'i gadarnhau byddwch yn derbyn gwahoddiad e-bost i ymuno â'r sesiwn.
  • Mae'r sesiwn yn cael ei chynnal yn rhithiol trwy Zoom. Bydd angen i chi gael mynediad i'r rhyngrwyd gyda chysylltiad dibynadwy.
  • Argymhellir cyfrifiadur neu liniadur.
  • Mae angen clustffonau neu glustffonau sydd â meicroffon (dylai clustffonau eich ffôn clyfar fod yn ddigon, gellir defnyddio meicroffon wedi'i fewnosod ond mae ansawdd sain yn aml yn well gyda chlustffon.
  • Bydd angen lle tawel arnoch i'ch galluogi i ddefnyddio'ch meicroffon a rhyngweithio yn y sesiwn.

Gwybodaeth bellach

Taflen hyrwyddo (PDF)

Mae PACEY Cymru hefyd yn cynnig amrywiaeth o weminarau ac digwyddiadau. Os oes gennych unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost paceycymru@pacey.org.uk.