Camau- Welsh language learning/ Cynllun Dysgu Cymraeg

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. 

Camau - Welsh Language Learning for the Childcare, Early Years and Playwork Sector

A scheme to help workers in the childcare, early years and playwork sector to learn Welsh and improve their language skills is available.

The Camau scheme, devised by the National Centre for Learning Welsh, will enable practitioners in the sector to use more of the Welsh language with children in order to give them a good start on their journey towards becoming fluent Welsh speakers. This links with the Welsh Government's commitment to create a million Welsh speakers by 2050 and to provide 30 hours a week of free early education and childcare for working parents through the Childcare Offer for Wales.

There is firstly a Welsh Awareness online module.  This is a resource for childcare practitioners that would like to gain an understanding of the benefits of using Welsh. This will take you 20-30 minutes to complete and is good to support you in evidencing to CIW how you understand the requirements around the Welsh language in Wales. Once you have completed the module you will receive an email with your certificate.

PACEY Cymru are working with The National Centre for Learning Welsh and Cwlwm partners to provide the sector with tailor made Welsh language training.  Camau will offer:

  • Five courses at different levels of fluency: Entry, Foundation, Intermediate, Advanced for the early years and childcare sector and Entry level for the Play sector
  • Four learning models offering 20 hours of flexible training:

Model 1 Evening/Saturday Morning sessions (3 hours x 7 sessions)

Model 2 Modelling language patterns in the workplace (3 hours x 7 sessions)

Model 3 Release of practitioners for 2 hours at a time (2 hours x 10 sessions

Model 4 Block Course (3 days x 7 hours)

  • Online Awareness Course 
  • Mentoring and Aftercare Support from Cwlwm Language Coordinators
  • Language assessment with the Learn Welsh Level Checker

PACEY Cymru will provide mentoring and after-care support to enable practitioners to gain confidence in their use of Welsh.

The scheme is being delivered on behalf of the National Centre for Learning Welsh by Sbectrwm in collaboration with the University of Wales Trinity Saint Davids, Coleg Cambria and the Cwlwm partnership.

If you are a home based childcare provider in Wales (childminder or nanny) or a PACEY member who would like to access funded Welsh language training or for further information please contact PACEY Cymru on paceycymru@pacey.org.uk or contact Camau.

Camau – Cynllun Dysgu Cymraeg i’r Sector Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Chwarae

Mae cynllun newydd i helpu gweithwyr yn y sector blynyddoedd cynnar, gofal pant a chwarae i ddysgu Cymraeg a gwella’u sgiliau ar gael.

Bydd cynllun Camau, sydd wedi’i greu gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, yn galluogi ymarferwyr yn y sector i ddefnyddio mwy o’r iaith Gymraeg gyda phlant er mwyn rhoi cychwyn da iddynt ar eu taith i fod yn siaradwyr Cymraeg rhugl. Mae hyn yn gyswllt gydag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac i ddarparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant drwy Cynnig Gofal Plant Cymru.

Yn gyntaf mae yna gwrs Ymwybyddiaeth ar lein. Adnodd yw hwn ar gyfer ymarferwyr gofal plant a hoffai ddod i ddeall buddion defnyddio'r Gymraeg. Bydd hyn yn cymryd 20-30 munud i chi ei gwblhau ac yn eich cefnogi chi i ddangos i AGC sut rydych chi'n deall y gofynion o amgylch y Gymraeg yng Nghymru. Ar ôl i chi gwblhau'r modiwl byddwch yn derbyn eich tystysgrif drwy e-bost.

Mae PACEY Cymru yn gweithio Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a phartneriaid Cwlwm darparu hyfforddiant iaith Gymraeg wedi'i deilwra i'r sector. Bydd Camau yn cynnig:

  • Pump cwrs ar wahanol lefelau rhuglder: Mynediad, Sylfaen, Canolradd, Uwch a Mynediad ar gyfer y sector Chwarae
  • Pedwar model dysgu sy’n cynnig 20 awr o hyfforddiant hyblyg:

Model 1 Sesiynau min nos/fore Sadwrn (3 awr x 7 sesiwn)

Model 2 Modelu patrymau iaith yn y lleoliad gwaith (3 awr x 7 sesiwn)

Model 3 Rhyddhau ymarferwyr am 2 awr ar y tro (2 awr x 10 sesiwn)

Model 4 Cwrs bloc (3 diwrnod x 7 awr)

  • Cwrs ymwybyddiaeth ar-lein
  • Cefnogaeth Mentora ac Ôl-Ofal gan Gydlynwyr Iaith
  • Asesu lefel sgiliau iaith gyda’r Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg

Bydd PACEY Cymru yn darparu mentora a chymorth ôl-ofal i alluogi ymarferwyr i fagu hyder yn eu defnydd o'r Gymraeg.

Mae'r cynllun yn cael ei gyflwyno ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol gan ymgynghoriaeth Sbectrwm mewn cydweithrediad â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Coleg Cambria a phartneriaeth Cwlwm.

Os ydych chi'n ddarparwr gofal plant yn y cartref yng Nghymru (gwarchodwr plant neu nani) neu aelod PACEY a hoffai gael mynediad at hyfforddiant Cymraeg a ariennir neu am wybodaeth bellach cysylltwch â PACEY Cymru ar paceycymru@pacey.org.uk neu cysylltwch Camau.