PACEY Cymru leaflets/resources (Wales)/ taflenni ac adnoddau

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

Explore resources designed to help you promote childminding as a career choice, along with information to support parents in their search for high quality childcare, and available childcare funding.

These can be linked to from your website, in e-newsletters, shared on social media, or directly with individuals. You may consider using these resources to support an awareness raising campaign, for example by social media. Please get in touch if you would like to discuss, or have any suggestions for future resources by email paceycymru@pacey.org.uk

Resources for promoting childminding as a career

Promoting childminding simple flyer. 

We also have a JPG image of this flyer that is useful for social media promotion. 

Promoting childminding - QR poster

Poster (JPG)

Poster (PDF)

                           

Choosing a career as a childminder

Ideal for those considering becoming a registered childminder, this leaflet has all the information they need when deciding if childminding is the right career choice for them.

View / Download

 

Childminder recruitment posters

Poster 1 (pdf)

Poster 1 (JPG)

Poster 2 (pdf)

Poster 2 (JPG)

We asked what is the best thing about being a childminder. Here is what childminders in Wales had to say....

WeCare.Wales

Working as a childminder or nanny is a great option for anyone who is enthusiastic about children’s development through playing and learning. Amanda, who changed career from a high-pressured office job to childminder to combine work and family life, gives some insight to the role.

WeCare.Wales

Gaynor gives us some great insight about her 30-year career in childminding, where she emphasises how special and worthwhile it feels.

Thinking about becoming a childminder in Wales?  Hear why you should just do it!
Becoming a childminder in Wales - journey to registration

Find out more about becoming a childminder in Wales

Resources for promoting childminding as a childcare option

                          
Childcare ready to choose?  A guide for parents (English) 
 
#NotABabysitter campaign.
Help spread the word about the training, regulation and qualifications of professional childminders and how they can support the families you work with.

Find out more about childcare funding in Wales

Archwiliwch adnoddau sydd wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i hyrwyddo gwarchod plant fel dewis gyrfa, ynghyd â gwybodaeth i gynorthwyo rhieni wrth iddynt chwilio am ofal plant o ansawdd uchel, a'r cyllid gofal plant sydd ar gael.

Gellir cysylltu'r rhain o'ch gwefan, mewn e-gylchlythyrau, eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol, neu'n uniongyrchol ag unigolion. Mae’n bosib y byddwch yn ystyried defnyddio'r adnoddau hyn i gefnogi ymgyrch codi ymwybyddiaeth, er enghraifft ar y cyfryngau cymdeithasol. Cysylltwch â ni os hoffech drafod, neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer adnoddau yn y dyfodol paceycymru@pacey.org.uk

Adnoddau ar gyfer hyrwyddo gwarchod plant fel gyrfa

Hyrwyddo gwarchod plant - taflen gwybodaeth syml

Mae gennym ddelwedd JPG o'r daflen hon sy'n ddefnyddiol ar gyfer hyrwyddo cyfryngau cymdeithasol.

Hyrwyddo gwarchod plant - poster QR

Poster (JPG)

Poster (PDF)

                                

Llyfryn dewis gyrfa fel gwarchodwr plant

Yn ddelfrydol i'r rhai sy'n ystyried dod yn warchodwr plant cofrestredig, mae'r daflen hon yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt wrth benderfynu a yw gwarchod plant yn ddewis gyrfa gywir iddyn nhw.

Gweld / lawrlwytho

 
                         

      

Posteri recriwtio gwarchodwyr plant

Poster 1 (PDF)

Poster 1 (JPG)

Poster 2 (PDF)

Poster 2 (JPG)

Fe wnaethon ni ofyn beth yw'r peth gorau am fod yn warchodwr plant, dyma beth oedd gan rai gwarchodwyr plant i'w ddweud...
(Saesneg yr unig)

Gofalwn.Cymru 

Gofal plant yn y cartref yw lle mae plant yn derbyn gofal mewn amgylchedd cartref. Gallai hyn fod yn eu cartref eu hunain gyda nani, er enghraifft, neu yng nghartref eu gwarchodwr plant. Mae mwy o wybodaeth am yr hyn maen nhw’n ei wneud, a chyngor ar sut i ddod o hyd i swydd fel nani neu warchodwr plant, ar gael ar y dudalen hon.

 

Gofalwn.Cymru 

Mae Gaynor yn rhoi cipolwg gwych i ni am ei gyrfa 30 mlynedd mewn gwarchod plant, lle mae'n pwysleisio pa mor arbennig a gwerth chweil y mae'n teimlo.

Meddwl am ddod yn warchodwr plant yng Nghymru? Clywch pam y dylech chi fynd amdani!
(Saesneg yr unig)

Cofrestru fel gwarchodwr plant yng Nghymru- taith i gofrestru
(Saesneg yr unig)

Mwy am ddod yn warchodwr plant yng Nghymru.

Adnoddau ar gyfer hyrwyddo gwarchod plant fel opsiwn gofal plant

Gofal Plant barod i ddewis? Canllaw i rieni (Cymraeg)
 
 
                                 

#ddimyngwarchodwyrbabanod

Helpwch ledaenu'r gair am yr hyfforddiant, rheoleiddio a cymwysterau gweithiwr proffesiynol gwarchodwyr plant a sut y gellir hyn cefnogi'r teuluoedd rydych chi gweithio gyda.

Mwy am gyllid gofal plant yng Nghymru