Childcare Offer Capital Grant Funding Guidance / Arweiniad Ariannu Grant Cyfalaf Cynnig Gofal Plant

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

All settings registered with Care Inspectorate Wales (CIW) who are offering Childcare Offer places for 3 and 4-year-olds or who intend to offer places are eligible to apply for a Capital Grant Small Grants Scheme.

This grant is to support the development and sustainability of childminding settings. It could cover equipment and resources for new childminding settings or be used to support existing childminding settings to deliver the childcare offer.  

You will need to contact your Local Authority to request an application form and receive details on how to apply.

Grant Requests

Funding can be offered for various capital works that may be needed such as:

 • Improving the outdoor play facilities of a setting, such as replacing the outdoor play surface or providing a canopy;
 • Replacing worn equipment / furniture / toys that could potentially pose a health and safety risk. So for example a rusted outdoor climbing frame, broken or badly worn furniture, which could cause splinters; or a well-used and tatty changing table, which can no longer be hygienically cleaned;
 • IT equipment provided it can be clearly shown that there is a need in order to deliver Childcare Offer places, this could include laptops, printers, etc.;
 • Adaptations to the setting to improve access, etc.;
 • The provision of bespoke equipment / furniture that will enable a provider to accommodate a child with additional learning needs.

Childminders should clearly demonstrate evidence of need and how this benefits the childminding setting and children in their care given that they are working on domestic premises. 

The grant funding is for capital purchases only, in a childminding setting it cannot be used to fund:

 • The purchase of consumables, such as paper, cleaning materials, nappies, etc.
 • Staff costs such as wages, training, travel and subsistence.
 • Utility bills such as gas, electric, rates.
 • The provision of Wi-Fi.
 • Insurance costs e.g. building insurance, employer’s liability insurance, etc.
 • General refurbishment, including painting, replacing carpets, etc.
 • Replacing / repairing fixtures and fittings such as toilets, kitchen facilities, windows, doors, etc.

Top tips for applying:

 • Read through the guidance and eligibility criteria of the grant to make sure you are completing the application correctly. Don’t rush.                                                                                                       
 • A Professional look. Include an accompanying letter dated with contact details, explaining briefly how you came to your decision and choice of materials/resources. Consider producing a typed application that may be submitted electronically.
 • Market research. Feedback from parents and suggestions on improvements or feedback from any professionals approached when making your decision will strengthen your application. 
 • Think about ‘need not greed’ – consider what you might need to support the implementation of the Childcare Offer (for example equipment claimed would need to be relevant to the age group of the childcare offer 3-4-year-olds).
 • Consider contacting any childminders you know that have successfully applied for the grant and could offer guidance or support.
 • Think about, and be able to demonstrate, the benefits to children of what you are applying for.
 •  ‘Sell your setting’ - describe your setting and your aims, how long you have been running for, the age range of children, if you have a waiting list etc.
 • Include a detailed description of the work you intend to have done with accurate costs. Visit or contact suppliers and ask questions. Detail why they were chosen in your application. For larger purchases provide at least three quotes to compare.
 • Use photographs or images to support your application. For example when applying to replace broken or damaged equipment.
 • Remember that smaller items such as resources will not be funded as this grant is a capital grant not a revenue grant. Other sustainability grants to support with this may be available from your Local Authority.
 • Proof read - Check for spelling and punctuation mistakes.
 • Remember to submit your grant application before the deadline date.

For more information on how to apply for the Capital Grant please contact your local family information service.

 

Mae’r holl leoliadau sydd wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) sy’n cynnig y lleoedd Cynnig Gofal Plant i blant 3 a 4 oed neu sy’n bwriadu cynnig lleoedd yn gymwys i ymgeisio am Gynllun Grantiau Bach Grant Cyfalaf.

Bydd y grant hwn yn cefnogi datblygu a chynnal lleoliadau gwarchod plant. Gallai gynnwys cyfarpar ac adnoddau ar gyfer lleoliadau gwarchod plant newydd neu gael ei ddefnyddio i gefnogi lleoliadau gwarchod plant cyfredol i gyflenwi’r cynnig gofal plant. 

Bydd angen i chi gysylltu â’ch Awdurdod Lleol i ofyn am ffurflen gais a derbyn manylion ar sut i ymgeisio.

Ceisiadau Grant

Gellir cynnig ariannu am amryw weithiau cyfalaf a allai fod eu hangen megis:

 • Gwella cyfleusterau chwarae awyr agored y lleoliad, megis newid yr arwyneb chwarae yn yr awyr agored neu ddarparu canopi;
 • Newid cyfarpar / dodrefn / teganau sydd wedi treulio a allai o bosibl fod yn risg iechyd a diogelwch. Felly, er enghraifft, ffrâm ddringo allanol â rhwd, dodrefn wedi torri neu dreulio’n wael, a allai achosi fflawiau; neu fwrdd newid sydd wedi’i ddefnyddio’n drwm ac yn rhacs, na ellir ei lanhau yn lân mwyach;
 • Cyfarpar TG cyhyd ag y gellir dangos yn glir bod ei angen i gyflenwi lleoedd Cynnig Gofal Plant. Gallai hyn gynnwys gliniaduron, argraffwyr, ayyb;
 • Addasiadau i’r lleoliad i wella mynediad, ayyb;
 • Darparu cyfarpar / dodrefn pwrpasol a fydd yn galluogi i’r darparwr ddarparu ar gyfer plentyn gydag anghenion dysgu ychwanegol.

Dylai gwarchodwyr plant ddangos tystiolaeth glir o’r angen a sut y byddai hyn o fudd i’r lleoliad gwarchod plant a phlant dan eu gofal gan eu bod yn gweithio ar leoliad domestig. 

Mae’r ariannu grant ar gyfer pryniannau cyfalaf yn unig. Mewn lleoliad gwarchod plant ni ellir ei ddefnyddio i ariannu:

 • Prynu nwyddau traul, megis papur, deunyddiau glanhau, cewynnau, ayyb.
 • Costau staff megis cyflogau, hyfforddiant, teithio a chynhaliaeth.
 • Biliau cyfleustodau megis nwy, trydan, trethi.
 • Darparu Wi-Fi.
 • Costau yswiriant e.e. yswiriant adeiladu, yswiriant atebolrwydd cyflogwr, ayyb.
 • Adnewyddu cyffredinol, gan gynnwys peintio, newid carpedi, ayyb.
 • Newid / atgyweirio darnau gosod a gosodiadau megis toiledau, cyfleusterau cegin, ffenestri, drysau, ayyb.

Awgrymiadau Gwych ar gyfer gwneud cais:

 • Darllenwch drwy arweiniad a meini prawf cymhwyster y grant i sicrhau eich bod chi’n llenwi’r cais yn gywir. Peidiwch â brysio.                                                                                                   
 • Golwg broffesiynol. Dylech gynnwys llythyr i gyd-fynd, wedi’i ddyddio gyda manylion cyswllt, yn esbonio’n fras sut y daethoch i’ch penderfyniad a dewis o ddeunyddiau/adnoddau. Ystyriwch gynhyrchu cais wedi’i deipio y gellir ei gyflwyno’n electronig.
 • Ymchwil y Farchnad. Bydd adborth gan rieni ac awgrymiadau ar welliannau neu adborth gan unrhyw weithwyr proffesiynol y cysylltir â hwy wrth wneud eich penderfyniad yn cryfhau eich cais. 
 • Meddyliwch am ‘yr angen ac nid trachwant’ – ystyriwch beth y gallai fod ei angen arnoch chi i gefnogi gweithredu’r Cynnig Gofal Plant (er enghraifft byddai angen i’r cyfarpar yr hawlir fod yn berthnasol i’r grŵp oed y cynnig gofal plant – 3-4 oed).
 • Ystyriwch gysylltu ag unrhyw warchodwyr plant yr ydych chi’n eu hadnabod sydd wedi ymgeisio’n llwyddiannus am y grant ac a allai gynnig arweiniad neu gefnogaeth.
 • Meddyliwch am y buddion i blant o’r hyn yr ydych chi’n ymgeisio amdano, a’r gallu i ddangos hwy.
 • ‘Gwerthu’ch lleoliad’ – disgrifiwch eich lleoliad a’ch nodau, am ba mor hir ydych chi’n gweithredu, ystod oed y plant, a oes gennych chi restr aros ayyb.
 • Dylech gynnwys disgrifiad manwl o’r gwaith y bwriadwch gael ei wneud gyda chostau cywir. Ymwelwch a chysylltwch â chyflenwyr a gofynnwch gwestiynau. Rhowch fanylion pam y’u dewiswyd yn eich cais. Ar gyfer pryniannau mwy dylech ddarparu o leiaf tri dyfynbris i gymharu.
 • Defnyddiwch ffotograffau neu ddelweddau i gefnogi’ch cais, er enghraifft wrth ymgeisio i newid cyfarpar sydd wedi’u torri neu’u difrodi.
 • Cofiwch na fydd eitemau llai megis adnoddau yn cael eu hariannu gan mai grant cyfalaf yw hwn ac nid grant refeniw. Mae’n bosibl y byddai grantiau cynaliadwyedd eraill ar gael i gefnogi gyda hyn gan eich Awdurdod Lleol. 
 • Prawf ddarllen – Gwiriwch am gamgymeriadau sillafu ac atalnodi.
 • Cofiwch gyflwyno’ch cais grant cyn y dyddiad cau.

Am ragor o wybodaeth ar sut i ymgeisio am y Grant Cyfalaf cysylltwch â’ch gwasanaeth gwybodaeth i deuluoedd lleol.

Rate this page:
0 (0 ratings)