New Curriculum for Wales/ Cwricwlwm Newydd i Gymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

The new Curriculum for Wales 2022 has been designed for all learners aged 3 to 16. Current proposals for legislation are that the new curriculum will be provided for:

 • 3 to 5-year-olds who attend nursery classes in maintained schools and those attending funded non-maintained settings
 • 5 to 16-year-olds who attend maintained schools in Wales.

Welsh Government have also have published their Curriculum for funded non-maintained nursery settings - January 2022. 

There are four 'purposes' of the new curriculum which are to develop children and young people as:

 • ambitious, capable learners, ready to learn throughout their lives
 • enterprising, creative contributors, ready to play a full part in life and work
 • ethical, informed citizens of Wales and the world
 • healthy, confident individuals, ready to lead fulfilling lives as valued members of society

The Curriculum for Wales 2022 also:

 • covers the six areas of learning and experience
 • encompasses the 27 statements of what matters
 • reflects the principles of progression
 • encompasses the mandatory curriculum elements, including the mandatory cross-curricular skills

This curriculum recognises and celebrates the individuality of each child and what they bring to the learning experience.

Central to this curriculum are five key developmental pathways that are fundamental to the learning and development of all young children, including:

 • belonging
 • communication
 • exploration
 • physical development
 • well-being

Settings which choose to adopt this curriculum should use it in its entirety to support effective planning to ensure the provision of a developmentally appropriate curriculum for the youngest learners.

As part of this Welsh Government will be producing draft assessment arrangements by September 2022.

Phases and key stages will be replaced with one continuum of learning. Introducing a single continuum from 3 to 16 will help ensure a smoother learning journey for learners. Removing the summative and end of phase/stage assessments will help ensure that assessment is forward –looking.

Funded non-maintained nursery settings are also able to design and adopt a suitable curriculum other than that published by Welsh Ministers. Further details can be found in the Enabling Learners section of the curriculum.

What does this mean to me?     

For those providing funded education in non-maintained settings and those potentially looking to do so in the future this new curriculum will be key to delivery of learning.

For those registered childcare settings currently working to the Foundation Phase principles within current regulation requirements the new curriculum principles will be embedded within future regulation requirements.

Cwlwm have produced a video to support you on learning more:

To support practitioners in the implementation and roll out of the new curriculum for Wales Welsh Government have prepared six training modules which will align with the principles of the new curriculum. The Welsh Government Foundation Phase professional learning modules have been designed to help continue to strengthen practice in supporting our youngest children in the early stages of their learning and development; and support them in their continuing journey throughout education.

The modules include:

 • Introduction
 • Authentic and purposeful learning
 • Child development
 • Observation
 • Outdoor learning
 • Play and play-based learning
 • Transitions

To learn more go to the HWB repository

PACEY Cymru are working closely with Welsh Government on the development, implementation and roll out of the new curriculum.  This includes discussions around future opportunities for a wider range of childcare providers, including childminders, to provide funded early years education in Wales.  PACEY Cymru strongly feel that opening up opportunities would benefit the sustainability of childcare providers, parental choice of provision and most importantly support children’s emotional development and well-being. 

Keep up to date with any developments on our website in coming months.

Further support

Further information in relation to the new curriculum for Wales and the four purposes, which are central to supporting children's learning is available in our Introduction to the new curriculum for Wales course on CEY smart.

We hope this resource and the links provided have been informative, and that they have helped you to reflect on your practice.  If you would like to discuss any aspect of this topic, or would like additional support or guidance, then please get in touch with PACEY Cymru on 02920 351407 or email paceycymru@pacey.org.uk.

Cyhoeddwyd Llywodraeth Cymru Canllaw i Gwricwlwm i Gymru 2022.

Mae’r Cwricwlwm newydd i Gymru 2022 wedi ei ei gynllunio ar gyfer pob dysgwr 3 i 16 oed. Yn ôl y cynigion deddfwriaethol presennol, bydd y cwricwlwm newydd ar gyfer:

 • plant 3 i 5 oed sy’n mynychu dosbarthiadau meithrin mewn ysgolion a gynhelir a phlant sy’n mynychu lleoliadau a ariennir nas cynhelir
 • plant 5 i 16 oed sy’n mynychu ysgolion a gynhelir yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi eu Cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir - Ionawr 2022.

Mae yna pedwar diben i'r cwricwlwm newydd sydd i helpu pob plentyn a pherson ifanc i ddatblygu yn:

 • ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
 • cyfranwyr mentrus, creadigol, sy’n barod i chwarae rhan lawn yn eu bywyd a’u gwaith
 • dinasyddion egwyddorol, gwybodus Cymru a’r byd
 • unigolion iach, hyderus, sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Mae Cwricwlwm i Cymru 2022 hefyd yn:

 • cwmpasu’r chwe maes dysgu a phrofiad
 • cwmpasu’r chwe maes dysgu a phrofiad
 • cwmpasu'r 27 datganiad o’r hyn sy’n bwysig
 • adlewyrchu egwyddorion cynnydd
 • cwmpasu elfennau gorfodol y cwricwlwm, gan gynnwys y sgiliau trawsgwricwlaidd gorfodol

Mae’r cwricwlwm hwn yn cydnabod ac yn dathlu natur unigryw pob plentyn a’r hyn sydd ganddo i’w gynnig i’r profiad dysgu.

Wrth wraidd y cwricwlwm hwn mae pum llwybr datblygu allweddol sy’n hanfodol er mwyn i bob plentyn ifanc ddysgu a datblygu, gan gynnwys:

 • perthyn
 • cyfathrebu
 • archwilio
 • datblygiad corfforol 
 • lles

Dylai lleoliadau sy'n dewis mabwysiadu'r cwricwlwm hwn ei ddefnyddio yn ei gyfanrwydd i gefnogi cynllunio effeithiol er mwyn sicrhau cwricwlwm sy'n briodol yn ddatblygiadol ar gyfer ein dysgwyr ieuengaf.

Fel rhan o hyn, bydd Llywodraeth Cymru yn cynhyrchu trefniadau asesu drafft erbyn mis Medi 2022.

Bydd cyfnodau a chyfnodau allweddol yn cael eu disodli ganun continwwm dysgu. Bydd cyflwyno un continwwm o 3 i 16 yn helpu i sicrhau taith ddysgu fwy esmwyth i ddysgwyr. Bydd dileu'r asesiadau diwedd cyfnod/cam crynodol yn helpu i sicrhau bod yr asesiad yn edrych ymlaen.

Gall lleoliadau meithrin nas cynhelir a ariennir hefyd gynllunio a mabwysiadu cwricwlwm addas ar wahân i'r hyn a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru. Ceir fanylion pellach yn yr adran Galluogi dysgu.

Beth mae hyn yn ei olygu i mi?

I'r rhai sy'n darparu addysg a ariennir mewn lleoliadau nas cynhelir a'r rhai sydd o bosibl yn dymuno gwneud hynny yn y dyfodol bydd y cwricwlwm newydd hwn yn allweddol i gyflwyno dysgu.

Ar gyfer y lleoliadau gofal plant cofrestredig hynny sy'n gweithio ar hyn o bryd i egwyddorion y Cyfnod Sylfaen o fewn gofynion rheoleiddio cyfredol, bydd egwyddorion y cwricwlwm newydd yn cael eu hymgorffori mewn gofynion rheoleiddio yn y dyfodol.

Mae Cwlwm wedi cynhyrchu fideo i'ch cefnogi i ddysgu mwy:

Er mwyn cefnogi ymarferwyr i weithredu a chyflwyno'r cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi paratoi chwe modiwl hyfforddi a fydd yn cyd-fynd ag egwyddorion y cwricwlwm newydd. Dyluniwyd modiwlau dysgu proffesiynol Cyfnod Sylfaen Llywodraeth Cymru er mwyn helpu a pharhau i gryfhau arfer wrth gefnogi ein plant ieuengaf yng nghyfnodau cynnar eu dysgu a'u datblygiad; a'u cefnogi yn eu taith barhaus trwy gydol addysg.

Mae'r modiwlau'n cynnwys:

 • Cyflwyniad
 • Dysgu dilys a phwrpasol
 • Datblygiad plant
 • Arsylwi
 • Dysgu yn yr awyr agored
 • Chwarae a dysgu seiliedig ar chwarae
 • Pontio

I ddysgu mwy, ewch i gadwrfa HWB.

Mae PACEY Cymru yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ar ddatblygu, gweithredu a chyflwyno'r cwricwlwm newydd. Mae hyn yn cynnwys trafodaethau ynghylch cyfleoedd yn y dyfodol i ystod ehangach o ddarparwyr gofal plant, gan gynnwys gwarchodwyr plant, i ddarparu addysg blynyddoedd cynnar a ariennir yng Nghymru. Mae PACEY Cymru yn teimlo'n gryf y byddai agor cyfleoedd yn fanteisiol i gynaliadwyedd darparwyr gofal plant, dewis rhieni o ddarpariaeth ac, yn bwysicaf oll, yn cefnogi datblygiad emosiynol a lles plant. 

Gwybodaeth bellach

Mae rhagor o wybodaeth mewn perthynas â’r cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru a'r pedwar pwrpas, sy'n ganolog i gefnogi dysgu plant ar gael yn ein cwrs Cyflwyniad i gwricwlwm newydd Cymru ar CEY smart.

Gobeithiwn y bydd yr adnodd hwn a'r cysylltiadau a ddarparwyd wedi bod yn addysgiadol, a'u bod wedi'ch helpu chi i fyfyrio ar les plant yn y Cyfnod Sylfaen. Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar y pwnc hwn, neu os hoffech gael cymorth neu arweiniad pellach, cysylltwch â PACEY Cymru ar 02920 351407 neu drwy e-bost paceycymru@pacey.org.uk

Cadwch lygad ar unrhyw ddatblygiadau ar ein gwefan yn ystod y misoedd nesaf.