New Curriculum for Wales/ Cwricwlwm Newydd i Gymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

The new Curriculum for Wales 2022 has been designed for all learners aged 3 to 16. Current proposals for legislation are that the new curriculum will be provided for:

 • 3 to 5-year-olds who attend nursery classes in maintained schools and those attending funded non-maintained settings
 • 5 to 16-year-olds who attend maintained schools in Wales.

There are four ‘purposes’ of the new curriculum which are to develop children and young people as:

 • ambitious, capable learners, ready to learn throughout their lives
 • enterprising, creative contributors, ready to play a full part in life and work
 • ethical, informed citizens of Wales and the world
 • healthy, confident individuals, ready to lead fulfilling lives as valued members of society

The Curriculum for Wales 2022 organises learning around six areas of learning and experience which are:

 • Expressive Arts
 • Health and Well-being
 • Humanities
 • Languages, Literacy and Communication
 • Mathematics and Numeracy
 • Science and Technology

What does this mean to me?     

For those providing funded education in non-maintained settings and those potentially looking to do so in the future this new curriculum will be key to delivery of learning.

For those registered childcare settings currently working to the Foundation Phase principles within current regulation requirements the new curriculum principles are likely to be embedded within future regulation requirements.

Cwlwm have produced a video to support you on learning more:

PACEY Cymru are working closely with Welsh Government on the development, implementation and roll out of the new curriculum.  This includes discussions around future opportunities for a wider range of childcare providers, including childminders, to provide funded early years education in Wales.  PACEY Cymru strongly feel that opening up opportunities would benefit the sustainability of childcare providers, parental choice of provision and most importantly support children’s emotional development and well-being. 

Keep up to date with any developments on our website in coming months.

Further support

Further information in relation to the new curriculum for Wales and the four purposes, which are central to supporting children's learning is available in our Introduction to the new curriculum for Wales course on CEY smart.

We hope this resource and the links provided have been informative, and that they have helped you to reflect on your practice.  If you would like to discuss any aspect of this topic, or would like additional support or guidance, then please get in touch with PACEY Cymru on 02920 351407 or email paceycymru@pacey.org.uk.

Cyhoeddwyd Llywodraeth Cymru Canllaw i Gwricwlwm i Gymru 2022.

Mae’r Cwricwlwm newydd i Gymru 2022 wedi ei ei gynllunio ar gyfer pob dysgwr 3 i 16 oed. Yn ôl y cynigion deddfwriaethol presennol, bydd y cwricwlwm newydd ar gyfer:

 • plant 3 i 5 oed sy’n mynychu dosbarthiadau meithrin mewn ysgolion a gynhelir a phlant sy’n mynychu lleoliadau a ariennir nas cynhelir
 • plant 5 i 16 oed sy’n mynychu ysgolion a gynhelir yng Nghymru.

Mae yna pedwar diben i’r cwricwlwm newydd sydd i helpu pob plentyn a pherson ifanc i ddatblygu yn:

 • ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
 • cyfranwyr mentrus, creadigol, sy’n barod i chwarae rhan lawn yn eu bywyd a’u gwaith
 • dinasyddion egwyddorol, gwybodus Cymru a’r byd
 • unigolion iach, hyderus, sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau

fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Mae Cwricwlwm i Cymru 2022 yn trefnu dysgu o gwmpas chwe maes dysgu a phrofiad sef:

 • Celfyddydau Mynegiannnol
 • Iechyd a Lles
 • Dyniaethau
 • Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
 • Mathenateg a Rhifedd
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Beth mae hyn yn ei olygu i mi?

I'r rhai sy'n darparu addysg a ariennir mewn lleoliadau nas cynhelir a'r rhai sydd o bosibl yn dymuno gwneud hynny yn y dyfodol bydd y cwricwlwm newydd hwn yn allweddol i gyflwyno dysgu.

Ar gyfer y lleoliadau gofal plant cofrestredig hynny sy'n gweithio ar hyn o bryd i egwyddorion y Cyfnod Sylfaen o fewn gofynion rheoleiddio cyfredol, mae egwyddorion y cwricwlwm newydd yn debygol o gael eu hymgorffori mewn gofynion rheoleiddio yn y dyfodol.

Mae Cwlwm wedi cynhyrchu fideo i'ch cefnogi i ddysgu mwy:

Mae PACEY Cymru yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ar ddatblygu, gweithredu a chyflwyno'r cwricwlwm newydd. Mae hyn yn cynnwys trafodaethau ynghylch cyfleoedd yn y dyfodol i ystod ehangach o ddarparwyr gofal plant, gan gynnwys gwarchodwyr plant, i ddarparu addysg blynyddoedd cynnar a ariennir yng Nghymru. Mae PACEY Cymru yn teimlo'n gryf y byddai agor cyfleoedd yn fanteisiol i gynaliadwyedd darparwyr gofal plant, dewis rhieni o ddarpariaeth ac, yn bwysicaf oll, yn cefnogi datblygiad emosiynol a lles plant. 

Gwybodaeth bellach

Mae rhagor o wybodaeth mewn perthynas â’r cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru a'r pedwar pwrpas, sy'n ganolog i gefnogi dysgu plant ar gael yn ein cwrs Cyflwyniad i gwricwlwm newydd Cymru ar CEY smart.

Gobeithiwn y bydd yr adnodd hwn a'r cysylltiadau a ddarparwyd wedi bod yn addysgiadol, a'u bod wedi'ch helpu chi i fyfyrio ar les plant yn y Cyfnod Sylfaen. Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar y pwnc hwn, neu os hoffech gael cymorth neu arweiniad pellach, cysylltwch â PACEY Cymru ar 02920 351407 neu drwy e-bost paceycymru@pacey.org.uk

Cadwch lygad ar unrhyw ddatblygiadau ar ein gwefan yn ystod y misoedd nesaf.