Being a nanny in Wales

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

Training

If you want to deliver your best as a nanny, then training is essential. Before becoming approved via CIW’s Childcare at Home Voluntary Approval Scheme or joining PACEY, you'll need to have taken introductory training in home-based childcare.

PACEY offers a training course in home-based childcare which meets the requirements for joining CIW’s scheme.

The unit is called "Understand how to set up a home-based childcare service". This is also known as CYPOP5. It is PACEY's recommended preparatory course for prospective and new nannies in Wales. Discover more, including how to book, here.

PACEY also offers

Approval

Becoming approved as a nanny in Wales brings great benefits to you as a nanny as well as enabling parents to use childcare vouchers to pay for their child's care.

About CIW’s Childcare At Home Approval Scheme

This scheme is run by CIW, the Approval Body. The approval fee, payable on application, is currently £104 and includes the cost of a Disclosure and Barring Service (DBS) disclosure (formerly known as CRB).

The scheme is voluntary and only applies to childcare provided in Wales.

In order to be approved under this scheme, you'll have to meet the following criteria at the point of application or renewal:

  • Be aged 18 years or over.
  • Have either a diploma in Children’s Care, Learning and Development (CCLD) (Wales and Northern Ireland) at level 3, 4 or 5, or the CYPOP5 unit Understand how to set up a home based childcare service of the QCF Level 3 Diploma Children’s Care, Learning and Development (CCLD).
  • Hold a first-aid certificate which is less than three years old, suitable for the care of babies and young children and which covers dealing with emergencies, resuscitation, shock, choking and anaphylactic shock.
  • Be able to demonstrate that there is nothing in your past which would suggest that you are unsuitable to care for children (usually via a DBS check).

Applying for approval with the Childcare At Home Approval Scheme

To apply for approval, please complete an application form and send it to:

Childcare At Home Approval Scheme
CIW
Government Offices
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy LL31 9RZ

Approval on the scheme lasts for 12 months so you will need to reapply every year. The fee is applicable annually as approval is renewed.

Bod yn Nani yng Nghymru

Hyfforddiant

Os dymunwch gael y sgiliau gorau posibl ar gyfer bod yn nani, mae hyfforddiant yn hanfodol. Cyn cael eich cymeradwyo drwy Gynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Gofal Plant yn y Cartref AGC, neu ymuno â PACEY, bydd angen i chi fod wedi dilyn hyfforddiant rhagarweiniol mewn gofal plant yn y cartref.

Mae PACEY yn cynnig cwrs hyfforddi mewn gofal plant yn y cartref sy'n bodloni'r gofynion ar gyfer ymuno â chynllun AGC.

Enw'r uned yw "Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref". Gelwir hyn hefyd yn CYPOP5. Dyma’r cwrs paratoadol a argymhellir gan PACEY ar gyfer darpar nanis a nanis newydd yng Nghymru. Darganfyddwch fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, yma.

Mae PACEY hefyd yn cynnig

Darganfyddwch ragor o hyfforddiant PACEY.

Cymeradwyaeth

Mae bod yn nani gymeradwy yng Nghymru yn dod â manteision mawr i chi fel nani a hefyd yn ei gwneud yn bosibl i rieni ddefnyddio talebau gofal plant i dalu am ofal eu plentyn.

Gair am Gynllun Cymeradwyo Gofal Plant yn y Cartref AGC

Mae'r cynllun hwn yn cael ei redeg gan AGC, y Corff Cymeradwyo. Mae'r ffi gymeradwyo, sy'n daladwy ar gais, yn £104 ar hyn o bryd ac yn cynnwys cost y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (yr hen CRB).

Mae'r cynllun yn un gwirfoddol ac yn berthnasol yn unig i ofal plant a ddarperir yng Nghymru.

Er mwyn cael eich cymeradwyo o dan y cynllun hwn, bydd yn rhaid i chi fodloni'r meini prawf canlynol pan fyddwch yn gwneud cais neu’n ei adnewyddu:

  • Rhaid bod yn 18 oed neu hŷn.
  • Rhaid cael un ai diploma mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (GDDP) (Cymru a Gogledd Iwerddon) ar lefel 3, 4 neu 5, neu uned CYPOP5 Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref y Diploma Lefel 3 FfCCh Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (GDDP).
  • Rhaid cael tystysgrif cymorth cyntaf sy'n llai na thair blwydd oed, sy'n addas ar gyfer gofalu am fabanod a phlant ifanc ac sy'n cynnwys delio ag argyfyngau, dadebru, sioc, tagu a sioc anaffylactig.
  • Byddwch yn gallu dangos nad oes unrhyw beth yn eich gorffennol a fyddai'n awgrymu eich bod yn anaddas i ofalu am blant (fel arfer drwy wiriad DBS).

Gwneud cais am gymeradwyaeth gyda'r Cynllun Cymeradwyo Gofal Plant yn y Cartref

I wneud cais am gymeradwyaeth, cwblhewch ffurflen gais a'i hanfon at:

Cynllun Cymeradwyo Gofal Plant yn y Cartref
AGC
Swyddfeydd y Llywodraeth
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
Conwy
LL31 9RZ

Mae cymeradwyaeth y cynllun yn para am 12 mis felly bydd angen i chi ailymgeisio bob blwyddyn. Mae'r ffi yn daladwy bob blwyddyn pan adnewyddir y gymeradwyaeth.

You might also like