First aid training in Wales/Cymorth Cyntaf yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

PACEY Cymru has worked with Proactive First Aid for a number of years to offer accredited paediatric first aid training.

Proactive First Aid is an experienced training company working across Wales. The paediatric first aid training they deliver is accredited by the Association of First Aiders (AoFA) and regulated by Ofqual. Proactive First Aid believes the quality of their training is enhanced by the experience their trainers have in the real world of emergencies.

How does PACEY Cymru work with Proactive First Aid?

As well as delivering paediatric first aid together, PACEY Cymru works closely with Proactive First Aid to take forward related work that will support ongoing discussions with the Welsh Government, CIW and Cwlwm partners around best practice in relation to first aid training for childcare and early years professionals in Wales.

Does this training meet CIW requirements in line with the National Minimum Standards for Regulated Childcare in Wales?

This training meets the best practice guidelines for first aid training promoted by PACEY. These are that the training;

 • Caters for practitioners caring for children in the absence of their parents
 • Be for a minimum of 12 hours
 • Covers what to include in a first-aid kit for babies and children
 • Demonstrates resuscitation techniques using models of babies and children, and gives practitioners a chance to practise on models of each age group
 • Includes how to record accidents and incidents appropriately.
 • Meets the requirements of CIW in Wales

What are the benefits of choosing this training?

The training is delivered over two days, usually Saturdays by Proactive First Aid. The benefits to completing this training through Proactive First Aid are:

 • Competitive course cost
 • Quality delivery by qualified assessors with experience in a relevant medical field
 • Accredited training: learners will achieve the Level 3 Award in Paediatric First Aid (QCF)
 • Includes a learner’s handbook- a useful resource to refer back to as needed.
 • Delivered on days tailored to meet the needs of working childcare and early years professionals, usually Saturdays.
 • Includes lunch and refreshments on both training days
 • Courses can be held across Wales based on demand
 • Bilingual trainers available to support the needs of Welsh speakers

What are the overall learning outcomes for this training?

To understand:

 • the role and responsibilities of the paediatric first aider.
 • how to provide first aid to an infant/child who is suffering from shock.
 • how to provide first aid to an infant/child with anaphylaxis.
 • how to complete records relating to illnesses, injuries and emergencies.

To be able to:

 • assess an emergency situation safely.
 • Provide first aid to an infant/child;
  1. who is unresponsive and breathing normally
  2. who is unresponsive and not breathing normally
  3. who has a foreign body airway obstruction
  4. with external bleeding
 • administer first aid to an infant/child
  1. with injuries to bones, joints and muscles
  2. with head and spinal injuries.
  3. with conditions affecting the eyes, ears and nose.
  4. with a chronic medical condition or sudden illness.
  5. who is experiencing the effects of extreme heat or cold.
  6. who has sustained an electric shock.
  7. with burns or scalds.
  8. who has been poisoned.
  9. who has been bitten or stung.
  10. with minor injuries.

How do I book on to first aid training?

To book or enquire about courses in your area or for further information please contact Proactive First Aid Solutions on 02921 401178 or email info@proactivefirstaid.co.uk 

What others have said...

"Brilliant course- loved the real-life scenarios and examples.  I've come away feeling much more confident about First Aid"

Registered childminder, Blaenau Gwent.

"Very informative course which was all useful.  The trainer had lots of examples from first hand experiences to share which I feel is the best way to learn"

Pre-registration childminder, south Wales.

“Proactive First Aid delivered exceptional professional training to the staff team using a range of learning methods which ensured all aspects and understanding of the vital life saving skills were completely embedded within us all and I cannot recommend them highly enough.

"Questions were encouraged and fully answered in a very relaxing environment where you were not afraid to question or share your thoughts and experiences with the whole team.

"Fresh with the information and high level of training received from the Proactive First Aid trainers, one of our newly qualified staff had the confidence to help in a real life CPR emergency at the side of the road with an adult stranger and her actions helped to revive and save his life.”

Manager, Childcare Provider, Cardiff.

Mae PACEY Cymru wedi gweithio gyda Proactive First Aid am flynyddoedd lawer i gynnig hyfforddiant cymorth cyntaf pediatrig achrededig.

Mae Proactive First Aid yn gwmni hyfforddi sy’n gweithio ym mhob rhan o Gymru. Mae’r hyfforddiant cymorth cyntaf pediatrig y mae’n ei gyflwyno wedi’i achredu gan Gymdeithas Pobl Cymorth Cyntaf (AoFA) a’i reoleiddio gan Ofqual. Mae Proactive First Aid yn credu bod y profiadau y mae’r hyfforddwyr yn eu cael mewn achosion o argyfwng go iawn yn cyfoethogi ansawdd ei hyfforddiant.

Sut mae PACEY Cymru yn gweithio gyda Proactive First Aid?

Yn ogystal â darparu hyfforddiant cymorth cyntaf pediatrig ar y cyd, mae PACEY Cymru yn gweithio’n agos gyda Proactive First Aid i ddatblygu gwaith cysylltiedig fydd yn cefnogi trafodaethau parhaus gyda Llywodraeth Cymru, AGC a phartneriaid Cwlwm ynghylch yr arfer gorau o ran hyfforddiant cymorth cyntaf ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes gofal plant a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

A yw’r hyfforddiant hwn yn bodloni gofynion AGC mewn perthynas â’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir yng Nghymru?

Mae’r hyfforddiant yn bodloni’r canllawiau arfer gorau ar gyfer hyfforddiant cymorth cyntaf a hyrwyddir gan PACEY. Mae’r rhain yn golygu bod yr hyfforddiant yn:

 • Addas i ymarferwyr sy’n gofalu am blant yn absenoldeb eu rhieni
 • Para o leiaf 12 awr
 • Ymdrin â’r hyn y dylid ei gynnwys mewn pecyn cymorth cyntaf i fabanod a phlant
 • Dangos technegau adfywio gan ddefnyddio modelau o fabanod a phlant, ac yn rhoi’r cyfle i ymarferwyr ymarfer ar fodelau o bob un grŵp oedran
 • Cynnwys sut mae cofnodi damweiniau a digwyddiadau’n briodol.
 • Bodloni gofynion AGC yng Nghymru

Beth yw manteision dewis yr hyfforddiant hwn?

Caiff yr hyfforddiant ei gyflwyno dros ddau ddiwrnod, ar ddydd Sadwrn gan amlaf, gan Proactive First Aid. Mae manteision cwblhau’r hyfforddiant hwn drwy Proactive First Aid yn cynnwys y canlynol:

 • Mae cost y cwrs yn gystadleuol
 • Caiff y cwrs ei gyflwyno i safon uchel gan aseswyr â phrofiad o faes meddygol perthnasol
 • Hyfforddiant achrededig: bydd dysgwyr yn ennill Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Pediatrig (QCF)
 • Mae’n cynnwys llawlyfr i ddysgwyr y gellir cyfeirio yn ôl ato yn ôl yr angen.
 • Caiff ei gyflwyno ar ddiwrnodau sy’n cyd-fynd ag anghenion gweithwyr proffesiynol ym maes gofal plant a’r blynyddoedd cynnar, ar ddydd Sadwrn gan amlaf.
 • Mae’r cwrs yn cynnwys cinio a lluniaeth ar ddau ddiwrnod yr hyfforddiant.
 • Gellir cynnal y cyrsiau ar hyd a lled Cymru yn ôl y galw
 • Mae hyfforddwyr dwyieithog ar gael i gefnogi anghenion siaradwyr Cymraeg

Beth yw deilliannau dysgu cyffredinol yr hyfforddiant hwn?

Deall y canlynol:

 • rôl a chyfrifoldeb swyddog cymorth cyntaf pediatrig.
 • sut mae rhoi cymorth cyntaf i faban/plentyn sy’n dioddef o sioc.
 • sut mae rhoi cymorth cyntaf i faban/plentyn ag anaffylacsis.
 • sut mae cwblhau cofnodion yn ymwneud ag afiechydon, damweiniau ac argyfyngau.

Gallu gwneud y canlynol:

 • asesu sefyllfa argyfyngus yn ddiogel.
 • Rhoi cymorth cyntaf i faban/plentyn;
  • sy’n anymatebol ac yn anadlu’n arferol
  • sy’n anymatebol ac nad yw’n anadlu’n arferol
  • sydd â chorffyn estron yn rhwystro’r llwybr anadlu
  • sy’n gwaedu’n allanol
 • rhoi cymorth cyntaf i faban/plentyn
 • ag anafiadau i esgyrn, cymalau a chyhyrau
 • ag anafiadau i’r pen a’r asgwrn cefn
 • â chyflyrau sy’n effeithio’r llygaid, clustiau a’r trwyn
 • â chyflwr meddygol cronig neu salwch sydyn
 • sy’n dioddef effeithiau gwres neu oerfel eithafol
 • sydd wedi cael sioc drydan
 • sydd â llosgiadau neu sgaldiadau
 • sydd wedi’i wenwyno
 • sydd wedi’i gnoi neu ei bigo
 • â mân anafiadau

Sut mae cadw lle ar hyfforddiant cymorth cyntaf?

Er mwyn holi am y cyrsiau sydd ar gael yn eich ardal chi, neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Proactive First Aid Solutions ar 02921 401178 neu e-bostiwch info@proactivefirstaid.co.uk

Yr hyn y mae eraill wedi’i ddweud…

“Cwrs gwych - roeddwn i’n dwlu ar y senarios a’r enghreifftiau bywyd go iawn.  Mae gen i fwy o hyder ynghylch Cymorth Cyntaf oherwydd y cwrs”

Gwarchodwr plant cofrestredig, Blaenau Gwent.

“Cwrs llawn gwybodaeth ddefnyddiol.  Roedd gan yr hyfforddwr lawer o enghreifftiau o brofiad personol i’w rhannu. Rwy’n teimlo mai dyna’r ffordd orau o ddysgu”

Gwarchodwr plant cyn cofrestru, de Cymru.

“Cyflwynodd Proactive First Aid hyfforddiant proffesiynol rhagorol i’r staff gan ddefnyddio ystod o ddulliau dysgu a oedd yn sicrhau bod holl ddealltwriaeth ac agweddau ar y sgiliau hanfodol o ran achub bywydau’n cael eu hymgorffori’n llawn ynddon ni i gyd, ac rydw i’n ei argymell yn gryf.

“Roedd cwestiynau’n cael eu hannog a’u hateb yn llawn mewn amgylchedd hamddenol iawn lle nad oeddech chi’n ofni cwestiynu na rhannu eich sylwadau a phrofiadau gyda’r tîm cyfan.

“Gyda’r wybodaeth a’r hyfforddiant lefel uchel a gafwyd gan hyfforddwyr Proactive First Aid yn ffres yn y meddwl, roedd gan un o’n staff newydd gymhwyso yr hyder i helpu mewn argyfwng adfywio cardio-pwlmonaidd go iawn ar ochr y ffordd gydag oedolyn dieithr. Roedd ei chamau wedi helpu i’w adfywio ac achub ei fywyd.”

Rheolwr, Darparwr Gofal Plant, Caerdydd.