Gwiriwr - Welsh language level checker

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma

A good place to start to work out your current level of Welsh language skills would be to complete the Gwiriwr toolkit that consists of four quizzes which includes reading, writing, speaking and listening elements. A result of your Welsh language skills will be given which will help you decide training that would be most suitable to your language skills and needs.

PACEY Cymru alongside Cwlwm partners have been supporting the National Centre for Learning Welsh under their Work Welsh scheme with the development of a tool called Gwiriwr. The Learn Welsh Level Checker (Gwiriwr) is a diagnostic tool specifically designed to help the Childcare, Early years and Playwork workforce to accurately identify their current level of Welsh language competency in order to receive recommendations for what steps the individual can take next to progress with their Welsh language skills. This is done by completing activities on:

 • Reading
 • Writing
 • Listening
 • Speaking

Why participate?

With Welsh Government's vision of reaching a million Welsh language speakers in Wales by 2050, there is much more emphasis on the Welsh language being introduced to children and babies as early as possible in order to set the foundations for their learning. By participating in the quizzes the individuals will receive a response indicating their level of Welsh skills in order to progress on to training tailored to the workforce needs.

What benefits will this have?           

Identifying your current Welsh language skill level will help you develop your skills and practice around Welsh in your setting for the future to:  

 • Give you reassurance of your current Welsh language skills and increased confidence to use your Welsh skills in your setting
 • Have access to funded Welsh language training, as it is developed, relevant to your current skill level
 • Provide evidence to use in your Quality of Care Report around planning and improvement of Welsh language development in your setting in line with CIW requirements and the Active Offer
 • Access to further free Welsh language resources and support from PACEY Cymru for members and all home-based childcare providers in Wales who have completed the tool

Your first step is to register by emailing edi@meithrin.cymru. You will then get a response with details of how to log in to be able to take the four online quizzes named above.

Go on, give it a go!

Do you want further information before registering? Click here or email paceycymru@pacey.org.uk with any queries.

Lle da i ddechrau gweithio ar eich lefel gyfredol o sgiliau iaith Gymraeg fyddai cwblhau pecyn cymorth Gwiriwr sy'n cynnwys pedwar cwis, gan  gynnwys elfennau darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando. Bydd canlyniad eich sgiliau Cymraeg yn cael eu rhoi a fydd hyn yn eich helpu i benderfynu ar hyfforddiant fyddai'n fwyaf addas i'ch sgiliau iaith ac anghenion.

Fel y gwyddoch y mae PACEY Cymru ochr yn ochr â phartneriaid Cwlwm wedi bod yn cefnogi'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol o dan eu cynllun Cymraeg Gwaith i ddatblygu'r pecyn cymorth Gwiriwr. Mae Gwirwrydd Dysgu Cymraeg (Gwiriwr) yn offeryn diagnostig a gynlluniwyd yn benodol i helpu'r gweithlu Gofal Plant, Blynyddoedd Cynnar a Chwarae i nodi'n gywir eu lefel gyfredol o gymhwysedd Cymraeg er mwyn derbyn argymhellion ar gyfer pa gamau y gall yr unigolyn eu cymryd nesaf wrth symud ymlaen yn eu sgiliau iaith Gymraeg. Gwneir hyn trwy gwblhau gweithgareddau ar:

 • Darllen
 • Ysgrifennu
 • Gwrando
 • Siarad

Pam cymryd rhan?

Gyda gweledigaeth Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050, mae llawer mwy o bwyslais ar yr iaith Gymraeg sy'n cael ei chyflwyno i blant a babanod cyn gynted ag y bo modd er mwyn gosod y sylfeini ar gyfer eu dysgu. Drwy gymryd rhan yn y cwisiau, bydd yr unigolion yn derbyn ymateb sy'n nodi eu lefel o sgiliau Cymraeg er mwyn symud ymlaen i hyfforddiant wedi'i deilwra i anghenion y gweithlu.

Pa fuddion fydd gan hyn?

Bydd nodi eich lefel sgiliau iaith Gymraeg cyfredol yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau ac ymarfer o gwmpas y Gymraeg yn eich lleoliad ar gyfer y dyfodol trwy:

 • Rhoi sicrwydd i chi o'ch sgiliau iaith Gymraeg cyfredol a fwy o hyder i ddefnyddio'ch sgiliau Cymraeg yn eich lleoliad
 • Cael mynediad at hyfforddiant iaith Gymraeg wedi'i ariannu, fel y datblygir, sy'n berthnasol i'ch lefel sgil gyfredol
 • Rhoi tystiolaeth i'w ddefnyddio yn eich Adroddiad Ansawdd Gofal ynglŷn â chynllunio a gwella datblygiad iaith Gymraeg yn eich lleoliad yn unol â gofynion AGC a'r Cynnig Gweithredol
 • Mynediad i adnoddau a chymorth pellach Gymraeg am ddim gan PACEY Cymru ar gyfer aelodau a phob darparwr gofal plant yn y cartref yng Nghymru sydd wedi cwblhau'r offeryn

Eich cam cyntaf yw cofrestru trwy e-bostio edi@meithrin.cymru. Yna cewch ymateb gyda manylion am sut i fewngofnodi i allu cymryd y pedwar cwis ar-lein a enwir uchod.

Ewch ymlaen, rhowch gynnig arni!

Hoffech chi ragor o wybodaeth cyn cofrestru? Cliciwch yma neu e-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk gydag unrhyw ymholiadau.