Pre-registration training in Wales

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

Childminders in Wales are registered by CIW. The first step on your path to becoming a registered childminder in Wales is to attend a briefing session. These sessions may take place in your local authority area and you can check availability by contacting PACEY Cymru on 02920 351407 or email paceycymru@pacey.org.uk. Your local Family Information Service (FIS) may also be able to tell you details of forthcoming sessions. We have created a Choosing a career as a childminder leaflet which has all the information that you need when deciding if childminding is the right career choice for you.

We asked what is the best thing about being a childminder. Here is what childminders in Wales had to say....

The briefing session you attend gives you background information on becoming a childminder in Wales and outlines the registration process, as well as giving you an overview of the legislation you will need to work under when you are registered.

If you are unable to attend a briefing session in your area, then we also deliver briefing sessions, which can be accessed online via an interactive webinar.

Essential training

Before applying to become registered you will need to undertake the recommended childminder pre-registration training for home-based childcare in Wales. For those looking to register as a childminder in Wales, this pre-registration training course includes Unit 326 Introduction to home-based childcare (IHC), and Unit 327 Preparing for childminder practice (PCP).

There will be lots more detail on how to access this training at the briefing session. 

For further information please contact the PACEY Cymru office at paceycymru@pacey.org.uk or 02920 351 407.

You'll also need to have done paediatric first aid training suitable for home-based childcarers. Find out more about first aid training in Wales here.

There's support available!

PACEY Cymru and your Family Information Service can offer help, support and advice for new childminders. Your local authority may even be able to fund your training, insurance and membership of PACEY.

Are you looking to further your qualifications? Funding may be available for level 3 and level 5 courses in Wales.

Hyfforddiant cyn-cofrestru yng Nghymru

Mae Gwarchodwyr Plant yng Nghymru wedi’u cofrestru gan AGC. Y cam cyntaf wrth ddod yn warchodwr plant cofrestredig yng Nghymru yw mynychu sesiwn friffio. Efallai y bydd y sesiynau hyn yn cael eu cynnal yn ardal eich awdurdod lleol a gallwch chwilio beth sydd ar gael drwy gysylltu â PACEY Cymru drwy ffonio 02920 351407 neu drwy e-bostio paceycymru@pacey.org.uk. Mae'n bosibl y gallai eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) lleol hefyd roi manylion sesiynau a gynhelir yn fuan ichi. Rydym wedi creu taflen wybodaeth Dewis gyrfa fel gwarchodwr plant sy’n cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch wrth benderfynu ai gwarchod plant yw dewis cywir o ran gyrfa i chi.

Fe wnaethon ni ofyn beth yw'r peth gorau am fod yn warchodwr plant, dyma beth oedd gan rai gwarchodwyr plant i'w ddweud...

Mae’r sesiwn friffio y byddwch yn ei mynychu yn rhoi gwybodaeth gefndirol i chi ar ddod yn warchodwr plant yng Nghymru ac yn amlinellu'r broses gofrestru, yn ogystal â rhoi trosolwg i chi o'r ddeddfwriaeth y bydd angen i chi ei dilyn pan fyddwch wedi cofrestru.

Os na allwch fynd i sesiwn friffio yn eich ardal, rydym hefyd yn darparu sesiynau briffio y gellir cael mynediad iddynt ar-lein drwy weminar ryngweithiol.

Hyfforddiant hanfodol

Cyn gwneud cais i gofrestru bydd angen i chi ymgymryd â’r hyfforddiant cyn-gofrestru i warchodwyr plant a argymhellir ar gyfer gofal plant yn y cartref yng Nghymru. Ar gyfer y rheini sy’n bwriadu cofrestru fel gwarchodwr plant yng Nghymru, mae’r cwrs hyfforddi cyn-gofrestru hwn yn cynnwys Uned 326 Cyflwyniad i ofal plant yn y cartref (IHC), a 327 Uned Paratoi ar gyfer ymarfer ym maes gwarchod plant (PCP).

Bydd mwy o fanylion ar sut i gael gafael ar yr hyfforddiant hwn yn y sesiwn friffio.

Am mwy o wybodaeth cysylltwch â swyddfa PACEY Cymru ar paceycymru@pacey.org.uk neu 02920 351 407.
 

Bydd angen i chi hefyd fod wedi dilyn hyfforddiant cymorth cyntaf pediatrig sy'n addas ar gyfer gofalwyr plant yn y cartref. Gallwch ddarganfod mwy am yr hyfforddiant cymorth cyntaf yma.

Mae cymorth ar gael!

Gall PACEY Cymru a'ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd gynnig cymorth, cefnogaeth a chyngor i warchodwyr plant newydd. Efallai y gall eich awdurdod lleol hyd yn oed ariannu eich hyfforddiant, eich yswiriant a’ch aelodaeth o PACEY.

Ydych chi'n bwriadu ennill rhagor o gymwysterau? Efallai y bydd cyllid ar gael ar gyfer cyrsiau lefel 3 a lefel 5 yng Nghymru.